Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Siewierz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2009 nr 2 10-22
PL Początki górnictwa rud cynkowoołowiowych w rejonie Siewierza sięgają prawdopodobnie XIII wieku. Eksploatację rud prowadzono początkowo metodą odkrywkową. W okresie poprzedzającym I Wojnę Światową na zachodnich obrzeżach miasta Siewierz, przy drodze krajowej z Bytomia do Kielc, funkcjonowała kopalnia[...]
EN The beginnings of zinc-lead mining in the region of Siewierz reach probably the XIII century. Initially the opencast method of exploitation was used. In the period preceding the World War i on western edges of Siewierz near national road from Bytom to Kielce, "Wiktor the Emanuel" galman mine was fun[...]
2
89%
Hereditas Minariorum
2014 Vol. 1 29--45
PL Wśród różnorodnych wystąpień mezozoicznego węgla brunatnego w Polsce, który na ogół nie tworzy form złożowych, szczególną pozycję zajmuje węgiel brunatny wieku dolnojurajskiego z rejonu częstochowsko-zawierciańskiego, zwany węglem blanowickim. Zwiększona węglonośność, zaznaczająca się lokalnie w pro[...]
EN Among many various types of Mesozoic brown coal in Poland, which typically do not create complex forms, the so called Blanowice coal originating from Lower Jurassic series in Częstochowa-Zawiercie region, is unique. An increased coal bearing capacity that appears locally in the profile of land depos[...]
3
71%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 3 105-109
PL Budowa antyklinalno-zrębowa kompleksu węglanowego o dużej miąższości była specjalnie predystynowana litologicznie (porowate dolomity) do przyjęcia i rozprowadzenia roztworów i wytrącenia okruszcowania. Siarczki metali występują zonalnie: piryt lub markasyt występują głębiej, sfaleryt nieco wyżej, a [...]
EN The anticlinic-horst of the carbonate complex of great thickness was especially lithologically (porous dolomites) predestinated for acceptance and distribution of solutions and precipitations of ores. Metal sulphides occur zonally: pyrite or marcasite occur deeper down, sphalerite somewhat higher an[...]
4
71%
Rudy i Metale Nieżelazne
PL Przedstawiono zasadnicze elementy budowy geologicznej w podanym rejonie, które przypuszczalnie warunkują lub ściślej współwarunkują pojawienie się kruszców żelaza, cynku i ołowiu. Mineralizację siarczkową poprzedza dolomityzacja o charakterystycznym wykształceniu, tak zwanym kruszco-nośnym. tak w tr[...]
EN There are presented the principal elements of geological structure in the mentioned region which probably conditioned or, more precisely, participated in the apparition of the iron-, zinc- and lead ores. The sulphidic mineralization was preceded by dolomitization with a characteristic ore bearing fo[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 164--169
PL Organizacja transportu zbiorowego stanowi istotny element polityki zrównoważonego transportu danego regionu. Jest to szczególnie istotne i ważne podczas organizacji transportu na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji, jak np. Aglomeracja Górnośląska. W artykule przedstawiono analizę połączeń organ[...]
EN The organization of public transport is an important element of a sustainable transport policy in the region. This is particularly relevant and important to the organization of transport in areas with a high degree of urbanization, for example Silesian Agglomeration. The article presents an analysis[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last