Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 120
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TQM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
PL Spektakularne sukcesy przedsiębiorstw stosujących nowoczesne rozwiązania w sferze projakościowej wskazują na celowość odchodzenia od tradycyjnego podejścia do problemów jakości - polegającego na traktowaniu zarządzania jakością jako wyodrębnionej sfery zarządzania, nakładaniu na wydzielone komórki o[...]
2
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 44 133-142
PL W artykule przedstawiono przykład wdrażania filozofii Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) na przykładzie wybranej jednostki służby zdrowia. Przedstawiono ideę TQM oraz krótką charakterystykę opisywanego podmiotu. Następnie opisano szczegółowo proces przemian związany z rozpoczęci[...]
EN The article presents the example of implant the Total Quality Management conception in the case of selected hospital in Bytom. Article describe an idea of Total Quality Management and contains a short characteristic and history of this hospital. Than it was described the process of beginning implant[...]
3
71%
Problemy Jakości
4
71%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 7 350-354
PL Przedstawiono strategię TQM jako szansę na sukces nowoczesnej firmy, która funkcjonuje w warunkach konkurencji. Wskazano na konieczność reorientacji projakościowej, a także na rosnące znaczenie zarządzania procesami w strategii zarządzania. Pokazano efekty firm, które podejmują próby odchodzenia od [...]
EN The TQM strategy as a chance of success for a modern firm, being active in circumstances of competition is presented. The necessity of pro-qualitative reorientation and the growing weight of process-management in the management strategy are indicated. The effects of firms which undertake the trials [...]
5
71%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 103-110
EN TQM is a specific form of organizational culture of a company which calls for cultural cooperation within organization structure aimed at process management and emphasing subjectivity of staff and introducing the idea of internal customer who is a member of the organization whose demands should be r[...]
6
71%
Problemy Jakości
EN Author's research on the world's largest corporations shows that TQM is among the most commonly used management concepts. Management through quality is most popular with companies in Western Europe (54.5%) and the USA (53.8%). The methods of TQM application vary and depend on the company's size and [...]
7
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 23 55-64
EN The article presents the necessity of the application of Total Quality Management In enterprises that should speed up the economic growth and remove the development gap between our country and the other European countries.
8
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 12 445-459
EN Progress technical, especially in last years causes, that modern firms have to all the time to perfect system of management,. Continuous improvement of systems of management is compactly related with philosophy TQM - Total Quality Management. Firm, to show one's own image from how best side should k[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Pojazdy
1998 Nr 48 65-77
PL W artykule przedstawiono przegląd definicji TQM, zanalizowano ich strukturę, dokonano klasyfikacji ich elementów oraz podano własną propozycję definicji. Wskazano na zagrożenia, jakie występują w stosunku do TQM, oraz krąg stron zainteresowanych wprowadzeniem TQM. Przytoczono wyniki polskich i niem[...]
EN The review of TQM definitions, the analysis of their structure, the classification of elements and the own proposal of TQM definition are presented in this paper. The threats for TQM are pointed out. The parties interested in introduction of TQM are analysed. Shown are results of Polish and German [...]
10
63%
Problemy Jakości
PL Przedsiębiorstwa realizujące zasady Total Quality Management mogą brać udział w kolejnej edycji, prestiżowej na polskim rynku, Polskiej Nagrody Jakości. Mając na uwadze szerokie zainteresowanie problematyką TQM, autor stara się ukazać etapy wdrażania filozofii Zarządzania przez Jakość do przesiębior[...]
11
63%
Problemy Jakości
PL System zapewnienia jakości, to powszechnie uznana, sprawdzona i efektywna metoda osiągania wzrostu produktywności oraz ekonomicznej efektywności, a także zaufania klientów oczekujących od dostawców stabilnego poziomu jakości. Efektywność, zdaniem P. Druckera, to coś kluczowego dla rozwoju człowieka,[...]
12
63%
Problemy Jakości
PL Przewidziana do wydania w lipcu br. nowa postać normy ISO 9001 będzie w znacznie większym stopniu dostosowana do założeń filozofii TQM. Duży nacisk położono w niej na wdrożenie właściwego systemu zarządzania informacją.
13
62%
Rudy i Metale Nieżelazne
2000 R. 45, nr 7 392-396
PL Przedstawiono podstawowe obszary strategiczne TQM, określono efekty zarządzania procesami, wskazano na znaczenie rachunku kosztów jakości i ich roli w przedsiębiorstwie, omówiono zarys relacji TQM a reengineering. Opisano istotę zintegrowanego zarządzania przez jakość, warunki osiągnięcia sukcesu pr[...]
EN The author represents the basic strategic TQM regions, defines the effects of processes-management, indicates the meaning of the quality costs-account and their weight in business, outlines the relation TQM - reengineering. He describes the essence of integrated management by quality, the conditions[...]
14
62%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 11 9-13
15
54%
Zeszyty Naukowe AON
2009 nr 2(75) 223-232
EN The author presents the genesis and evolution of quality management in an organization. He reviews briefly selected concepts of quality management, beginning with quality inspection (QI), through quality control (QC), quality assurance (QA) and finishing with total quality management (TQM). He also [...]
16
54%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 59-66
PL Artykuł omawia problematykę oceny systemów zarządzania personelem w oparciu o Total Quality Management (zarządzanie jakością totalną).
EN The article shows opinions of staff management based on TQM. The motivation system, based on the showed rules should be used by all organization to encourage employees to make decisions that are useful for them and the company. According to the positive influence on employees there is a need to make[...]
17
54%
Mechanik
2006 R. 79, nr 4 330-330
PL W czasach współczesnych, zwłaszcza po II wojnie światowej nastąpił znaczny wzrost zainteresowania problematyką jakości. Podejście do jakości zmieniło się wraz z rozwojem techniki, technologii i świadomości społecznej; uzależnione było od warunków politycznych, organizacyjnych i prawnych, a także od [...]
18
54%
Mechanik
PL Systemy zarządzania jakością według rodziny międzynarodowych norm ISO 9000, choć znane i stosowane są w naszym kraju od kilkunastu już lat, ciągle jeszcze wzbudzają wiele kontrowersyjnych opinii i poglądów. Aby przybliżyć użytkownikowi najbardziej budzące wątpliwości kwestie, proponujemy czytelnikow[...]
19
54%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20 145-159
PL W artykule przedstawiona została m. i. potrzeba totalnego zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym, możliwości wprowadzenia TQM w różnych sferach działalności edukacyjnej uczelni wyższych , narzędzia służące temu zarządzaniu oraz metody mierzenia skutków wprowadzenia nowej jakości na uczelniach w[...]
EN In the paper was introduce among others the necessity of Total Quality Management in higher education, possibility introduction TQM in different spheres of educational activity high school and instruments to measure results of new quality in the education.
20
54%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20 39-43
PL Artykuł ma na celu przedstawienie zastosowania TQM (Total Quality Management) w zarządzaniu logistycznym. Omawia podstawowe założenia TQM oraz dokonuje porównania obu koncepcji.
EN Article finds application of TQM (Total Quality Management) in Logistic Management, shows TQM assumption and compare both conceptions.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last