Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 161
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sudety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W pracy przedstawiono analizę zmian wydajności ujęć wód termalnych w Jeleniej Górze-Cieplicach Śląskich Zdroju na podstawie zgromadzonych wyników obserwacji stacjonarnych prowadzonych ponad 40 lat. Na postawie przeprowadzonej analizy zmienności wydajności w czasie i obliczeń statystycznych (analiz k[...]
EN The analysis ot results taken from more than torty years ot monitoring of Jelenia Góra-Cieplice Śląskie Zdrój thermal waters has been presented. On the basis of analysis of the discharge changes per unit time and statistical calculation (analysis of correlation and regression), the interaction betwe[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono realizowane systematycznie od szeregu lat w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prace badawczo-inwentaryzacyjne w zakresie rozpoznania i dokumentowania stanowisk dawnego górnictwa kruszców na Dolnym Śląsku na tle historii górnictwa rud na tym obszarze, oraz realizowany przez[...]
EN In Mining Department of Wrocław University of Technology research and inventory works of old ore mining places are realized. Together with KGHM CUPRUM Sp. z o.o. company project were prepared protection and use in tourist business relics of cobalt and tin ore mining in region villages Krobica-Gierc[...]
3
100%
Geoturystyka
2009 nr 4 43-60
PL Celem niniejszej pracy jest prezentacja studium geologiczno-krajobrazowego z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej dla obszaru Sudetów, wzdłuż środkowej części proponowanej trasy turystyczno-rekreacyjnej, nazwanej Geostradą Sudecką im. Leszka Sawickiego. Geostrada Środkowosudeck[...]
EN The aim of the paper is presentation of a geological and landscape studies with inventarization of the objects of abiotic nature heritage located along the central part of proposed trail "The Leszek Sawicki Sudetic Geostrada". The Central Sudetic Geostrada extends from the Kowary Pass in the west to[...]
4
100%
Reports on Geodesy
2004 nr 4/71 173--174
5
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 67--75
PL Region sudecki jest jednym z wielu europejskich pogranicznych obszarów górskich o ukształtowanej w ciągu minionych stuleci specyfice i odrębności kulturowej. Złożyły się na to: przynależność do różnych organizmów państwowych w poprzednich wiekach (Polski, Czech, Austrii i Niemiec) oraz przebieg ważn[...]
EN The Sudetes Region is one of many European borderline mountain areas with specific and different culture which has been developed through centuries. This specific culture resulted from the fact that this region belonged to different countries during the previous centuries (Poland, Czechs, Austria an[...]
6
100%
Geoturystyka
2009 nr 4 3-18
PL Celem niniejszej pracy jest prezentacja studium geologiczno-krajobrazowego z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej dla obszaru Sudetów, wzdłuż proponowanej trasy turystyczno-rekreacyjnej, nazwanej Geostradą Sudecką im. Leszka Sawickiego. Poprzez inwentaryzację, opis oraz propozyc[...]
EN The aim of the paper is presentation of geological and landscape studies with the inventarization of abiotic nature objects located along proposed trail "The Leszek Sawicki Sudetic Geostrada". Through detailed descriptions of the trail and proposals of development of selected, most attractive geosit[...]
7
89%
Hereditas Minariorum
2016 Vol. 3 255--265
PL W artykule opisano podziemne trasy turystyczne w obiektach górniczych w górach Harzu oraz Sudetach. Oba te pasma górskie były w swoim czasie ważnymi ośrodkami górnictwa, początkowo zwłaszcza kruszców, później także węgla kamiennego. Na bazie bardzo licznych pozostałości dawnych kopalń utworzono tras[...]
EN Underground touristic routes in old mines in Harz and Sudety Mts. are described in the article. Both of these mountain ranges were at one time an important mining centers, initially ore, later also coal. On the basis of numerous remains of old mines were established tourist routes and surface exposu[...]
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule zaprezentowano roboty górniczo-poszukiwawcze prowadzone na szeregu dolnośląskich złóż polimetalicznych po zakończeniu II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcono poszukiwaniom i eksploatacji rud uranu. Przedstawiono najważniejsze ośrodki dawnej eksploatacji kruszców, czynne na tym ter[...]
EN In article were presented prospecting and mining works on of Lower Silesian ore deposits, after the II world war. Special attention was payed on the prospecting and exploitation of ores of uranium. The most important centres of former exploitation of ores were described. Enterprise "Sudeckie Zakłady[...]
9
88%
Folia Quaternaria
2002 nr 73 31-46
EN The Sudetes and Northern Sudetic Foreland area, together with the Bohemian Massif formed a frame region for the folding Alpides. As a result of intensive thrusting during the late Alpine orogenic movements, it was broken into several, separate tectonic blocks. The blocks are separated by NW- trendin[...]
