Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 159
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WWA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 3 36-41
2
94%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Przedmiotem opisanych badań jest ocena zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie w okolicy elektrociepłowni miejskiej. W próbkach gleby pobranych z terenu wokół elektrociepłowni stwierdzono występowanie dziewięciu związków należących do WWA: fluorantenu, pirenu, benzo[...]
EN The annalysis of content of polycyclic aromatic hydrocarbons in the soil nearby a heat power station. The subject of the described studies is evaluation of the concentration of polycyclic aromatic hydrocarbons in the the soil nearby a municipal heat power station. Insoil samples collected in the ar[...]
3
94%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN One of the aims of the work was the literature review concerning the origin of polycyclic aromatic hydrocarbons in ecosystem parts, their influence on organisms and methods of the limitation of PAH emission. In the experimental part, the selection of PAH from coal pitches, obtained by pyrolisis, was[...]
4
94%
Camera Separatoria
PL W pracy opisano nową metodę przygotowania próbki w celu oznaczania śladowych zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wysokowrzących produktach naftowych. Wartości granicy oznaczalności dla badanych WWA w materiałach tego typu mieściły się w przedziale od kilkudziesięciu ng[...]
5
94%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 157 (37) 69--79
PL Celem pracy było określenie podatności na rozkład małocząsteczkowych WWA (3,- i 4,- pierścieniowych związków) podczas ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Badania fotolizy prowadzono z wykorzystaniem roztworów wodnych z dodatkiem standardowej mieszaniny wzorcowej WWA. Analizowano takie węglo[...]
EN In natural environment photolysis takes place in the surface layer of surface waters and soil. The yield of photolysis depends on the irradiation intensity, pH and temperature. In the waters there is a natural organic matter, which components can both inhibit and facilitate the process of oxidation [...]
6
94%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 111--116
7
94%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 4 76--82
8
94%
Ekoinżynieria
1998 nr 9 12-14
9
94%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 1 89--97
PL Rafinerie ropy naftowej należą do tych zakładów przemysłowych, w których najczęściej dochodzi do skażenia środowiska gruntowo--wodnego różnego rodzaju węglowodorami. Skażenie gleb i wód może wystąpić zarówno z powodu rozszczelnienia instalacji produkcyjnych, jak i podczas magazynowania ropy naftowej[...]
EN Oil refineries belong to industrial plants frequently polluting the ground-water environment with a variety of hydrocarbons. Ground and water contamination may be caused by leakages in the production installments and also during oil and oil-products storing. One of the most toxic ones are polycyclic[...]
10
84%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 48 147--152
PL Osady denne są wydobywane z dna rzek, jezior, kanałów, zbiorników retencyjnych oraz stawów w celu zwiększenia ich pojemności retencyjnej oraz poprawy walorów użytkowych. Wydobyty urobek, który nie zawiera substancji szkodliwych może być odpowiednio wykorzystany. Kierunek zagospodarowania osadów denn[...]
EN Bottom sediments are extracted from the bottom of river, lakes, canals, reservoirs, and ponds in order the enhance their capacity and to improve the retention values. Excavated spoils, that does not contain harmful substances may be used. The direction of the management of bottom sediments depends o[...]
11
83%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 2 81--85
12
71%
Rocznik Ochrona Środowiska
2007 Tom 9 335-343
PL Odpady komunalne deponowane na składowiskach stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska wód podziemnych. [6]. Jednak w przypadku stosowania współczesnych uszczelnień to zagrożenie jest minimalizowane. Powstające odcieki które są zwykle znacznie obciążone zarówno związkami nieorganicznymi jak i o[...]
EN Municipal wastes deposited on landfills make up the potential threat for the environment of underground waters. However this threat is minimalized in the case of applying modern sealing. Leachate, forming in the landfill, usually contain high load of both inorganic and organic compounds, and are rem[...]
