Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Silesia Province
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 34 451-466
PL Analiza porównawcza perspektyw rozwojowych miast na prawach powiatu województwa śląskiego dokonana została w oparciu o taksonomiczne mierniki rozwoju. Przeprowadzona analiza miała na celu uporządkowanie i podział miast na prawach powiatu województwa śląskiego na grupy typologiczne o podobnych perspe[...]
EN The comparative analysis of development perspectives of urban counties in Siiesian Voivodship was given on the base of taxonomic indicators of development. The objective of an undertaken analysis was to set in order and to divide urban counties of Siiesian Voivodship into typological groups with sim[...]
2
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W województwie śląskim wytwarza się rocznie około 1,5 mln Mg odpadów komunalnych. Zaledwie 6% z tej ilości jest odzyskiwanych w wyniku selektywnego zbierania bądź kompostowania. Brak postępów w rozwoju nowoczesnych technologii jest niepokojący, zwłaszcza w sytuacji konieczności wypełnienia zobowiąza[...]
EN Annually, 1.5 million Mg of municipal wastes are produced in the Silesian Voivodeship. Only 6% of this amount is recovered by selective collection or composting. Lack of advancement in the development of new technologies seems alarming, particularly in the context of the obligation to fulfill the EU[...]
3
80%
Proceedings of ECOpole
PL Obecne województwo śląskie obejmuje swym zasięgiem większość byłych województw: katowickiego, częstochowskiego i bielsko-bialskiego. Szczególnie obszar byłego woj. katowickiego jest silnie przekształcony w wyniku antropopresji. Jednak nawet na tym terenie istnieją cenne z punktu ochrony środowiska o[...]
EN Nowadays the Silesia province includes most former voivodships: Katowice, Częstochowa and Biesko Biała. Especially the area of the former Katowice Voivodship has been transformed anthropogenically in a significant way. However, on this area, there are still some precious elements, from the nature pr[...]
4
70%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article presents functioning of e-administration in the Silesian Province. Respondents from different towns in the Silesian Province evaluated the following issues: benefits of using an e-office, the medium used for communication with an e-office, the level of customer satisfaction with e-admini[...]
5
61%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1525--1548
EN The paper presents result of investigation of physical, chemical and energetic properties of steam coal slurries deposited in twenty four impoundments. Performed investigation include determination of chemical composition, moisture content, volatile matter, sulfur and calorific value at various stat[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 44 89-99
PL Autorki artykułu prezentują problemy związane z zarządzaniem kapitałem społecznym w procesie tworzenia Regionalnej Strategii Innowacyjnej. Artykuł prezentuje jedną z koncepcji pomiaru kapitału społecznego w analizowanym procesie. W artykule główną uwagę zwrócono na znaczenie zarządzania kapitałem sp[...]
EN Authors this article presented problems of management of social capital in the creation Regional Innovation Strategy. This paper shows one of conception measuring of social capital in analyzing process. The aim of this article is shows how development of links between theorised and empirical underst[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 499-508
PL Artykuł omawia dwie metody poprawy sytuacji kolei regionalnych w województwie śląskim: działania w sferze rozkładu jazdy oraz taryfie. Implementacja tych rozwiązań powinna przyczynić się do zahamowania spadkowego trendu w kolejowych przewozach pasażerskich w regionie.
EN This paper is to present two methods of improvement in the situation of regional passengers' rail trains at Silesian province. They are the following: introducing the new timetable and changes in table of fares. Implementation of these solutions can inhibit decreasing tendency at the regional passen[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 455-467
PL W artykule przedstawiono pokrótce wyniki badań identyfikujących ruch drogowy na drogach województwa śląskiego. Badania zostały przeprowadzone w 2005 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach3. Były to badania w ramach prowadzanych co pięć lat badań średniego dobowego ruchu. Wyniki porówn[...]
EN The results of identification road traffic at the main roads of Silesian province have been presented in the paper. The survey has been executed in 2005 according to the order of the Marshal Board in Katowice. Such a survey is executed every five years to estimate the average 24-hours traffic. The r[...]
9
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2002 nr 1 113-122
PL Jednym z ważnych determinantów wzrostu bezrobocia w województwie śląskim jest nie tylko rozmijanie się kwalifikacji kształconych z zapotrzebowaniem zgłaszanym w gospodarce, lecz przede wszystkim dominujące kształcenie w kierunkach o najwyższym nasyceniu struktury bezrobocia przez absolwentów. Można [...]
EN One of the important determinants of unemployment growth in the Silesia Province (Voivodeship) is not only the discrepancy between the qualifications of educated persons and the labour demand announced in the economy, but first of all the dominant education system favouring directions characterized [...]
10
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 59 7-24
PL Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań związanych z analizą działań i czynności podejmowanych na rzecz budynku szpitalnego w zakresie: pojęciowym, prawnym i wynikającym z praktyki organizacji. Badania przybrały formę analizy literaturowej i przepisów prawnych oraz częściowo skategoryzowany[...]
