Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Smart Grid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 333--336
PL W artykule przybliżono założenia technologii Smart Grid w sieci elektroenergetycznej. Wyjaśniono, czym charakteryzuje się inteligentna sieć, jakie są jej główne aspekty oraz korzyści. Przedstawiono koncepcję współpracy sieci energetycznej z pojazdami elektrycznymi przyszłości.
EN The article presents the assumptions of Smart Grid technology in the power grid. It explained here, which is characterized by the intelligent network, what are the main aspects and benefits. Cooperation electricity network with electric vehicles has been presented.
2
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2010 Nr 3 (90) 40--41
PL W referacie omówiono możliwości i zalety Systemu Automatycznego Odczytu i Przetwarzania Danych Pomiarowych AMIS.
EN The article discusses the power and advantages of Automatic Reading and Measuring Data Processing System AMIS.
3
94%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 221--227
PL W pracy przedstawiono wybrane techniczne i prawne aspekty wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych (AMI ang. Advanced Metering Infrastructure) w Polsce. Wskazano na konieczność wyboru otwartego systemu dwukierunkowej komunikacji licznika energii elektrycznej SM (ang. Smart Meter) z Operatorem I[...]
EN In this paper are presented choosen technical and legal of practical implementation AMI. Are pointed on choice necessity open bidirectional communication between smart meter and electric energy center. Are determinded level present extent of smart grid.
4
94%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 347--355
PL Odnawialne źródła energii, pomijając wykorzystującą moc wody powyżej 1 MW, są najczęściej stosowanym źródłem energii od 2015 roku, nawet w porównaniu z kopalnymi źródłami energii. W skali światowej, przewiduje się wzrost populacji ludności o około 1,8 mld ludzi, głównie z krajach rozwijających. Prog[...]
EN Renewable energy sources excluding large hydro accounted by majority of gigawatts of new generating capacity installed in 2015 – for the first time ever. Global population is projected to increase by almost 1.8 mld people from 2015 to 2040. The new various methods predictions of generating electrica[...]
5
94%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 405--414
PL Rozwój tzw. inteligentnej sieci elektroenergetycznej jest bezpośrednio związany z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Odnawialne źródła energii i magazyny energii są jedynymi z dróg prowadzących do zmniejszenie emisji CO2. Integracja OZE i magazynów energii z si[...]
EN Development of Smart Grid is directly bounded with practical application renewable energy sources with storage systems. RES and energy storages are any number of key technologies that can support decarbonisation. Integration renewable energy sources and energy storages with power grid enable right m[...]
6
94%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 131--141
PL W pracy przedstawiono najnowsze koncepcję współpracy farm wiatrowych o mocach ~1 GW z Smart Grid. Omówiono sposoby sterowania mocą bierną układu farma wiatrowa – sieć elektryczna w przypadku stosowania maszyn indukcyjnych. Przeanalizowano różne modele symulacyjne stosowane w badaniach współpracy odn[...]
EN In this paper are presented a modern conception of collaboration between about 1 GW wind farm and Smart Grid. The paper discusses reactive power control wind farm in power grid. Various model testing used in renewable energy sources are made an analysis.
7
94%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 98 41--51
PL Kierunek postępu współczesnej energetyki wyznaczany jest poprzez rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pojawienie się nowych rodzajów odbiorów. Światowe trendy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój OZE kosztem energetyki konwencjonalnej. Dla sieci dystrybucyjnej niskiego[...]
EN The direction of progress of the energy industry is determined by the development of technologies for obtaining energy from renewable sources and the emergence of new types of loads. Global trends indicate further dynamic development of renewable energy at the expense of conventional energy. In a lo[...]
8
94%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 1 53--55
PL Kamery umieszczone w lodówkach, kolorowe oświetlenie LED sterowane ze smartfona, a także sterowniki PLC z wbudowanymi serwerami HTTP czy nawet silniki odrzutowe monitorowane zdalnie przez producenta w ciągu ich eksploatacji w samolocie - Internet Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) na naszych ocza[...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 337--340
PL W artykule przedstawiono sposób wykorzystania energii elektrycznej pojazdów z napędem elektrycznym niebędących w ruchu do poprawy warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Omówiono zalety tego rozwiązania oraz przedstawiono słabe strony tej technologii. Przybliżono zasadę działania superkondensator[...]
EN The article presents the idea of using the energy of electric vehicles which are not in motion to improve the working conditions of the power grid. Discusses the advantages of this solution and shows the weaknesses of this technology. Brought closer the principle of the supercapacitor.
10
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przewidywana w niedalekiej przyszłości ewolucja systemu energetycznego w kierunku Smart Grid pociąga za sobą konieczność stosowania najnowszych, ale jednak niestandardowych rozwiązań IT. Komercyjne technologie telekomunikacyjne nie sprawdzają się wobec konieczności sterowania w czasie rzeczywistym s[...]
EN Transition of a standard power grids into smart grids, predicted in the near future, require application of non-standard IT solutions. Commercial telecommunication technologies are not sufficient when there is a need for a real-time control of a huge (hundreds of kilometers) distributed system while[...]