13
71%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1135--1139
PL W pracy opisano metodykę pozwalającą na oznaczanie związków z grupy WWA w biogazie przy zastosowaniu techniki HPLC z detektorem fluorescencyjnym. Opracowana metoda została zwalidowana w zakresie pozwalającym na określenie zawartości 12 WWA, najczęściej oznaczanych w próbkach środowiskowych. W pracy [...]
EN This work presents the methodology for the determination of compounds from the PAH group in biogas, using the HPLC technique with a fluorescent detector. The elaborated method was validated within the scope which enables determination of 12 PAH content, most often determined in environmental samples[...]
14
71%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 97-112
PL Zanieczyszczenia antropogeniczne, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) wnoszone są do środowiska morskiego z wodami rzek i ścieków oraz w wyniku procesów transportu atmosferycznego. W środowisku morskim podlegają procesom transportu i transformacji w biotopie i w biocenozie, zależnym od wa[...]
15
71%
Ecological Chemistry and Engineering. S
PL Mchy Pleurozium schreberi wykorzystano do oceny emisji WWA na cmentarzach podczas Święta Wszystkich Świętych. W Polsce jest to tradycyjny okres pamięci o zmarłych, dla których uczczenia spalane są duże ilości świec i zniczy. Mchy eksponowano przez 7 dni na 4 cmentarzach oraz, dla porównania, w centr[...]
EN The moss Pleurozium schreberi was used to evaluate the emission of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) at Polish cemeteries on the All Saints' Day, when Poles traditionally light candles and candle lamps in memory of the deceased. Moss samples were exposed for 7 days at 4 cemeteries and, for com[...]
16
71%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL Jednym z zanieczyszczeń obecnych w osadach ściekowych są wielopierścieniowa węglowodory aromatyczne (WWA). WWA stanowią grupę kilkuset związków organicznych, zawierających w cząsteczce od dwóch do trzynastu skondensowanych pierścieni, najczęściej benzenowych w ułożeniu liniowym, kątowym lub klastero[...]
17
71%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2001 T. 4, nr 3-4 403-411
PL Celem badań było przeanalizowanie zmian stężeń wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w ściekach miejskich podczas poszczególnych procesów ich oczyszczania. Badane ścieki były mieszaniną ścieków bytowo-gospodarczych (70%) i przemysłowych (30%). Procesy oczyszczania obejmowały: sedymen[...]
EN The subject of this paper is the change of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) concentration during the municipal wastewater treatment processes. A mixture of municipal (70%) and industrial (30%) wastewaters was studied. The treatment processes included: sedimentation of mineral and easily settl[...]
18
71%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy była ocena zawartości w osadach ściekowych 8 kancerogennych wieIopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WW A, P AH), jak również badania zmian ich zawartości podczas fermentacji beztlenowej. Próbki osadów pobierano z osadnika wstępnego oraz komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków[...]
EN The aim of the study was to evaluate occurrence and fates of 8 carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) during anaerobic digestion of sewage sludge. Sludge samples have been collected from primary sludge thickener, open digestive chamber and closed digestive chamber of the municipal wast[...]
19
71%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 256 37-42
PL W próbkach gleb pobranych w sąsiedztwie dwóch zakładów produkujących węgiel drzewny oznaczono zawartość 17 związków z grupy WWA. W glebach w sąsiedztwie zakładu przemysłowego zawartość WWA była w zakresie od 2,58 do 18,79 ppm, a w glebach z terenu zakładu rzemieślniczego od 0,172 do 0,56 ppm. W spek[...]
EN 17 PAHs were determined in soil samples collected in vicinity of two charcoal production factories. In soils in yicinity of industry plant PAH contents were ranged from 2,58 to 18,79 ppm, in soil of craft plant - from 0,17 to 0,56 ppm. Phenanthrene and fluoranthene and fluorene prevail in PAH spectr[...]
20
71%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 3 26--28, 58
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last