10
88%
Przegląd Geologiczny
EN Detailed digital elevation model has been applied to recognition of much distinct ring structures in Sudetes and Fore-Sudetic Block. Colored hypsometric shaded relief maps and geological shaded relief maps were the base of analyses. The maps reveal 16 very distinct structures. Most of them have been[...]
11
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem badań było określenie wpływu ciśnienia atmosferycznego na zmiany wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie. W pracy przedstawiono analizę statystyczną wyników obserwacji stacjonarnych prowadzonych w wybranych złożach wód leczniczych Sudetów. Do szczegółowych badań wytypowano [...]
EN The object of the research was to identify the atmospheric pressure influencing on discharge of medi-cinl waters from artesian flow intakes. The statistical analysis of results taken from the observations of medicinal waters intakes of chosen deposits from Sudety Mts. has been presented. For detaile[...]
12
88%
Landform Analysis
2015 Vol. 29 41--47
EN This article presents results of geophysical analyses based on electrical imaging of slope mantles with pit-and-mound microtopography developed on the Rogowa Kopa hillslope in the Stołowe Mountains, SW Poland. The use of two dimensional electrical resistivity tomography (2D ERT) to non-invasive anal[...]
13
88%
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
2014 Vol. 48 17--34
EN The main subject of this article is the tree uprooting process and its effects on forested hillslopes in the Sudety Mts. The research has been carried out between 2010 and 2012 in the Karkonosze National Park (KNP), Stołowe Mountains National Park (SMNP) and Suche Mts. The methods included: detailed[...]
14
75%
Architectus
2000 Nr 1(7) 143--161
PL Opracowania na temat architektury wiejskiej tylko marginalnie wspomninają o kolorze. Można zastanawiać się dlaczego? Maria Rzepińska w Historii koloru zauważa, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy - może najważniejszą -jest bezsilność i niewystarczalność słowa wobec zjawiska koloru i nasza stosu[...]
EN Due to varied natural conditions (the climate, shaping of the terrain, kinds of soil, local building material) as well as economic and cultural factors, etc. in Polish countryside building there has come about a great differentiation of architectural forms and the distinguishing of regions with sepa[...]
15
75%
Reports on Geodesy
2006 z. 4/79 333-346
EN The general characteristics of local tectonic movements studies basing on the self-developed monitoring system are presented in the paper. The system has been installed on some selected objects in the Sudetes (e.g. "Snieznik Massif and "Dobromierz") and in the Mediterranean basin ("Gargano" and "Nor[...]
16
75%
Reports on Geodesy
2006 z. 4/79 325-332
EN Geodynamic studies of the Polish Sudetes and the Fore-Sudetic Block in the GEOSUD network have been conducted since the 1996. The results of these studies have allowed establishing horizontal movements of the research network's points, presented in several publications by the authors. This work desc[...]
17
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL W artykule opisano bazę źródeł Sudetów Środkowych jako podstawę do ilościowej i jakościowej charakterystyki krenologicznej masywów górskich Ziemi Kłodzkiej. Głównym obiektem analizy były góry: Bardzkie, Złote, Bialskie, Bystrzyckie, Orlickie, Stołowe i Krowiarki oraz Masyw Śnieżnika. Szczegółowa ana[...]
EN A spring database for the Central Sudetes was used for quantitative and qualitative spring hydrology characteristics of some massifs in the Kłodzko region. The main study area covered the Bardzkie, Złote, Bialskie, Bystrzyckie, Orlickie, Stołowe and Krowiarki Mountains and the Śnieżnik Massif. Detai[...]
18
75%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 13-25
PL Jednymi z najbardziej interesujących regionów w Sudetach Zachodnich, które wymagają bezwzględnie obszarowej ochrony konserwatorskiej, są gminy Mysłakowice w powiecie jeleniogórskim i Bogatynia w powiecie zgorzeleckim. W obu gminach występuje, niezwykła jak na gminy wiejskie, ilość obiektów zabytkowy[...]
EN One of the most interesting areas in the district is certainly the community of Mysłakowice located between Jelenia Góra and Karpacz, and the community of Bogatynia situated in the Turoszów Valley. Both communities contain historical monuments in numbers rarely encountered in countryside areas. The [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie przedstawiono sposób kształtowania architektury wież widokowych na terenie Sudetów. Określono typologię budowli o wspólnych cechach oraz przyczyny gospodarcze i kulturowe powstawania takich inwestycji. Powyższe informacje zobrazowano ilustracjami przedstawiającymi charakterystyczne przyk[...]
EN The article presents a method of shaping the architecture of viewing towers in Sudety mountains. A typology of buildings with common characteristics and economic and cultural causes of formation such investments was identified. All information is illustrated with pictures of typical examples.
20
75%
Landform Analysis
2008 Vol. 8 36--40
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last