Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SWOT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
2012 Nr 5 185-189
PL Konwent Dyrektorów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych - pracując nad wariantami reformy zarządzania majątkiem gospodarki wodnej - przygotował swoje stanowisko w tej kwestii (materiał przygotował do druku Bogumił Kazulak, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi). Anal[...]
EN The Convention of the Drainage, Irrigation and Water Infrastructure Management Board's Directors - working on different variants of the water infrastructure management reform - prepared its position on this issue (the material was prepared for publication by Bogumiů Kazulak, director of the Voivodsh[...]
2
85%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL Opracowanie podejmuje problematykę dotyczącą gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie górniczym. W artykule tym przedstawiono podstawowe wymagania analizy SWOT, gdzie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji są to czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne w stosunku do organizacji[...]
EN The study presents some issues concerning waste management in a mining enterprise. Principal requirements of a SWOT analysis were presented, in which factors influencing the current and future position of an organization comprised: internal and external factors in relation to organization, factors o[...]
3
85%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę SWOT względem technologii w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Analizę przeprowadzono w przedsiębiorstwie produkującym wózki dziecięce. Analiza ta stanowiła część badań związanych z oceną technologii w tym przedsiębiorstwie.
EN The SWOT analysis in terms of technology in the selected production company is presented in this paper. The analysis was carried out in the company producing baby strollers. This analysis was part of the research related to the evaluation of technologies in this company.
4
85%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono próbę zastosowania metod analizy strategicznej do oceny potencjału i pozycji strategicznej elastycznych systemów produkcyjnych (ESP). Przeanalizowano istniejące formy ESP oraz ich możliwości rozwojowe zgodnie z przyjętymi kryteriami.
EN The article presents an attempt at applying strategic analysis methods to estimate the potential and strategic position of flexible manufacturing systems. The existing forms of flexible manufacturing systems were compared according to the criteria defined and their development potential was determin[...]
5
85%
Zeszyty Naukowe AON
2010 nr 2(79) 123-143
EN At the beginning of 2005, the Chief o f the Polish Police approved 2005-2010 Police Development Strategy, preceded with a range of operations introduced in the article, which for the first time in the Police contained the full SWOT analysis indicating internal strengths and weaknesses and external o[...]
6
80%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Celem artykułu jest diagnoza strategiczna otoczenia w jakim funkcjonuje zespół portów Szczecin-Świnoujście oraz wytyczenie kierunków jego dalszego rozwoju, aby być konkurencyjnym na rynku usług portowych. Do przeprowadzenia tej diagnozy autor posłużył się zintegrowaną metodą analizy strategicznej SW[...]
EN The strategic diagnosis of surroundings is the aim of article in what the port complex Szczecin-Świnoujście functions as well as it lay-out directions of more far development to be competitive on market the port services. To execution this diagnosis author used the integrated method of strategic ana[...]
7
80%
Problemy Jakości
PL 25 listopada br. obradowała w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej Konferencja pn. "Wpływ jakości życia na zarządzanie organizacjami". Organizatorami byli: Ministerstwo Gospodarki, KIG oraz Wyższa Szkoła Morska w Gdyni.
EN The article is dedicated to analysis of life quality applied for individuals. It is an effect of comparisons realized by people in different periods of their proper life. Practically it leads to certain balance of various incidents appearing during the life of each person. They can be positive and n[...]
8
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2005 nr (3) 235--240
EN The possibilities of application the strategic analyse SWOT are presented in the case when the most efficient strategy for the capital-absorbing investments is needed. It seems to be appropriate instrument in the decision process put into practice by the residential community management bodies estab[...]
9
71%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 4-5 46-52
PL Wielu przedsiębiorców traktuje nakaz sporządzenia OOS jako oskarżenie o potencjalne zniszczenia w środowisku spowodowane przez planowaną działalność. Uznają raport za dokument, w którym muszą się tłumaczyć ze zniszczeń, jakie mogą, ale nie muszą wystąpić. Dołączenie do niego punktu, gdzie za pomocą [...]
10
71%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 2 103--113
PL Gospodarkę rynkową charakteryzuje między innymi fakt, że przedsiębiorstwa są w stanie natychmiast reagować na wymagania rynku - klientów. W praktyce oznacza to, że klient chce mieć towar w lokalizacji, w określonym czasie i dostarczony w odpowiedniej jakości i cenie, która jest określana przez podaż[...]
EN The market economy is, among other, characterized by the fact that businesses are able to respond promptly to market demands - customers. In practice, this means that the customer wants to have the goods at the location at a specific time and provided in adequate quality and price, which is determin[...]
11
71%
Agricultural Engineering
2015 Vol. 19, No. 4 129--138
PL W pracy zaproponowano metodykę diagnozującą pozycję strategiczną regionu z zastosowaniem dwóch narzędzi decyzyjnych: analizy SWOT (mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń) i wielokryterialnej metody AHP. Połączenie metod stanowi kompleksowe podejście, które może być pomocne przy ocenie i prognozowa[...]
