Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Timoshenko beam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL W pracy analizowano dynamikę belki Timoshenko wykonanej z materiału lepkosprężystego.Wyprowadzono bezwymiarowe równania ruchu zależne jedynie od dwóch parametrów: sztywności ścinania i współczynnika lepkiego tarcia wewnętrznego. Korzyści zaproponowanych równań przedstawiono na przypadkach drgań swob[...]
EN Dynamics of Timoshenko's beam made of a viscoelastic material is studied. Dimensionless equations of motion are obtained, depending only on two parameters, one of which relates to the shear flexibility and the second – to the viscous internal friction. Advantages of the proposed equations are illust[...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 1 193-210
PL W pracy zaproponowano, nowe podejście do opisu drgań własnych i wymuszonych belki Timoshenki przez jedno równanie różniczkowe. Rozwiązaniem takiego równania jest funkcja amplitud drgań. Podano również równania opisujące warunki brzegowe odpowiednie do takiego opisu drgań. Udowodniono, że forma rozwi[...]
EN In the paper, a new approach to description of the Timoshenko beam free and forced vibrations by a single equation is proposed. The solution to such an equation is a function of vibration amplitudes. The boundary conditions corresponding to such a description of the beam vibration are also given. It[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 1 215--224
PL Artykuł prezentuje nowe analityczne rozwiązanie problemu dynamicznej odpowiedzi nieskończenie długiej belki Timoshenki spoczywającej na nieliniowym lepkosprężystym podłożu, poddanej ruchomemu obciążeniu rozłożonemu na odcinku i harmonicznemu w czasie. Analiza drgań belki została przeprowadzona przy [...]
EN The paper presents a new analytical solution for the dynamic response of an infinitely long Timoshenko beam resting on a nonlinear viscoelastic foundation. Vibrations of the beam are analysed by using Adomian’s decomposition method combined with wavelet based approximation alleviating difficulties r[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In the present paper, a Green's matrix used to solve vibration problems of Timoshenko beams is determined. The problem formulation includes beam vibrations which are described by differential equations with variable parameters. To determine the Green's matrix, the power series method was used.
5
100%
Archives of Mechanics
EN The paper deals with the problem of vibrations of a Timoshenko beam loaded by a travelling mass particle. Such problems occur in a vehicle/track interaction or a power collector in railways. Increasing speed involves wave phenomena with significant increase of amplitudes. The travelling speed approa[...]
6
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2016 Vol. 54 nr 4 1205--1217
EN In this study, free vibration characteristics of a functionally graded Timoshenko beam that undergoes flapwise bending vibration is analysed. The energy expressions are derived by introducing several explanotary figures and tables. Applying Hamilton’s principle to the energy expressions, governing d[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 2 115-134
PL Na przykładzie ławy fundamentowej posadowionej na jednorodnym podłożu gruntowym, rozpatrywano modele współpracy konstrukcji i podłoża odkształcalnego. Jako model konstrukcji przyjęto pręt krępy na dwukierunkowym podłozu Winklera. Opisano prętowy element skończony (Timoshenki) umozliwiający uwzględni[...]
EN The construction and deformable base interaction models were investigated by example of the continuous footing founded on the uniform ground base. A stocky bar on twodirectional Winkler base was assumed to be the construction model. A bar finite (Timoshenko) element was described. It made it possibl[...]
8
88%
Archives of Mechanics
2013 Vol. 65, nr 4 265–-288
EN In this paper, a continuous model for vibration analysis of a beam with an open edge crack including the effects of shear deformation and rotary inertia is presented. A displacement field is suggested for the beam and the strain, and stress fields are calculated. The governing equation of motion for[...]
9
75%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper the Lagrange multiplier formalism has been used to find a solution of free vibration problem of a cantilever tapered beam. The beam has been circumscribed according to the Timoshenko theory. The sample numerical calculations for the cantilever tapered beam have been carried out and com[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 6 2116--2122
PL W niniejszym artykule rozpatruje się modele pojazdu w postaci skończonych belek Bernoulliego-Eulera czy Timoshenki, poruszających się po torze potraktowanym jako nieskończoną belkę na odpowiednim podłożu. Jako graniczny przypadek, klasa modeli zawiera analizowane we wcześniejszych publikacjach wędru[...]
EN We study vehicle models in the form of finite Bernoulli-Euler beams, traveling along a track, which is treated as an infinite beam on a suitable foundation. In the limit, the class of proposed models contains the case of a moving concentrated harmonic force, considered before in several papers. In o[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 112 337-344
PL W pracy rozpatrzono trzy warunki, które powinien spełnić element skończony: eliptyczność, zgodność oraz warunek inf-sup. Dla wymienionych kryteriów pokazano przejście od postaci analitycznej do numerycznej, wykorzystywanej w praktyce inżynierskiej. Uwagę skupiono na warunku inf-sup, którego zrealizo[...]
