Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 323
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wrocław
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Na tle historycznego rozwoju XIII wiecznej koncentraci zaopatrzenia Wrocławia w wodę z ujęć powierzchniowych przedstawiono pomysł dodatkowego uzupełnienia dostawy z wód podziemnych. W najbliższym sąsiedztwie miasta występuje kilka zbiorników, wód podziemnych o znaczących zasobach. Względy ekonomiczn[...]
EN Considering the historical conception of the 18th century water supply system from surface water intake for the city of Wroclaw, an additional idea of the supplement from underground water has been presented. In the nearest vicinity of the city there are several large underground water reservoirs wi[...]
2
71%
Architectus
2002 Nr 1(11) 113--120
PL Place wrocławskie są elementem krystalizującym i organizującym przestrzeń miasta. Nieliczne stanowią wielką księgę czasu i historii; ich korzenie sięgają średniowiecza. Do analiz wybrano place: Katedralny, usytuowany w najstarszej części miasta - Ostrowie Tumskim, Uniwersytecki i Rynek. Ponadto wyb[...]
EN The selected public squares in Wroclaw, such as: Plac Katedralny (Cathedral Square), Plac Uniwersytecki (University Square), Rynek (the Town Square), and Powstańców Śląskich (Silesian Isurgents) in Sępolno, are very important functional and compositional elements in the physiognomy of the city. Plac[...]
3
71%
Zieleń Miejska
2011 Nr 6 13-15
PL Wrocław od dawna nazywany jest miastem zieleni. Slogan stworzony w przeszłości funkcjonuje w świadomości mieszkańców do dziś. Imponujące i zaskakujące jest to, że znajduje on również uzasadnienie w danych statystycznych.
4
71%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 10 25--28
The article presents ways of shaping mobility which have been applied in Wroclaw. The authors appealed to the historical background in the introduction, citing in chronological order the documents relating to transport policy and mobility. In order to demonstrate the principles of sustainable develo[...]
PL W artykule przedstawiono stosowane we Wrocławiu sposoby kształtowania mobilności. We wstępie odwołano się do tła historycznego, przytaczając w porządku chronologicznym dokumenty dotyczące polityki transportowej i mobilności. W celu ukazania założeń polityki zrównoważonego rozwoju wykorzystano przykł[...]
5
71%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 1-2 30-39
PL Wrocław - czwarte pod względem wielkości miasto w Polsce, miasto o ponad 1000 letniej historii, obchodzi w tym roku 170 rocznicę komunikacji zbiorowej. Z tych 170 lat, 65 przypada na związki z Polską. Wrocław - Breslau, pod koniec II wojny Światowej liczył ponad milion mieszkańców. Dzięki wpływowi r[...]
EN Wroclaw - the fourth largest city in Poland, a city of more than 1000 years of history, is celebrating its 170 th anniversary of public transport. From these 170 years, 65 falls on the compounds with Poland.
6
71%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 11-12 40-45
PL Z początkiem czerwca we Wrocławiu rozpoczęły swoją działalność wypożyczalnie Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem tego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy pomysł ten jest dobrą alternatywą względem samochodu? Szczególny nacisk położony został na politykę transportową i działania podjęte przez [...]
EN From the beginning of the June the first Wrocławski Rower Miejski Stations came into operation. For the purpose of this article is to give an answer if this idea is a good alternative for a car. A special emphasis was put on the transport policy and actions taken towards popularizing a bicycle form [...]
7
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Na południe od Wrocławia powstaje koncern koreański LG, który docelowo ma zatrudnić 36 tyś. pracowników. Strona polska zobowiązała się do zapewnienia technicznej infrastruktury dowozu pracowników. W związanych z tym projektach zbiorowego transportu osobowego uwzględnia się wyłącznie połączenia autob[...]
EN In the south of Wroclaw Korean concern LG has been risen and the target is it should employ 36 thousands of workers. Polish side commit to provide technical infrastructure for feed workers. Only the bus transport operators are taken into account in any public transport projects. The wide railway net[...]
8
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Autor omawia dotychczasowe wyniki poszukiwań wód podziemnych dla potrzeb aglomeracji wrocławskiej. Przedstawia krótką ocene obszarów wodonośnych proponowanych jako alternatywnedla miasta źródła wód podziemnych, które powinny zastąpić obecnie wykorzystywane wody powierzchniowe. Ocenia, że wyniki bada[...]
EN Autor presents results of the search of ground water for Wroclaw aglomeration. He evaluates the water-supplying grounds which are suggested as alternative sources of ground water for the city which should replace currently used surface water. The autor of the article states that the research conduct[...]