11
84%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano laboratoryjny model zdalnego, mikroelektronicznego układu czujnikowego, zasilanego z hybrydowego, elektrostatyczno-piezoelektrycznego harvestera energii, współpracującego z koncentrycznym kondensatorem tubowym, instalowanym na linii napowietrznej. Układ ten przetestowano na modelu jed[...]
EN The paper presents a laboratory model of a remote microelectronic sensor devices, supplied by a hybrid electrostatic-piezoelectric energy harvester, accommodated in a coaxial capacitor installed on the overhead transmission line. The system was laboratory-tested using a model of single-phase overhea[...]
12
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 131--134
PL W artykule zbadano system komunikacyjny typu OFDMA wykorzystujący algorytm NB-PLC w zastosowaniu do sieci typu Smart Grid pracujący w trudnych warunkach zaszumienia. Do alokacji nośnej międzypasmowej wykorzystano Bit Error Rate BER algorytm.
EN This paper investigates the design and simulation of Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) communication system using Narrowband-Power Line Communication (NB-PLC) for Smart Grids (SG) communication through extremely difficult channel environments such as multipath and noise. In OFDMA[...]
13
71%
Acta Energetica
2016 nr 1 56--62
PL Obecnie coraz częściej sygnalizowana jest możliwość wykorzystania magazynów energii w SEE. Tryb pracy lub sposób wykorzy- stania został nazwany „strategią wykorzystania magazynu”. W artykule wybrano jedną z nich – pracę programową. Opisano algo- rytm sterowania nadrzędnego magazynem dla wybranej str[...]
EN The possibility of using energy storage in a power system is being highlighted increasingly often. Its operating mode or manner of use is called the “storage usage strategy”. One of them, program operation, was selected for this study. An algorithm of the supervisory control of storage for a chosen [...]
14
71%
Rynek Energii
2016 Nr 2 75--80
PL Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania rzeczywistych informacji opisujących topolo-gię sieci elektroenergetycznej w obliczeniach inżynierskich realizowanych on-line. Koncepcja wykorzystania informacji o rzeczywistej topologii sieci na potrzeby obliczeń prowadzonych w czasie rze[...]
EN The paper presents the application of actual data that describe the topology of an electric power network system to engineering computations realized on-line. The concept of using information about the actual network topology for real-time realized computations can be found in numerous publications [...]
15
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL e-Paszport (e-Passport) to innowacyjne rozwiązanie dedykowane do wspierania systemów zarządzania majątkiem sieciowym (ZMS), dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań aplikacji użytkownika. Zarchiwizowane informacje dotyczące lokalizacji, identyfikacji, dokumentacji technicznej i serwisowej, ra[...]
EN e-Pssport is an innovative solution dedicated to support the systems for network assets management, that can be customized to individual needs and user applications requirements. Archived information concerning localization, identification, technical and service documentation, test reports and user [...]
16
67%
Elektro Info
2019 nr 5 68--73
PL W artykule omówiono, jak w koncepcję Smart Systemu będą się wpisywać Stacje Ładowania pojazdów elektrycznych. Wstęp artykułu jest to próba odpowiedzi: czy „Smart” to chwyt marketingowy? Czy wizja i filozofia? Pytanie zadane retoryczne, bo choć słowo Smart jest obecnie nadużywane, ale jest to finalni[...]
EN The article discusses how Electric Vehicle Charging Stations will be included in the Smart System concept. The introduction of the article is an attempt to answer: is „Smart” a marketing slogan? or vision and philosophy? A question asked rhetorical because although the word Smart is currently overus[...]
17
60%
Acta Energetica
2016 nr 2 156--161
PL Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalności sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane, możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z prze[...]
EN New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into[...]
18
60%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 97 343--349
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwijającego się systemu elektroenergetycznego na system informatyczny zarządzania. Przedstawiono ogólne informacje o hierarchicznym systemie informacyjnym zarządzania i omówiono zmiany w systemie informatycznym zarządzania wywołane wprowadzeniem odnawialny[...]
EN Development of power system influence on management information system is the main aim of the article. Starting from the general review of hierarchical information system in power, changes in its (and in management information) systems implied by injection of renewable energy sources are discussed.
19
60%
Acta Energetica
2015 nr 2 48--57
PL Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet wykorzystujących protokół IEC-61850, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej. W prezentowanej publikacji przedsta[...]
EN The continuous development of the ITC systems, especially industrial Ethernet network using the IEC 61850 protocol allows to building a distributed sensor networks for control and monitor temporary states of the power infrastructure. In the paper the construction of the intelligent current sensors, [...]
20
60%
Elektro Info
2015 nr 6 85--89
PL w pracy przeanalizowano systemy fotowoltaiczne stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Na podstawie profilu zużycia energii w różnych typach budynków mieszkalnych dokonano oceny sposobu funkcjonowania systemu fotowoltaicznego. Przedstawiono typowe rozwiązania z zakresu BIPV i BAPV. Omówiono najważni[...]
EN In the paper one has analysed the photovoltaic systems used in housing construction. Based on energy consumption profile in different types of residential buildings, an assessment of the functioning of the photovoltaic system was performed. One has presented common Solutions from the scope of BIPV a[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last