Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  X-ray fluorescence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
2014 Vol. 59, No. 3 111--120
EN The aim of this study was to determine the concentration of Fe, Ni, Cu, Zn and Pb in scalp hair of leukaemia patients and healthy volunteers, using the optimised XRF method. Leukaemia hair samples were classifi ed corresponding to type, growth and age of the participants. The results showed that the[...]
2
100%
Nukleonika
EN The elemental sensitivity method for X-ray fluorescence analysis was applied to determine S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, and Rb in the whole blood of leukemia patients and healthy volunteers. Leukemia samples were classified according to type, growth, and age of participants. Student’s t-test results[...]
3
86%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 6 476--485
PL Analiza wielopierwiastkowa, wykonywana techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali, jest – obok analiz wykonywanych technikami plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP) – podstawowym źródłem informacji o poziomie dozowania dodatków do olejów smarowych świeżych. Są to niezwykle trudne (głównie z[...]
EN Multielemental analysis, performed using wavelength-dispersive X-ray fluorescence technique, apart from Inductively Coupled Plasma (ICP) analyzes, is the primary source of information about the dosage of additives into unused lubricating oils. These test methods are extremely difficult, mainly due t[...]
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule dokonano analizy porównawczej osadów w układzie EGR silników z ZS zasilanych olejem napędowym Ekodiesel Ultra oraz paliwem B10 z udziałem biokomponentów. Analizy przeprowadzono w laboratorium z wykorzystaniem metod fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii oraz metod spektroskopii [...]
EN The article presents the issue of deposit formation in a EGR on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocomponents. Analysis was performed in a laboratory by means of energy dispersive X-ray fluorescence and infrared spectroscopy methods. The aim of this study was to determine the[...]
5
86%
Geological Quarterly
2017 Vol. 61, No. 1 227--238
EN The elemental composition of terrigenous sediments is extremely important for interpreting the depositional conditions of sedimentary basins especially when traditional data are not available or insufficient. For the first time in the published literature, the elemental composition of the Lower Cret[...]
6
86%
Spektrum
2012 nr 11-12 XXIX-XXXII
PL Opisano przebieg kursu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu (MAEA), poświęconego zastosowaniom technik nuklearnych, a zwłaszcza fluorescencji rentgenowskiej, do identyfikacji obiektów o znaczeniu historycznym. Kurs zorganizowano na terenie Turcji. Obserwowano pracę ekipy arc[...]
EN Described is the run of the course organized by the International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, dedicated to application of nuclear technologies and particularly to X-ray fluorescency (XRF) for identification of objects of historical significance. The course was organized in Turkey. Observed [...]
7
86%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN A simple, effective method is described, which permits accurate quantitative analysis of thin samples applying the X-ray fluorescence technique. The presented computer program (DECON) uses a weighted linear fitting of the set of computer generated reference spectra. The background function is includ[...]
8
86%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN X-ray fluorescence (XRF) method is analysed as a potential tool for in-vitro analysis of light element (atomic numbers Z = 10+38) trace concentration in biological samples. A simple model of the characteristic fluorescence radiation generation, transmission and detection processes is proposed. The m[...]
9
72%
Environment Protection Engineering
PL Jedną z metod pomiaru stężenia pierwiastków śladowych w pyle atmosferycznym jest fluorescencja rentgenowska. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano wysokiej klasy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych w pyłach atmosferycznych osadzonych na filtrach. Pr[...]
EN One of the methods of measuring the concentrations of trace elements in atmospheric dust is the X-ray fluorescence spectroscopy (XRF). For the first time in Poland, a high-class X-ray fluorescence spectrometer was used to determine the content of trace elements in atmospheric dust collected on filte[...]
10
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Niskokątowa analiza promieniowania X (GIXA: Grazing Incidence X-Ray Analysis) w badaniach niniejszej pracy jest kombinacją pomiarów reflektometrycznych (XRR: X-Ray Reflectivity) i kątowej zależności fluorescencji promieniowania X (AD-XRF: Angle-Dependent X-Ray Fluorescence). Metoda XRR jest powszech[...]
EN Grazing Incidence X-Ray Analysis (GIXA) is a non-destructive technique and has the potential to be powerful and versatile analytical method because it combines X-ray reflectivity (XRR) and angle-dependent X-ray fluorescence (AD-XRF). XRR is well-known method for the determination of thickness, surfa[...]