EN The main objective of finite element methodology is to build reliable finite elements. A finite element discretization will give proper results if three conditions are met: ellipticity, consistency and the inf-sup condition. An evolution from analytical to numerical forms of these criteria is shown.[...]
12
75%
Logistyka
2015 nr 3 1750--1754, CD 1
PL W pracy przedstawiono zastosowanie skończonych elementów przejściowych do modelowania elementów maszyn. W przypadku części o obszarach zróżnicowanych (istotna zmiana geometrii uniemożliwiająca zastosowanie elementów skończonych tego samego typu) zastosowano dwa typy elementów skończonych: belkowe Ti[...]
EN In the paper the application of transition finite elements for modelling machine elements is presented. In the case of diverse areas (significant change in the geometry which prevents the use of the same type finite elements) there are used two types of finite elements: Timoshenko beam and plane CST[...]
13
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN An analysis of natural frequencies and modes for a cantilever radial rotating beam with end mass is carried out within framework of Timoshenko beam model, on the base of convenient dimensionless equations of motion depended only on two dimensionless parameters. It is shown that the shear deformation[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 9 23-28
PL W pracy przedstawiono analizę dynamiczną belek sand wieżowych. Rozpatrzono dwa warianty. W wariancie pierwszym przyjęto model Timoshenki, natomiast w drugim model Bernoulliego-Eulera. Obliczenia wykonano dla różnych grubości warstw oraz różnych grubości belek.
EN In this paper a dynamic analysis of sandwich beams is presented. Two alternative designs are considered. In the first alternative design the classical model of Bernoulli-Euler has been received. In the second alternative design the improved model of Timoshenko has been received. Calculations for dif[...]
15
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2011 Vol. 2, nr 4 209--223
EN In the study a free transverse vibration analysis of the simply supported Timoshenko beam on an arbitrary variable Winkler foundation is presented. The analysis is based on the use of the analytical method compared with numerical simulation. The elastic foundation is composed of two arbitrary variab[...]
16
63%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
2013 Vol. 23, no. 3 587--598
EN Considered is the control and stabilizability of a slowly rotating non-homogeneous Timoshenko beam with the aid of a torque. It turns out that the beam is (approximately) controllable with the aid of the torque if and only if it is (approximately) controllable. However, the controllability problem a[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Celem pracy jest porównanie numerycznej metody wyznaczania częstości drgań belki Timoshenki z metodą analityczną przy uwzględnieniu dwuparametrowego, nieliniowego podłoża. Przebadano także wpływ parametrów układu oraz warunków początkowych na postać drgań.
EN The aim of this work is to compare numerical method calculation of frequency of the Timoshenko beam with the analytical method taking into consideration two-parametrical, nonlinear basis. The influence of the characteristics of the system on the shape of the vibration was also researched.
18
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono rozwiązania układu nieliniowych równań różniczkowych będących matematycznym modelem krępej belki wspartej na nieliniowym podłożu. Przyjęto założenia, że reakcja jest nieliniowa i zależy od poprzecznego ugięcia oraz że tłumaczenie jest zależne od prędkości odkształcenia poprzecz[...]
EN This work presents the solution of the system of nonlinear differential equations, which constitute the mathematical model of a thick beam resting on the nonlinear foundation. Two main assumptions have been taking into account. The first - the damping depends on the velocity of the lateral deflectio[...]
19
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo
2005 z. 144 3-116
PL Celem pracy jest zaproponowanie i weryfikacja względnie prostych kryteriów oceny poprawności sformułowania elementów skończonych - kryteriów niesprzecznych z kryteriami matematycznymi. W pracy zaproponowano cztery kryteria oceny poprawności modelu MES: - analizę spektralną macierzy sztywności elem[...]
EN The objective of this paper is to propose and to verify relatively simple criteria for evaluation of correctness of the finite element formulations. The criteria should be in agreement with mathematical theorems. Four criteria are proposed for evaluation the finite elements: - spectral analysis of t[...]
20
63%
Archives of Civil Engineering
2014 Vol. 60, nr 4 421--440
EN The vibration and stability analysis of uniform beams supported on two-parameter elastic foundation are performed. The second foundation parameter is a function of the total rotation of the beam. The effects of axial force, foundation stiffness parameters, transverse shear deformation and rotatory i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last