Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
PL W pracy opisano wykorzystanie barwy rozdzielanych substancji w analizie chemicznej, wykonywanej metoda chromatografii cienkowarstwowej TLC. Analiza substancji metodą TLC jest stosunkowo prosta i nie wymaga skomplikowanej aparatury, natomiast jej słabą stroną jest detekcja i identyfikacja rozdzielony[...]
2
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2003 T. 8, nr 3 238--254
PL Opisano budowę i zasadę działania podstawowej aparatury stanowiącej oprzyrządowanie współczesnej chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Informacje uszeregowano odpowiednio do etapów analizy chromatograficznej. Podano zasadę działania sprzętu do nanoszenia próbek (Linomat, Nanomat), komór do rozwijan[...]
EN In the paper the construction and operation principle of the basic instrumentation of the modern thin-layer chromatography (TLC) is presented. The text is organised in accordance with the consecutive stages of chromatographic analysis. The principle of operation of equipment for sampling (LINOMAT, N[...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki oznaczeń azotanu amonu (podstawowego składnika górniczych materiałów wybuchowych - GMW) w próbkach betonu, piasku i drewna. Matryce te stanowiły otoczenie ładunków GMW. Analizy wykonywano metodą instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej. Po detonacji ładunków analizowano n[...]
EN The paper presents the results of determination of ammonium nitrate, which remains in detonation products of industrial explosives. The charges of the explosives containing ammonium nitrate were detonated inside the concrete, sand and wood samples. After detonation, an attempt was made to detect amm[...]
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do oznaczania wybranych pochodnych furanu w olejach transformatorowych. Wykazano możliwość szybkich, skriningowych pomiarów 5-hydroksymetylo-2-furfuralu, 5-metylo-2-furfuralu i 2-furfuralu. Anality, wydzielone na płyt[...]
EN The paper contains results of researches on application of thin layer chromatography (TLC) for determination of selected furan derivatives in transformer oils. The possibility of quick, screening measurements of content of 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-methyl-2-furfural and 2-furfural has been shown[...]
5
94%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 3 391--404
EN The effect of conditioning of the silica layer by mobile phase vapour, diethylamine vapour and its aqueous and methanolic solutions, and ammonia vapour on the retention of alkaloids eluted with multicomponent non-aqueous mobile phases was examined. Effect of conditioning time and vapour phase compos[...]
6
94%
Acta Chromatographica
2009 Vol. 21, no. 2 203--215
EN Use of thin-layer chromatography (TLC) for quality control of herbal medicinal products (HMPs) is very useful for determining and comparing the compositions of such products. In Mexico, HMPs are sold as herbal dietary supplements, and there is no legislation regarding their quality control. Heteroth[...]
7
94%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1998 z. 137 89-94
PL Przeprowadzono analizę chromatograficzną 12 zasad heterocyklicznych metodą TLC stosując jako fazę stacjonarną nośniki ze związanymi grupami amonowymi, diolowymi oraz cyjanowymi w układzie n-propanol/n-heksan. Wyznaczono zależności pomiędzy parametrami retencji RM badanych związków a składem fazy ruc[...]
EN Twelve heterocyclic bases and their deratives have been analysed by TLC on stationary phases with bonded cyano, amino and diol groups with n-propanol/ n-hexanemixtures as mobile phase. The relationship between the RM values of the compounds examined and the composition of the mobile phase has been d[...]
8
94%
Acta Chromatographica
2016 Vol. 28, no. 4 525--540
EN A simple and rapid thin-layer chromatographic (TLC)–image analysis method was developed for stability-indicating studies and determination of andrographolide in bulk drug and in Andrographis paniculata formulations. Good chromatographic separation of andrographolide and the degradation products unde[...]
9
94%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 4 581--589
EN Because chemical and pharmacological studies of Eleutherococcus species growing in Asia showed their biological activity depends on glycosides known as eleutherosides, we used TLC to search for eleutherosides in ethanol extracts of the roots of E. senticosus , E. setchuensis , E. sesiliflorus , E. h[...]
10
94%
Acta Chromatographica
2013 Vol. 25, no. 3 465--481
EN An effect of ultraviolet A (UVA) radiation on fluoxetine stability in solid phase with and without the presence of selected metal ions was studied using the chromatographic-densitometric method. Silica gel TLC F254 plates were used as the stationary phase and chloroform-methanol-ammonia 25% (45:4.5:[...]
11
94%
Acta Chromatographica
EN A simple, selective, precise, and stability-indicating thin-layer chromatographic method has been developed and validated for analysis of some angiotensin II receptor antagonists (AIIRAs), namely, Losartan potassium (Los-K), Irbesartan (Irb), and Candesartan cilexetil (Cand) in the bulk drug and in [...]
