Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  V2G
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 62 29--32
PL W artykule dokonano analizy możliwego wpływu ładowania samochodów elektrycznych na dynamikę zmian obciążenia dobowego systemu elektroenergetycznego. Oceniono możliwe zmiany kształt wykresu dobowego, w przypadku gdyby 5% użytkowanych samochodów zastąpić samochodami elektrycznymi. Analizie zostały pod[...]
EN In this article there were presented an analysis of the impact of charging electric cars on daily load curve of the power system. There were shown three variants of daily load curve – a curve of actual load, curve that takes into account impact of electric cars by G2V scenario and curve that takes i[...]
2
94%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 221--227
PL W pracy przedstawiono wybrane techniczne i prawne aspekty wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych (AMI ang. Advanced Metering Infrastructure) w Polsce. Wskazano na konieczność wyboru otwartego systemu dwukierunkowej komunikacji licznika energii elektrycznej SM (ang. Smart Meter) z Operatorem I[...]
EN In this paper are presented choosen technical and legal of practical implementation AMI. Are pointed on choice necessity open bidirectional communication between smart meter and electric energy center. Are determinded level present extent of smart grid.
3
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2014 nr 11 1396--1399
PL Przedstawiono zagadnienia związane z monitorowaniem i sterowaniem pracą urządzeń elektrotechnicznych, wykorzystywanych w procesie ładowania akumulatorów pojazdu elektrycznego. Omówiono funkcje, jakie może realizować układ oraz przedstawiono sytuacje, do których może być zastosowany. Opisano konstruk[...]
EN The article presents the issues related to the monitoring and control operation of electrical equipment that are used in the charging process of an electric vehicle (cars, motorcycles, bicycles, boats, small vessels). The functions that the system can carry out are discussed and situations in which [...]
4
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 262--267
PL Pojazdy elektryczne są elementem składającym się na inteligentną sieć elektroenergetyczną (Smart Grid), bowiem poza funkcją transportową mogą dostarczać usług energetycznych w zakresie bilansowania mocy. W tym celu można odpowiednio wykorzystywać sterowalne układy ładowania takich pojazdów. Oczywist[...]
EN Electric vehicles are components of a Smart Grid as, in addition to the transport function, they can provide ancillary energy services like balancing power in power systems. For this purpose, it is possible to use controlled charging systems of such vehicles. Obviously, electric vehicles may also be[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 61 69--72
PL Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania rozwiązania G2V oraz V2G na Krajowy System Elektroenergetyczny. Przedstawiono zmiany, jakie mogą zachodzić w kształcie krzywej obciążenia dobowego w zależności od wybranego scenariusza. Strategia G2V pozwala przede wszystkim na zrealizowanie tzw. „wyp[...]
EN In this article there were presented an impact of implementing Grid-to-Vehicle (G2V) and Vechicle-to-Grid (V2G) solutions on National Electric Power System. V2G strategy concerns bidirectional energy flow between electric power system and car battery whereas G2V strategy concerns unidirectional ener[...]
6
84%
Acta Energetica
2019 nr 1 102--107
PL W artykule zaprezentowano sposoby integracji samochodów elektrycznych z systemem elektroenergetycznym. W związku z tym opracowane zostały krzywe obciążenia dobowego średniego dnia roboczego w wariancie G2V (ang. Grid-to-Vehicle) oraz V2G (ang. Vehicle-to-Grid). Rozwiązanie G2V uwzględnia jednokierun[...]
7
84%
Acta Energetica
2019 nr 1 95--101
EN The paper presents ways of integrating electric cars with the power system. In connection with this, daily load curves in the average working day have been developed in the G2V (Grid-to- Vehicle) and V2G (Vehicle-to-Grid) variants. The G2V solution consists in unidirectional energy flow from the pow[...]
8
59%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 212-218
PL Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi i ich wykorzystaniem nie tylko do celów transportowych, lecz również jako zasobniki energii elektrycznej dla rozproszonych źródeł energii. Powoduje to wzmożone poszukiwania układów zasilania umożliwiających wysokosprawny i dwukieru[...]
EN Today has been a growing interest in electric vehicles and their use not only for transport purposes, but also as containers for electricity distributed energy sources. It cause increased exploration of supply system, allowing bidirectional and high efficient energy transfer. One such solution is a [...]
9
59%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
EN V2G (Vehicle-to-grid) technology will report important benefits for the operation and safety of the grid. In order to facilitate the expansion of the V2G technology in a future, it is recommended to offer the drivers with easy to use methods to charge and discharge their EV batteries. In this sense,[...]
10
48%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaproponowano nowy algorytm dwukierunkowego układu ładowania baterii dla pojazdów elektrycznych. System zapewnia ładowanie baterii bez wprowadzania zakłóceń do sieci.
EN A new algorithm for a bidirectional battery charger for PHEVs (Plug-in Electric Vehicles) and EVs (Electric Vehicles) is proposed. It achieves the battery charging and the Vehicle-to-Grid (V2G) modes, demanding or injecting currents into the grid without harmonics and with unity displacement power f[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last