Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  WMS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 48 15-22
PL Artykuł przedstawia informatyczne rozwiązania zastosowane w gospodarce magazynowej. Zostały omówione systemy typu WMS (Warehouse Management Systems) oraz różnice pomiędzy tymi systemami a systemami gospodarki materiałowej. Scharakteryzowano także instrumenty sztucznej inteligencji oraz ich zastosowa[...]
EN This paper presents tools of computer support of warehouse management systems. Authors describe classical Warehouse Management Systems and difference between Inventory Management System. Next part characterizes the tools of AI as Expert Systems and Artificial Neural Networks. The article ended the c[...]
2
94%
Information Systems in Management
2018 Vol. 7, No. 2 141--151
EN This article presents differences between Enterprise Resource Planning Systems and Warehouse Management Systems. Management of warehouse processes and hardware requires specialized functionality, not present in ERP, functionality that only WMS can provide. Using separate systems enforces their integ[...]
3
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18a 189--198
PL Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są w Polsce podstawą funkcjonowania Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Zgromadzone w nich dane są ciągle aktualizowane w wyniku realizacji prac geodezyjnych. W przyszłości dane te zapewne będą stanowiły podstawą Krajowej Infrastruktur[...]
EN County Centres of Geodetic and Cartography Documentation are the basis for the functioning of the National Land Information System. The pooled data supplied by the centres are continuously updated as a result of the geodetic work. In the future, the data will probably constitute the basis for the Na[...]
4
84%
Roczniki Geomatyki
2011 T. 9, z. 1 137-148
PL Rozwiązania firmy Google pozwalają na szybsze i prostsze wizualizowanie danych, jednak odbywa się to kosztem jakości opracowania, czego większość odbiorców nie jest świadoma. Użytkownik wykorzystujący usługi WMS oraz standardy SLD, SE i FE pomimo większego nakładu pracy może otrzymać poprawnie stwor[...]
EN One of the main characteristics of Web 2. 0 is wide popularization of web services constituting the basic element of a service-oriented architecture (SOA). In the area of geoinformation, web services rise in importance with the entry into force the INSPIRE directive establishing spatial information [...]
5
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2009 Vol. 20 135--145
PL Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są w Polsce podstawą funkcjonowania Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Zgromadzone w nich dane są ciągle aktualizowane w wyniku realizacji prac geodezyjnych. W przyszłości dane te zapewne będą stanowiły podstawą Krajowej Infrastruktur[...]
EN District Land Survey and Cartographic Information Centres form the basis for the operation of the National Land Information System. Pooled data from these centres is continuously updated as a result of land surveying and in future, this data will probably constitute the basis for the National Infras[...]
6
84%
Logistyka
2016 nr 1 45--47
PL Celem artykułu jest ocena wpływu nowoczesnych systemów zarządzania w sektorze TSL na możliwość skutecznego i efektywnego świadczenia usług magazynowania i transportu na rynku transportu i logistyki. W pierwszej części opisano znaczenie poszukiwania skutecznych i nowoczesnych rozwiązań, jak TMS, WMS [...]
EN The aim of this article is to assess the impact of the modern TFL sector management systems on the possibility of effective and efficient rendering of storage and transport services on the transport and logistics market. In the first part of this thesis, the significance of searching for effective a[...]
7
84%
Logistyka
2016 nr 1 265--271, CD1
PL W artykule opisano elementy integrujące magazyn zarządzany nadrzędnymi programami informatycznymi. Wskazano przesłanki wykorzystania programu WMS oraz ERP. Opisano systemy automatycznej identyfikacji ładunków RFID oraz technikę rozpoznawania drukowanego testu. Na przykładzie opisano architekturę ora[...]
EN The article describes the elements that integrate the warehouse managed overriding informatics programs. Indicated evidence of using and WMS and ERP systems. Described automatic identification systems RFID cargo and technique it recognize printed the test. For example describes the architecture and [...]
8
84%
Roczniki Geomatyki
PL Informacja przestrzenna jest bardzo istotnym elementem w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Obecnie dzięki usługom sieciowym dostępność tej informacji znacznie się poprawiła i dzięki temu można automatyzować wiele dziedzin działalności samorządów terytorialnych. Poniżej przedstawiono [...]
EN Self-government responsibilities include keeping many records such as house numbering, zoning, registry of municipal property, etc., which are based on spatial data. The Act on Spatial Information Infrastructure has caused a significant increase in the number of network services. With web services, [...]
9
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule scharakteryzowano wybrane techniki laserowej spektroskopii absorpcyjnej. Szczególną uwagę zwrócono na układy, w których stosuje się komórki wieloprzejściowe, modulację długości fali oraz wnęki optyczne. Przedstawiono przykładowe wyniki badań prowadzonych w zakresie opracowania optoelektro[...]
EN The article describes selected techniques of laser absorption spectroscopy. Particular attention was paid to systems using multi-pass cells, wavelength modulation process and optical cavities. Examples of the research results related to development of the optoelectronic gas sensors designed to disea[...]