EN The paper suggests a method for diagnosis of a region's strategic position with the use of two decision tools: SWOT analysis (strong, weak points, opportunities and threats) and a multiple criteria method AHP. The integration of the methods constitutes a complex approach, which may be useful at the [...]
12
71%
Logistyka
2016 nr 3 77--88, CD1
PL W artykule podjęto próbę analizy pakietów usług logistycznych oferowanych przez wybranych operatorów logistycznych na obszarze Pomorza Środkowego. W poszukiwaniu rozwiązań oparto się na modelu optymalizacyjnym, gdzie przyjęto następujące kryteria: utrzymanie poziomu obsługi klienta, powierzenie odpo[...]
EN The paper attempts to analyze the logistics service packages offered by selected logistics operators in the area of Middle Pomerania (Poland). In the search for solutions based on the optimization model, which assumes the following criteria: maintaining the level of customer service, entrusting resp[...]
13
71%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Badania zawarte w artykule i analizy danych zostały przeprowadzone metodą jakościową i ilościową. Podstawą badania jest ocena zapomnianego miejskiego cmentarza Zahir-od-dowleh na północy Teheranu, mającego na celu ożywienie tego kulturowohistorycznego kompleksu. Badanie zapoczątkowane jest przegląde[...]
EN This paper is an applied research and the data analysis has been conducted using qualitative and quantitative method. The approach of the study is criticism of forgetting the urban cemetery of Zahir-od-dowleh in north of Tehran aiming at revival of this cultural-historical complex. Therefore, we sta[...]
14
71%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2016 T. 1, Nr 1 15--18
PL Jednym z podstawowych aspektów zarządzania organizacją jest określenie właściwej strategii działania dla określenia kierunków rozwoju oraz określenia tych obszarów w organizacji, które wymagają doskonalenia zarówno w kontekście istniejących okazji i zagrożeń w otoczeniu, jak i atutów i słabych stron[...]
EN One of the fundamental aspects of the organization management is determination of appropriate strategy for the adoption of development directions and organization areas that needs improvement in the context of existing opportunities and threats based on the organization strengths. The aim of the pap[...]
15
71%
Logistyka
2014 nr 6 14744--14752, CD 6
PL W artykule analizie i ocenie poddano przepływy fizyczne surowców i wyrobów budowlanych w cyklu życia obiektu budowlanego oraz przedstawiono aktualny stan logistyki odzysku w budownictwie w Polsce . Praca powstała w odpowiedzi na Komunikat Komisji Europejskiej opublikowany 1 lipca 2014 wskazujący na [...]
EN In this article, physical flows of materials and construction products as a function of the life time of building was analysed. The current state of reverse logistics in the civil engineering in Poland is also presented. The paper was created in response to the European Commission statement publishe[...]
16
71%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 5 187--198
PL Celem artykułu jest przedstawienie identyfikacji potrzeb oraz możliwości doskonalenia wybranych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie handlowym. Zdobycie wiedzy pozwalającej na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wymaga systematycznego gromadzenia i analizowania informacji płynących od klientów[...]
EN A purpose of the article is presenting the identification of needs and improvement possibilities for chosen logistic processes in a trading company. Acquiring the knowledge for achieving the competitive advantage requires systematic collecting and analysing information from customers. Thanks to appl[...]
17
71%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 38 71--83
PL Artykuł opisuje wyniki badań sposobów użytkowania jednego z warszawskich parków rekreacyjnych. Podejmuje także tematy funkcjonowania poszczególnych przestrzeni i w ograniczonym zakresie ocenę jakości wizualnej krajobrazu tego obiektu. Diagnoza terenu jest próbą wykorzystania metody placemaking, któr[...]
EN The article describes the results of studies on the usage of a recreational park in Warsaw and the functioning of individual spaces, as well as the limited assessment of the visual quality of the landscape of this facility. The diagnosis of the area is an attempt in adapting the placemaking method, [...]
18
71%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule zaprezentowano analizę TOWS/SWOT na przykładzie przedsiębiorstwa świadczącego specjalistyczne usługi górnicze. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność gospodarczą w 1999 roku, a jego podstawowym przedmiotem działalności jest wykonywanie robót udostępniających, przygotowawczych izbrojeniow[...]
EN A TOWS/SWOT analysis has been presented in the article on the example of a company providing specialist mining services. The company commenced its economic activity in 1999 and its basic object of activity consists in the executing the development, opening-up and fittings- liquidation works in hard [...]
19
70%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 521-527
EN Outsourcing constitutes a concept of management which appeared in the eighties. In Poland it was used in the nineties. This concept of management results in a new outlook on the function of supply and services led by specialized companies for the companies. This study is based on a research made in [...]
20
70%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 1 17--18
PL Czy kreatywność jest pożądaną cechą inżyniera? W jaki sposób wykorzystać nieszablonowe myślenie? Jak ukierunkować potencjał kadry inżynierskiej na nowe, efektywne rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są oczywiste. W niniejszym artykule postaram się podać kilka sposobów, jak osiągać małe [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last