12
84%
Chemia Analityczna
PL Opisano prostą, ogólną i czulą metodę wybawiania azydków organicznych na płytkach TLC, bazującą na ich redukcji do odpowiednich amin, które w reakcji z ninhydryną dają kontrastowo zabarwione plamy.
EN Operationally simple, general and sensitive method for the visualization of organic azides on TLC plates was developed. The protocol is based on triphenylphosphine-mediated reduction of azides to the corresponding amines which give contrasting color spots with ninhydrin.
13
84%
Camera Separatoria
PL Przeprowadzono badania wyjaśniające wpływ eluentu oraz fazy stacjonarnej na wartość parametrów elucji mono-, di-, triacylogliceroli oraz wolnych kwasów tłuszczowych, eluowanych w warunkach cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (TLC). Celowo wykorzystano sorbenty inne niż kopolimer styrenu i di-w[...]
EN This paper shows results of investigations explaining influence of the type of the eluent and the nature of the stationary phase for elution parameters of model compounds eluted in the thin layer chromatography (TLC) conditions. Separation of mono-, di-, triglycerides and free fatty acids was perfor[...]
14
84%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W pracy podjęto próby analizy jakościowej wybranych produktów pszczelich pod względem zawartości kwasów fenolowych. Są one bogatym źródłem naturalnych związków biologicznie czynnych, których właściwości profilaktyczne i lecznicze uwarunkowane są m.in. przez aktywność przeciwutleniającą. Celem niniej[...]
EN In this work attempts were made to establish the optimal conditions for qualitative analysis of chosen bee products, in terms of content of phenolic acids. The bee products are a rich source of biologically active natural compounds the preventive and therapeutic properties of which are determined in[...]
15
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki doświadczeń nad zastosowaniem instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do oznaczania 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu (DADNE), 2-metylopirymidyna- 4,6-dionu (substrat) oraz związków przejściowych, otrzymywanych w trakcie syntezy DADNE. Wyznaczono parametry analityczne w[...]
EN The paper presents investigation results on application of thin layer chromatography (TLC) for determination of 1,1-diamino-2,2-dinitoethene (DADNE), its substrate and intermediate products produced in the synthetic path starting from 2-methyl-pyrimidine-4,6-dione. Analytical parameters of the subst[...]
16
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem instrumentalnej chromatografii cienkowarstwowej do pomiaru skuteczności retencji wybranych materiałów wybuchowych (TNT, NG i TAT P) na adsorbentach stosowanych w analizatorach par MW lub produktach ich rozkładu. Dowiedziono, że wstępne stężanie może być w[...]
EN Application of the instrumented thin-layer chromatography (TLC) for the evaluation of retention effectiveness of chosen explosives (TNT, NG, TAT P, PETN ) on some adsorbents used in explosive vapor (or the explosive decomposition products) analyzers is presented. It was confirmed that the initial pr[...]
17
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Badano wpływ wody obecnej w mieszaninie nitrującej na otrzymywanie 1,1-diamino-2,2-dinitroetenu. Najpierw poprzez kondensację chlorowodorku acetamidyny z malonianem dietylu otrzymano 2-metylopirymidyna-4,6-dion, który poddany nitrowaniu i następnie hydrolizie daje FOX-7. Przeprowadzono próby nitrow[...]
EN The influence of water concentration in reacting mixture on the yield of 1,1-diamino-2,2-dinitroethene (FOX-7) was investigated. At first, by treatment of acetamidine hydrochloride with diethylmalonate, 2-methyl-pyrimidine-4,6-dione was obtained, which on nitration followed by hydrolysis gave FOX-7.[...]
18
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zaproponowano zmodyfikowaną metodykę oznaczeń dimetyloglioksymianu niklu. Oszacowano oznaczalność graniczną jonów niklu (5ng w paśmie chromatograficznym) oraz skuteczność ich ekstrakcji i oczyszczania (w zależności od rodzaju matrycy, odzysk kształtuje się na poziomie 90÷97 %, odchylenie zaś standar[...]
EN A modified methodology of determination of nickel dimethylglyoximate was proposed. The detection limit of nickel ions (5ng in the chromatographic band) and the effectiveness of their extraction and purification (the recovery equals to 90÷97 % and the standard deviation does not exceed ± 0.043) were [...]
19
83%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 4 515--525
EN The effect of conditioning the silica layer by mobile phase vapour or ammonia vapour on the retention of alkaloids eluted with non-aqueous mobile phases was examined. The effect of vapour phase composition on system efficiency, peak symmetry, and separation selectivity were also investigated. The mo[...]
20
83%
Acta Chromatographica
2010 Vol. 22, no. 2 227--236
EN Piperine is the bioactive constituent of black pepper (Piper nigrum) . For quality control of piperine content, expensive instruments are usually used. A simple and inexpensive TLC image-analysis method for quantification of the piperine content of the traditional medicinal preparations of Bhutan ha[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last