Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warmia i Mazury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 77-80
2
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 9 54-55
PL Zwiększenie odzysku odpadów przemysłowych, objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców województwa, rekultywacja nieczynnych składowisk, likwidacja mogilników, utworzenie stacji recyklingowo-demontażowych dla wycofanych z eksploatacji samochodów oraz zwiększenie poziomu wyk[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 8 22--25
PL W sezonie letnim na warmińsko-mazurskie jeziora wypływa kilkadziesiąt tysięcy jachtów. Przy tak dużym natężeniu ruchu turystycznego od wielu lat istotny problem stanowią wytwarzane przez żeglarzy odpady i ścieki. Najczęściej trafiają one prosto do wody – głównie dlatego, że brakuje zaplecza technicz[...]
4
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 66-69
5
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 102--103
6
61%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 1 102--113
PL Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mimo wielu barier planistycznych i społecznych, występuje oraz jest planowana duża liczba elektrowni wiatrowych. Celem pracy jest rozpoznanie aspektów planistycznych i dynamiki inwestycyjnej lokalizacji elektrowni wiatrowych na przykładzie województwa wa[...]
EN There are many existing and planned wind farms in the Province of Warmia and Mazury, despite numerous administrative and societal obstacles to prevent this. The main aim of the study was to identify the factors involved in the planning and development of wind turbines based on the examples in Warmia[...]
7
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń, analizowane dla lat 1990-2000, wykazują zróżnicowanie w poszczególnych miastach, ale w żadnym z nich nie wystąpiły przekroczenia dopuszczone normą. Obserwuje się redukcję pyłów i SO2 oraz niewielki wzrost NO2 w niektórych miastach, powodowany nasilającym się t[...]
EN Mean annual concentrations or pollutants analysed in the period 1990-2000 indicated high variability in given cities but never permissible level was exceeded. In the period of studies reduction of level of suspended dust and SO2 whereas slight increment of NO2 level was observed in some towns what a[...]
8
51%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 1 236--245
PL W niniejszym artykule zadajemy sobie trud uporządkowania faktów i oddzielenia ich od mitów odnoszących się do mniej lub bardziej różnorodnych, aczkolwiek w swej podstawie wciąż jednolitych, form terapii mieszczących się w kategorii „silvoterapia”. Mamy tym samym nadzieję, iż wpłynie to chociaż w nie[...]
EN In this article we try to put in order the facts and separate them from the myths related to more or less varied forms of therapy situated within the category of ‘silvotherapy’. We also try to estimate the possibilities of applying the silvotherapy under the Warmia-Mazury regional conditions, associ[...]
9
51%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 2 82-89
EN Gradually shaping for ages the rural landscape, according to the tradition and experience, is subject to the violent transformation. Confronted with the investment pressure, global process and progress in cultural landscape degradation observing in the 90s of the 20th century, it started to come bac[...]
10
51%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 4-11
EN The paper focused on problems of design of rural gardens and their adaptation to the needs of tourism and recreation. It presents the sources of inspiration and some ideas for arrangement. The green areas around the rural tourism facilities combine the functions of home garden and a small public gar[...]
11
41%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 161-169
PL Rudy darniowe należą do zapomnianych kopalin zalegających na terenie Warmii i Mazur. W czasach historycznych były eksploatowane i stanowiły podstawę lokalnego przemysłu hutniczego. Ze względów ekonomicznych przestano je wykorzystywać. Wykazane w późniejszym czasie ich właściwości, wynikające z ich s[...]
EN Bog iron ores represent a forgotten or, virtually unknown mineral raw material in the Warmia and Mazury region (NE Poland). Long ago they were an interesting, exploited commodity thatmade the basis of a local "metallurgical industry", but because of economic reasons their mining ceased. However, cur[...]
12
41%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 4 235--242
PL W niniejszym artykule przedstawiono opinie mieszkańców Olsztyna o walorach obszarów przyrodniczo cennych występujących na terenie miasta i w jego najbliższych okolicach. Przyjęto hipotezę główną, zgodnie z którą mieszkańcy Olsztyna do walorów przyrodniczo cennych zaliczają bliskość oraz dostępność j[...]
EN The aim of the paper was to point out assets of Olsztyn, which decide on its attractiveness as a tourist destination. A survey was conducted among one hundred residents of Olsztyn (N = 100). Surveyed group consisted of fifty adults and fifty secondary school students. The majority of respondents con[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last