Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wielkopolska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 15-16
2
81%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 16-17
PL Wielkopolska to kraina słynąca nie tylko z ziemniaków, nizinnych krajobrazów, ale także z ciekawych i oryginalnych założeń parkowych, które powstawały w tej części kraju przez wieki i które przyczyniły się do rozwoju tego regionu Polski.
3
81%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono krótką analizę stanu regionu wielkopolskiego pod kątem możliwości rozwoju ekologicznego. Omówiono możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego w Wielkopolsce.
EN There is short analysis of region conditions concerning ecological development presented below. The possibility of rural region development in Wielkopolska is presented.
4
72%
Przegląd Komunalny
2002 nr 4 48-50
PL Stan bazy infrastrukturalnej oraz sposoby zarządzania nią w największym stopniu determinują możliwości rozwojowe polskich gmin, ich atrakcyjność inwestycyjną, przede wszystkim zaś jakość życia mieszkańców. Nic więc dziwnego, że po reaktywowaniu samorządów lokalnych rozwój infrastruktury technicznej [...]
5
72%
Przegląd Geologiczny
6
72%
Logistyka
2003 Nr 6 7-9
7
71%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Polityczne, ekonomiczne i społeczne przemiany, które rozpoczęły się na początku lat dziewięćdziesiątych, zmusiły polskich rolników do poszukiwań nowych, pozarolniczych źródeł dochodu. Jednym z nich - najskuteczniejszym - stała się agroturystyka. Rozwija się ona bardzo dobrze, tak że teraz mamy w Wi[...]
EN Political, economical and social transformations which started in the beginning of nineties, made polish farmers to find new, not-farming sources of income. One of them - the most successful - has been rural tourism accommodation. It has developed very well, so now there are 438 farms providing acco[...]
8
61%
Information Systems in Management
2012 Vol. 1, No. 3 233--244
EN The purpose of this publication is to present the knowledge management and recommendations of IT tools in foresight scenarios of Wielkopolska development. The presented work was created based on analysis of development scenarios, resulting from research carried out in research projects: "Foresight –[...]
9
61%
Architektura Krajobrazu
2003 nr 1-2 40-44
EN The section of the newly designed A-2 highway between Poznań and Września takes a new route through agriculturally used land. Most frequently, land designated for highway corridors is covered with huge single-crop corn and wheat acreage. The primeval Wielkopolska landscape in this region was charact[...]
10
61%
Ekonomia i Środowisko
2011 nr 1 143--151
PL Celem publikacji jest przedstawienie funkcjonowania tak zwanego miejskiego systemu zbiórki selektywnej surowców wtórnych w Poznaniu w latach 2000-2008 poprzez wieloaspektowe zaprezentowanie wyników zrealizowanych działań. Na podstawie przedstawionych w publikacji informacji można wyciągnąć następują[...]
EN Selective collection of recyclable materials is carried out by operators in Poznan since 1994. In 2000 a decision was made by local politicians to create in Poznan city system of selective recyclable waste collection led by the city officials. The publication presents the results for the years 2000-[...]
11
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2015 Vol. 22, nr 3 285--296
PL Zasoby wodne Polski w porównaniu do innych krajów europejskich są małe. Jest to jeden z czynników powodujących wzrost zainteresowania badaniami monitoringowymi dotyczącymi ich jakości. Jednym z istotnych zanieczyszczeń są metale ciężkie. Celem pracy było określenie sezonowej zmienności stężeń kadmu,[...]
EN Polish water resources in comparison to other European countries are small. It is one of the factors leading to increased interest in monitoring tests for their quality. Heavy metals are major water pollutants in Poland. The aim of this study was to determine seasonal variability in concentrations o[...]
12
61%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 297--301
PL W artykule przedstawiono wyniki badań koncentracji metali ciężkich w złożach kopalin ilastych w Wielkopolsce, w których eksploatowane są iły z górnej części warstw poznańskich. Analizy chemiczne wykonano z zastosowaniem metod INAA i ICP-MS. Zawartości Cu, Zn, Cd, Ni oraz Cr w badanych iłach są zgodn[...]
EN Concentration of heavy metals in clay deposits in Wielkopolska area was studied, where the upper part of “Poznań Clays” are exploited. Chemical analyses were made using INAA and ICP-MS. The contents of Cu, Zn, Cd, Ni and Cr in studied clays are generally typical for clay sediments and UCC (Upper Con[...]
13
61%
Gospodarka Wodna
2018 Nr 8 244--246
PL Wielka Pętla Wielkopolski w ciągu ostatnich kilkunastu lat została znacznym nakładem prac oraz środków finansowych wypromowana jako marka o znaczeniu regionalnym, a nawet krajowym. Autorzy odbyli krótki rejs na wybranym odcinku tego szlaku wodnego, aby przekonać się o faktycznym jego wykorzystaniu. [...]
EN During the last dozen of years, a lot of efforts and financial outlays were involved in order to promote the Great Waterway Loop of Wielkopolska as a regional or even a nationat brand. The authors went on a short cruise atong the selected section of this waterway to see for themselves how it was act[...]
14
61%
Geologos
2000 Vol. 5 175--187
EN A theoretical discussion of the availability of material, the emergence of the Pleistocene glacial series and the denudation occurring in the interglacial periods. The synthetic profile of the quaternary series in the region of Konin (eastern Great Poland) described in the light of geological, paleo[...]
15
61%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przedstawiono przyspieszony i korzystny rozwój tych gospodarstw agroturystycznych, które położyły nacisk na działalność edukacyjną i poznawczą. Przykładowe programy edukacyjne gospodarstw agroturystycznych to: hodowla kóz, domowy wyrób serów i masła, rzemiosło z czasów średniowiecza (rogownictwo, sk[...]
EN The agrotouristic farms leading educational and cognitive activity and profitable development of these farms are presented below. The goat-farming, homemade cheese and butter, handicraft from the Middle Ages (horning, tanning, weaving), knightly fights show, history of Polish nation origin and arche[...]
16
58%
Przegląd Komunalny
2001 nr 2 48-49
PL Ustawodawstwo i urzędnicy nie sprzyjają rozwojowi kontaktów oraz wzrostowi zaufania między organizacjami pozarządowymi Non-Governmental Organization (NGO's) i nieformalnymi grupami społecznymi a samorządem lokalnym - taki wniosek można wysnuć na podstawie rozmów z przedstawicielami wielkopolskich NG[...]
17
58%
Przegląd Komunalny
2000 nr 4 28-28
PL Wielkopolskie Forum Ekologiczne, rokrocznie organizowane w pierwszych miesiącach nowego roku, już od pięciu lat wzbudza spore zainteresowanie wielu instytucji, organizacji i podmiotów zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska.
18
58%
Przegląd Komunalny
2009 nr 9 81-82
PL Społeczna niedoskonałość mechanizmów rynkowych ujawniła się w dziedzinie gospodarki przestrzennej dość wcześnie. Jej przejawami były m.in. spekulacja gruntami, bezplanowa zabudowa i niski standard osiedli mieszkaniowych, uciążliwe sąsiedztwo zakładów przemysłowych, tworzenie się dzielnic ubóstwa, uc[...]
19
58%
Wodociągi - Kanalizacja
2007 nr 12 33-35
20
58%
Landform Analysis
2011 Vol. 16 17-19
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last