10
84%
Roczniki Geomatyki
EN Geographic information systems (GIS) have over 40 years of history. Their applications range from global environmental monitoring to geomarketing. The Internet brought about a sudden growth of the information society. Upon a close examination of the development of the architecture of GIS systems we [...]
11
84%
Logistyka
2015 nr 3 3521--3528, CD 1
PL Ideą pracy nowoczesnego magazynu jest możliwie jak najszybsza realizacja zamówień klientów, która opiera się na drobiazgowym planowaniu dużej ilości złożonych procesów logistycznych. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się wprowadzić informatyczny system zarządzania magazynem - WMS. Działanie taki[...]
EN The idea of a modern warehouse operation is the fastest possible execution of customer orders, which is based on the meticulous planning of large amounts of complex logistics processes. More and more companies decide to introduce computerized warehouse management system – WMS. Doing so allows you to[...]
12
84%
Logistyka
PL W artykule dokonano klasyfikacji metod organizacji przepływów materiałowych w magazynach i ich obszarach funkcjonalnych w aspekcie wykorzystania ich w systemach kierowania magazynem WMS. Wybrano i omówiono kilkanaście tzw. logik magazynowych oraz przedstawiono trudności implementacyjne związane z wy[...]
EN Article present classification of methods of organization material flows in warehouses and in their functional areas in aspect of applying these methods in Warehouse Management Systems (WMS). Several so-called warehouse logics were selected and described according to common implementation problems m[...]
13
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1352-1355
PL W artykule omówiona została implementacja unikalnego oprogramowania wspomagającego zarządzanie magazynem za pomocą interaktywnego, trójwymiarowego modelu magazynu. Program łączy systemy RTLS i WMS, wykorzystując dane pochodzące z obu źródeł do reprezentacji stanu magazynu w przejrzystym i intuicyjny[...]
EN The task of WMS and RTLS systems integration in a modern warehouse of logistics operator was conducted on a proprietary solution, which is based on the use of a WebGL library and the tools usually used to design three-dimensional graphics in computer games. As a result, the outset requirements for s[...]
14
84%
Roczniki Geomatyki
PL Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Łatwa dostępność danych dotyczących działek ewidencyjnych (głównie geometrycznych) jest najważniejszą sprawą dla większości osób i instytucji korzystających z infrastruk[...]
EN Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. The easy accessibility of cadastral parcels data (mainly geometric) is the most important issue for most people and institutions using the Spatial Information Infrastructure. As it is evid[...]
15
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2019 nr 1 22--32
PL Produkty powinny zawsze być dokładnie zidentyfikowane, niezależnie od rodzaju magazynu i specyfiki przechowywanych produktów. Właściwa akceptacja danego produktu w magazynie jest podstawą do realizacji kolejnych procesów magazynowych i wpływa na optymalizację całego łańcucha logistycznego. Odpowiedn[...]
EN Products should always be accurately identified, regardless of the type of warehouse and the specificity of stored products. Proper acceptance of a given product into a warehouse is the basis for the implementation of subsequent warehouse processes and affects the optimization of the entire logistic[...]
16
84%
Roczniki Geomatyki
PL Działki ewidencyjne to podstawowe dane referencyjne dla prezentacji różnych obiektów zgromadzonych w bazach danych przestrzennych. Dane te rozproszone są w 380 bazach powiatowych, z czego ponad 85% z nich udostępnianych jest poprzez usługę przeglądania WMS. W 2017 roku na bazie istniejących usług po[...]
EN Cadastral parcels are the basic reference data for presentation of various objects stored in spatial databases. Those data are distributed in 380 district bases; over 85% of them are available through the WMS view services. In 2017 the aggregating service was created – Krajowa Integracja Ewidencji G[...]
17
83%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 12 42-43
18
83%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 319--327
EN The article presents some aspects concerning the application of Information and Computer Technologies in logistics processes. In order to improve management processes the integrated informatics and communication systems, dedicated applications and hardware solutions are used increasingly. The market[...]
19
71%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Konieczność szybkiej reakcji na potrzeby klienta spowodowała rozwój systemów informatycznych usprawniających zarządzanie magazynami. System zarządzania magazynem (Warehouse Management System - WMS) jest komponentem systemu realizacji logistyki (Logistics Execution System - LES). Celem artykułu jest [...]
EN Warehouse Management System (WMS) is a component of Logistics Execution System (LES). The aim of the paper is to present the functional areas and advantages of use of warehouse management system as an extension of ERP system. The paper also contains the brief characteristics of ERP systems and the e[...]
20
71%
Optica Applicata
2019 Vol. 49, nr 2 303--315
EN An elaborately designed system has been devoted to the recovery of the line shape function of absorption spectrum. Laser power passing through trace gas has been divided into the real-time and delayed components, and their difference, i.e. the equivalent of the first-order derivative spectrum, is re[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last