EN The aim of this article is to present the results of researches connected with the analysis of activities and operations related to hospital building in a range of concept, law and resulting in organization's practice. Researches had a form of the analysis of literature, rules of law and partially c[...]
11
61%
Roczniki Geomatyki
EN The authors of this paper define basic terms related to crisis management, such as: hazard, crisis situation, disaster and they present crisis management phases directly related to the management system and decision making system when a threat appears. Actions within the frameworks of a crisis manag[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 67--81
PL Wzrost poziomu innowacyjności jest warunkiem, a także czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wdrażanie innowacji w coraz większym stopniu decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych instrumentów kreowania i wspierania innowacyjności są regionalne [...]
EN The growth of innovation level constitutes the development of our country both in social and economic way. Implementing innovations is to a large extent a key factor in building competition advance of enterprises. Regional Innovation Strategy (RIS) is one of the most crucial instruments of creating [...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 233-245
PL W artykule przedstawiono czteroetapową procedurę badawczą, na podstawie której przeprowadzono badania w zakresie stopnia rozwoju e-usług publicznych oferowanych przez 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Zaprezentowano również wnioski wynikające z każdego etapu badań.
EN In the paper the authors presented the four-step research procedure on which research was undertaken in the area of development level of public e-services offered by 19 towns on county rights of Silesian voivodship. Conclusions derived from each research stage were given.
14
61%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 54-55
15
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule przedstawiono aktualne problemy dotyczące planowania metropolitalnego w Polsce, w kontekście powiązań strukturalnych Krakowa i Katowic oraz potencjalnego rozwoju europejskiego regionu metropolitalnego. Postawiono tezę, że potrzebne jest głębsze myślenie o polskich obszarach met[...]
EN In this article there have been presented problems concerning metropolitan planning in Poland in the context of structural relations between Kraków and Katowice and the potential development of the European metropolitan region. The thesis is advanced that deeper thinking about Polish metropolitan re[...]
16
61%
Polish Geological Institute Special Papers
2005 Vol. 17 28-33
PL W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodyczne przyjęte dla przeprowadzenia waloryzacji kartograficznej obszaru województwa śląskiego. Waloryzację przeprowadzono dla następujących komponentów środowiska: kopalin, wód podziemnych i powierzchniowych oraz przyrody prawnie chronionej. Na podst[...]
EN In this paper authors have presented main methodical criteria which were used to cartographic valorisation of the Silesian Voivodship. Besides, the following environmental components: mining resources, surface and ground waters, and legally protected nature elements, were covered by valorisation. On[...]
17
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 4 15-30
PL Gospodarka wodna jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Fakt ten warunkuje konieczność intensyfikacji działań gwarantujących ochronę wody oraz oszczędne gospodarowanie. Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi powinno być przedmiotem zainteresowania władz samorządowy[...]
EN Water management is an integral part of life and of the development of modern society. This fact determines the necessity to intensify the actions ensuring water protection and economical management. Proper management of water resources should be in the interest of local governments, caring about me[...]
18
61%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 11 (22) 23--29
PL Każdy wypadek drogowy jest pewnym zdarzeniem losowym. Pieszy uczestnik wypadku drogowego ma znacznie mniejsze szanse na przeżycie aniżeli kierujący pojazdem mechanicznym. Nawet jeśli pieszy przeżyje tego typu zdarzenie drogowe, jego następstwa są z reguły ciężkie i długotrwałe. W praktyce koszty nas[...]
EN The paper concerns on the safety of pedestrians in Upper Silesia Region. The authors present stati¬stics and the biggest problems in this issue. They conclude that the level of pedestrians’ safety in this region is still improving.
19
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 53 81-96
PL Stan infrastruktury logistycznej jest z jednej strony pochodną rozwoju gospodarczego, z drugiej zaś stanowi istotne uwarunkowanie dalszego rozwoju i możliwości konkurowania zarówno na poziomie międzynarodowym, regionalnym, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia aktualny stan oraz [...]
EN Condition of logistics infrastructure, on one hand depends on the economical development, and on the other determines further development and competitiveness - on international, regional and companies level. The paper presents the current state, as well as conditions and prospects of the development[...]
20
61%
Ekonomia i Środowisko
2011 nr 2 226--237
PL Opracowano zarys teoretyczny postaw wobec odnawialnych źródeł energii, następnie dokonano ich empirycznej weryfikacji w bezpośrednich badaniach ilościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa śląskiego. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na identyfikację poznawczych, afektywnych i behawioral[...]
EN The development of global energy forecasts shows the increasing input of renewable energy sources. One of the key factors contributing to their dissemination are social attitudes.They were the subject of quantitative study conducted among the inhabitants of Silesia voivodeship. Both attitudes are [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last