Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Toruń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 10 38-40
PL Słynne na całą Polskę hasło "Gotyk na dotyk" promujące Toruń podkreśla atmosferę miasta i przyciąga rosnącą rokrocznie ilość turystów z Polski i zagranicy. Podnoszenie atrakcyjności ośrodka miejskiego w wielu różnych aspektach staje się wyzwaniem nie tylko dla władz samorządowych, ale również dla or[...]
2
100%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
3
75%
Logistyka
2014 nr 4 4777--4783, CD6
PL W pracy przedstawiono proces produkcji i dystrybucji wody w mieście na przykładzie Torunia. Scharakteryzowano poszczególne etapy wymienionych procesów, zwracając uwagę na ich specyfikę w badanym mieście. Odniesiono się również do wpływu szeregu czynników na zmniejszenie popytu na wodę. Wskazano na u[...]
EN The paper presents the process of production and distribution of water in the example of Torun. Characterized the various stages of these processes, paying attention to their specificity in the test city. Reference was made also to the influence of several factors on the demand for water. Pointed to[...]
4
75%
Mosty
2012 nr 3 70--72
PL 5.11.2010 r. na pl. Daszyńskiego w Toruniu razem z generalnym wykonawcą łopatę wbili przedstawiciele władz miasta i województwa, mieszkańcy oraz dziennikarze. Obecnie budowa mostu w Toruniu jest na półmetku, a niniejszy artykuł stanowi raport podsumowujący postępy prac.
EN On 5th November 2010, at Daszyński Square in Toruń, the Main Contractor together with the representatives of the city hall inaugurated the construction works of the new bridge over the Vistula. Currently the realization of the investment is halfway ready, and this article reports the progress so far[...]
5
75%
Logistyka
2015 nr 4 9593--9598, CD3
EN In this paper we have presented the modern process of wastewater treatment based on Toruń case study. The subsequent stages of mentioned process have been described putting attention to their specification in the considered city. We have pointed out the significant role of reverse and eco-logistics.[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Na mapie historycznej świata jest wiele miejsc i miejscowości, które na trwałe związały się z dziejami Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Niewątpliwie szczególne miejsce wśród nich zajmuje Toruń, przysłowiowa kolebka polskiego szkolnictwa morskiego. W artykule zaprezentowano początki organizacji szk[...]
EN In the history map of the world there are many places and localities which are firmly tied with the history of the Polish Navy. Undoubtedly one of them is Toruń, the so-called cradle of the Polish naval education. The paper presents the beginnings of officers training for the Polish Navy and its dev[...]
7
75%
Mosty
2013 nr 3 30--32
PL Budowa nowego mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to jedna z największych obecnie prowadzonych tego typu inwestycji w Polsce. Zostaną tu zamontowane najdłuższe przęsła mostu łukowego w kraju. Tekst powstał dzięki uprzejmości rzecznika prasowego MZD w Toruniu Pani Agnieszki Kobus-Pę[...]
EN The construction of a new road bridge in Toruń, as well as the access roads, is one of the largest investments of that type being completed at present in Poland. The longest spans of an arch bridge in Poland will be constructed there.
8
75%
Przegląd Budowlany
2013 R. 84, nr 3 120-124
9
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2011 nr 15 206--212
PL Projekt Tonopolis jest szeroko zakrojonym działaniem artystycznym, którego efektem są dwie integralne części: album dźwiękowy zatytułowany Tonopolis oraz strona internetowa www. tonopolis.pl. Główną częścią płyty Tonopolis są nagrania terenowe, zrealizowane w okresie jednego roku na terenie Torunia.[...]
EN The Tonopolis Project is a wide‐range artistic activity which brings two integral results: the sound album titled Tonopolis and the website www.tonopolis.pl. The main part of the Tonopilis Project are the field recordings made in Toruń during one year. These recordings aimed at familiarizing the lis[...]
10
75%
Mosty
2011 nr 2 72
PL 14 października 2010 r. w toruńskim Ratuszu Staromiejskim została podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą na realizację inwestycji, jaką jest budowany w tym mieście most. Zakończenie budowy nowej przeprawy zaplanowano na drugą połowę 2013 r. O przebiegu prac i szczegółach technicznych z Andrzejem Żyd[...]
11
71%
Czysta Energia
2002 Nr 3 14-14
12
71%
Przegląd Komunalny
2003 nr 4 86-89
PL W 2001 r. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, mieście na prawach powiatu, w którym drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne zarządzane są przez prezydenta, podjął decyzję o przygotowaniu inwentaryzacji i oceny stanu technicznego nawierzchni. Praca miała być wykonana w zakresie określonym w Rozporzą[...]
13
71%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 12 673-676
PL Opisano krótko konstrukcję mostu, zakres obliczeń statycznych i podstawy jej wymiarowania. Omówiono projekt wykonawczy oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru.
EN The superstructure of the bridge, contents of statical calculation and proportioning methods of bearing structure elements have been described.
14
71%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 4 199-201
15
71%
Przegląd Komunalny
2014 nr 8 48--50
PL Przyjęty w Toruniu dokument strategiczny pn. Plan Zarządzania Krajobrazem to efektywne narzędzie, dostosowane do bieżących wymogów UE, służące do wypracowania spójnej metodologii zarządzania terenami zieleni.
EN Prestigious project EUROSCAPES has integrated between 2010-2013 the branches professionals from 14 countries in the effort to develop an innovative methodology, leading to the coherent governance of the landscapes, which are characteristic for the urban and suburban areas of Europe, taking into acco[...]
16
63%
Ekologia i Technika
2001 R. 9, nr 4 99-104
EN Municipal Sewage Treatment Plant (MOŚ) in Toruń was described in many papers as a proecological company in the new century. MOŚ is a modern sewage treatment plant in Poland. A complex approach to the question of sewage treatment, characterization of raw sewage and finished on sewage sludge managemen[...]
17
63%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Pierwszą w Polsce kompleksową i jednorodnie zaprojektowaną realizacją w typie kampusu jest założenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako miejsce lokalizacji kampusu wybrano peryferyjną dzielnicę Bielany, zaś prace projektowe zlecono Wydziałowi Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1967-[...]
EN The UMK campus was the first complete and homogeneous realisation of this type in Poland. As a campus location, Bielany, in the suburbs of Toruń, was selected. The design was developed by the professionals from the Faculty of Architecture of Warsaw University of Technology. Between 1967 and 1973 a c[...]
18
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 4 19--28
PL W pracy przeanalizowano zmiany w sferze gospodarki wodno-ściekowej na obszarach podmiejskich Torunia, będące konsekwencją dynamicznego rozwoju tych terenów. Wykorzystano dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (BDL GUS), dotyczące wyposażenia w infrastruk[...]
EN This work includes the analysis of changes in area of water and sewage management on Toruń’s suburban areas, which resulted from their dynamic development. For this purpose statistical data from Local Data Bank and Central Statistical Office (BDL & GUS) on water and sewage infrastructure state of th[...]
19
63%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2014 nr 6 33--35
20
63%
Zieleń Miejska
2013 Nr 6 32--33
PL Miasto funkcjonujące zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju można porównać do systemu naczyń połączonych, stanowiącego sprawnie działający organizm. System ten, w ogólnym rozumieniu, tworzą ludzie oraz środowisko ich życia. W krajobrazie zurbanizowanym występuje silna zależność pomiędzy potrzebam[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last