9
62%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 1 34-37
EN The Presentations section contains six articles on the Millennium Park in Wrocław. It is an area covering almost 100 hectares, equally divided between an afforestation project (under the FACE programme) and recreational purposes. In order to honour the millennium of the City of Wrocław in 2000, the [...]
10
54%
Roczniki Geomatyki
EN The National Programme for the Augmentation of Forest Cover elaborated in 1995 by a group of authors with Prof. B. Lonkiewicz as the editor provides the basis for afforestation activity in Poland. Its main task is to increase the forest cover to 30% by 2020 and 33% by 2050. Ecological and economic p[...]
11
54%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 80-88
EN This paper presents an over - view of the changes in the image of Wrocław (Poland) in the post-war period. The most important and permanent symbols of the city have been listed: Rynek (the Market Place), Ratusz (the City Hall), Ostrów Tumski with Cathedral, green areas and parks, Hala Stulecia. The [...]
12
54%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 4 40-48
EN Flood embankments, apart from their primary function, which is to protect against flooding, due to their unique nature and landscape value, serve also as a place of recreation. Some forms of recreation practiced on embankments and their surroundings may, however, have negative effects on the environ[...]
13
54%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówione zostały wybrane obiekty komercyjne Wrocławia, w elewacjach których zastosowano kamień naturalny. Zwrócono uwagę na coraz większą różnorodność skał używanych w architekturze miasta oraz na sposób konserwacji obiektów zabytkowych.
EN The article discusses the selection of commercial facilities in Wrocław, in the elevations of which a natural stone was used. Attention was drawn to the increasing variety of rocks used in the architecture of the city as well as the way of preservation of historic buildings.
14
54%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Jednym z najnowocześniejszych tramwajów w Polsce jest nisko-podłogowy tramwaj typu SKODA 16T. Prace przygotowawcze do jego eksploatacji na trasach linii nr 6 i nr 7 we Wrocławiu zapoczątkowano w 2005r. Przeprowadzone w roku 2006, po wyznaczonych odcinkach tych linii, testy i jazdy próbne wagonu tram[...]
EN One of the most modern tram cars in Poland is low floor tram car type of SCODA 16T. The preparation works before its exploitation on routes of line No 6 and No 7 in Wrocław began in 2005. The tests and drive-tests run in 2006 at selected sections of these lines pointed that the tram car satisfies al[...]
15
54%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 18 111-119
PL W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań prowadzonych w 2007 r. wśród mieszkańców Wrocławia i osób z zewnątrz, a dotyczących wizerunku miasta. Na podstawie odpowiedzi na pytania o skojarzenia z Wrocławiem i cechy szczególne miasta wykazano, że obraz Wrocławia w świadomości obu badanych grup je[...]
EN The paper presents selected findings of an opinion research conducted in Wrocław in 2007 among the citizens and people living outside the city. Drawing on the most common connotations about the city and its unique values pointed by the questioned people it is argued that the image of Wrocław in the [...]
16
54%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 2 58-65
EN Fast development of Wroclaw city at the end of the 19th and the beginning of the 20th century was related to its expansion to the neighbouring area. Smaller localities attached to the city kept their rural or provincial character. After the Second World War management and building of many settlement[...]
17
54%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 3 42-49
EN Wroclaw has long been seen as a green city, and its individual settlements grew in its realizations parts of the garden city. Beginning of the nineteenth century was a milestone when it began to appoint units involved in the shaping and management of green areas (i.e. Construction Deputation, Beauti[...]
18
54%
Architektura Krajobrazu
2008 nr 2 61-65
EN The section of Architectura Militaris" has existed within the limits of the Students's Scientific Group at Landscape Architecture since it's creation in 2001. This organization acts at the landscape Architecture department of Wrocław University of Environmental and Life Science and it's scientific c[...]
19
54%
Architektura Krajobrazu
2002 nr 3-4 79-83
EN The magnates' manors, which were palaces or mansions with farming facilities, go back in tradition to the middle ages. Similarly to those of other regions, the fate of the Silesian estates was brutally changed by the World War II. After 1945 the majority of land estates became the State property. Si[...]
20
54%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 2-3 53-54
EN The competition for the design and execution of a fountain in the western section of Town Square (Rynek) in Wrocław was announced in 1996. From the submitted 35 designs, the proposal presented by the team of Alojzy Gryt, Marcin Gryt and Beata Gryt-Tomaszewska, has been selected. The winning design's[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last