Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Silesian agglomeration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 6 9347--9355
PL Rozwój motoryzacji w naszym kraju przyczynia się do powstawania poważnych problemów społeczno-ekonomicznych. Najbardziej bolesnymi, negatywnymi skutkami rozwoju ruchu drogowego są wypadki na drogach. Aby zapobiec tym zjawiskom niezbędne są prace nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W[...]
EN Automotive development process in Poland contributes to the emergence of serious socio-economic issues. The most painful, negative results of development of road traffic are car accidents. In order to achieve a significant reduction in number of which, an act of amelioration of the traffic safety in[...]
2
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2006 Nr 5 (68) 14--19
PL Artykuł przedstawia aglomerację śląską z podaniem struktury ludności i mieszkań. Następnie omawia zintegrowany system ciepłowniczy i charakteryzuje operatorów na rynku zaopatrzenia w ciepło, tj. przedsiębiorstwa ciepłownicze: PEC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, PEC Bytom, PEC Ruda Śląska, PEC Zabrze[...]
EN The article presents Silesian agglomeration with structure of inhabitants and housing. Further on, the article describes integrated thermal system gives characteristics of actors operating on the heat supply market, i.e. heat generating companies: PEC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, PEC Bytom, PEC R[...]
3
100%
Problemy Ekologii
2006 R. 10, nr 3 143-150
PL Aglomeracja Górnośląska przekształca się z formy konurbacji w formę aglomeracji wieloośrodkowej. Celem działań politycznych i planistycznych podejmowanych obecnie powinno być dążenie do wytworzenia zrównoważonego układu miast optymalnie wykorzystującego swój potencjał poprzez koordynację i zwiększen[...]
EN The Upper Silesian Agglomeration has been transforming its form from a conurbation into a multi-center agglomeration. The currently undertaken political and spatial development actions should be aimed at creating a balanced system of cities optimally using their potential though coordination and ext[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 219-226
PL W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wnioski, które są wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji rozmieszczenia zakładów przemysłowych, parków oraz ogrodów działkowych w Aglomeracji Górnośląskiej. Zasadniczym celem jest "odczytanie" istniejącego układu wymienionych przestrzeni oraz wskazanie wz[...]
EN The article shows initial conclusions, which are the results of analyzing industry, parks and allotments location within the Silesian Agglomeration. The basic aim of presented studies is showing the existing urban configuration of examined areas and their correlation. Additional conclusions are the [...]
5
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2007 Nr 6 (75) 11--15
PL W artykule omówiono problematykę przedsiębiorstw multienergetycznych, infrastrukturalnych (PM/PI). Autorzy uzasadniają tezę, że przedsiębiorstwa PM/PI są szansą na ożywienie gospodarki rynkowej wykorzystującej współczesne mechanizmy konkurencji i podkreślają celowość wejścia istniejących firm energe[...]
EN The article discusses multi-power infrastructural engineering companies (PM/PI). The Authors substantiate the thesis that PM/PI companies open an opportunity to revive market economy, which utilizes contemporary mechanisms of competition and they emphasize advisability of entrance of the power compa[...]
6
84%
Piece Przemysłowe & Kotły
2013 9-10 29--41
PL W Polsce funkcjonuje siedemnaście instalacji termicznego suszenia, dwanaście suszarni słonecznych i jedenaście mono- spalarni osadów ściekowych, rozpoczęto też budowę sześciu zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych, a kolejne instalacje tego typu są planowane. Nie ma jednak, w naszym kraj[...]
EN Poland has seventeen thermal drying facilities, twelve solar drying plants, and eleven mono-incineration plants for sewage sludge. While six thermal treatment facilities for processing municipal waste are under construction, development of additional similar plants has already been planned. Neverthe[...]
7
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule zaprezentowano mechanizmy związane z konkurencyjnością pomiędzy poszczególnymi ośrodkami miejskimi konurbacji śląskiej jako .siłą sprawczą. i motorem powstawania tych ośrodków. W obszarze tym konkurencja jest niejako permanentnie wpisana w sferę życia miast. Najczęściej odbywa się ona na [...]
EN In his paper, the author presents the competition mechanisms operating in the towns belonging to Silesian conurbation as driving forces behind the growth of these towns. In the area, competition is a permanent element of urban reality. Most often the competition takes place at two levels: the first [...]
8
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2010 z. 69 53-62
PL Polityka transportowa powinna być uchwalona w formie aktu prawa miejscowego przez właściwy organ samorządowy i musi być spójna ze strategią rozwoju miasta. Strategia, z racji swojej ogólności, powinna być podstawą do opracowania polityk branżowych oraz programów operacyjnych. Uchwalenie odrębnej str[...]
EN Transport policy should be passed as a legal document of local law by the proper local government body and should be coherent with the city development strategy. Such strategy, due to the fact that it is a general assumption, should be the basis in formulation of trade policies and operational progr[...]
9
84%
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
PL Z uwagi na swoje właściwości mutagenne i kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są najszerzej badanymi trwałymi połączeniami organicznymi związanymi z aerozolem atmosferycznym. W pracy zaprezentowano i przeanalizowano historyczne, sięgające lat siedemdziesiątych ubiegłego wiek[...]
EN Due to their mutagenic and carcinogenic properties, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are the most widely researched persistent organic compounds linked with the particulate matter (PM). The following paper presents the analysis of the historical data embracing the period since 1970s. It conce[...]
10
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 97--105, CD
PL W związku z ciągle rosnącą liczbą pojazdów samochodowych na drogach oraz postępującą rozbudową miast, infrastruktury drogowej oraz budową nowych ciągów komunikacyjnych, hałas stał się nieodzownym elementem naszego życia. Towarzyszy on nam praktycznie przez całą dobę i jest jednym z czynników degradu[...]
EN Due to the constantly growing number of vehicles on the roads and the progressive development of cities, road infrastructure and the construction of new communication routes, noise has become an indispensable element of our lives. It accompanies us practically around the clock and is one of the fact[...]
11
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1672--1678
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organ[...]
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis[...]
12
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 164--169
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organ[...]
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis[...]
13
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 157--163
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organ[...]
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis[...]
14
67%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 42 75-82
PL Przedstawiono schemat organizacyjny systemu zarządzania transportem miejskim dużej aglomeracji.Szczególne warunki zarządzania systemem związane są z zastosowaniem spesyficznych środków transportu. Górnośląski Okręg Przemysłowy dysponuje unikalnymi zasobami dróg żelaznych w postaci bocznic kolejowych[...]
EN The paper defines an organizational scheme of urban-transportation management system. Specific conditions of management define special transportation means used in this system. The industrial region of Upper-Silesia offers a unique railway set that provide the Silesian heavy industry with transporta[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last