11
72%
Archives of Foundry Engineering
EN During archaeological research of early medieval settlement in Dąbrowa Górnicza - Łosień, a hoard of silver coins and silver smelts was discovered, over 1000 items in total. There was also found a mining shaft and numerous furnaces in the settlement area, confirming its mining and metallurgical char[...]
12
72%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2017 R. 22, nr 1 30--34
13
72%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano zagadnienie powstawania osadów w konwerterze katalitycznym (katalizatorze) silnika z ZS w wyniku stosowania oleju napędowego z udziałem biokomponentów jako współczesnego paliwa do zasilania silników z ZS. Analizy przeprowadzono w certyfikowanym laboratorium z wykorzystaniem[...]
EN The article presents the issue of deposit formation in a catalytic converter on diesel engine resulting from the use of diesel oil with biocomponents as a modern fuel to power diesel engines. Analysis was performed in a certified laboratory by means of energy dispersive X-ray fluorescence and infrar[...]
14
72%
Environment Protection Engineering
EN Mercury concentrations in ash taken from electrostatic precipitations (ESPs) installed in bituminous coal and lignite power plants have been analyzed by the X-ray fluorescence (XRF) method and leaching test supported by detailed coal and ash compositions’ analyses, surface scans and particles size d[...]
15
72%
Nafta-Gaz
2020 R. 76, nr 1 12--17
PL Przenośne spektrometry fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF) coraz częściej wykorzystywane są do określania składu chemicznego skał na potrzeby przemysłu naftowego. Wyniki badań pozwalają na wspomaganie interpretacji litologicznej lub jej wykonywanie na podstawie modeli mineralogi[...]
EN Handheld X-ray fluorescence spectrometers with energy dispersion (EDXRF) are increasingly used to determine the chemical composition of rocks for the oil and gas industry. The results of our research allow to create or support the lithological interpretation based on mineralogical models. In the cas[...]
16
72%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Medyczne obrazowanie rentgenowskie jest oparte na pomiarze osłabienia wiązki promieniowania przechodzącej przez tkanki pacjenta. Osłabienie wiązki nie jest jednak jedynym efektem oddziaływania promieniowania w tkankach. Oprócz osłabienia obserwujemy rozproszenie (także wsteczne), tworzenie promienio[...]
EN X-ray medical imaging is based on measuring the attenuation of the radiation beam passing through the patient’s tissues. However, beam attenuation is not the only effect of radiation interaction in tissues. In addition to attenuation, we can also observe scattering (including backscattering), creati[...]
17
58%
Chemia Analityczna
PL W pracy przedstawiono możliwości i ograniczenia w stosowaniu techniki GC-RCD i GC-MS do identyfikacji i oznaczania śladowych stężeń związków chloroorganic/nych w destylatach z ropy naftowej (trakcjach wrzących do 200°C). Przedyskutowano także procedury rutynowo stosowane w rafineriach do oznaczania [...]
EN This paper is focused on the investigation of capabilities and limitations (advantages and disadvantages) of GC-ECD and GC-MS methods used for identification and quantitation of the trace content of chloroorganic compounds present in petroleum distillates (fraction up to 200oC). The methods routinel[...]
18
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 3/I 531--539
PL Wody uznane za lecznicze, podobnie jak wszystkie wody podziemne, występując w środowisku podlegają ciągłym zmianom, które mają charakter zarówno naturalny jak i wywołany szeroko pojętą antropopresją. W przypadku wód leczniczych, wszelkie zmiany obniżające ich zdrowotny wpływ na organizm człowieka są[...]
EN Medicinal water can be, like all groundwater, appearing in the environment are constantly changing, which are both natural and caused broadly defined anthropopressure. In the case of medicinal waters, any changes to lower their health effects on the human organism are unfavorable. Consequently it is[...]
19
58%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 2 83--93
PL W artykule dokonano analizy procesu uszkodzeń oraz lokalizacji usterek w układzie EGR silników DURATORQ TDCi z udokumentowanym procesem eksploatacji, przeglądów technicznych i stosowanych rodzajów paliw. Analiza procesu wymiany ciepła i masy na odcinku układu dolotowego silnika zawiera szereg uprosz[...]
EN The paper discusses the identification of malfunctions in the EGR system based on a list of OBD II error codes. The authors monitored EGR systems of vehicles fitted with DURATORQ TDCi engines. The Analysis of the processes of heat transfer and mass exchange in the engine intake system drew attention[...]
20
58%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last