Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SVM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Studia Informatica
PL Artykuł przedstawia integrację klasyfikacji danych spektrometrycznych typu MALDI-ToF z białkowymi bazami danych. Ta biologiczna interpretacja wyników klasyfikacji oparta jest na popularnych biologicznie bazach danych, takich jak: EPO-KB, UniProt, NCBI. Klasyfikacja została przeprowadzona z wykorzyst[...]
EN The article presents results of integration of classification of MALDI- ToF mass spectrometry data with proteomic databases. This biological interpretation of classification results is based on popular biological databases, such as EPO-KB, UniProt, NCBI. The classification is performed with Support [...]
2
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 335-338
PL W referacie przedstawiono nową metodę diagnostyczną opartą na analizie skalogramów wyznaczonych za pomocą falek Symlet 4. Z otrzymanych skalogramów wyekstrahowano 6 cech, które posłużyły do klasyfikacji rodzaju patologii przeprowadzonej z wykorzystaniem metody maszyn wektorów nośnych. Implementacja [...]
EN The paper presents a new approach to the computer aided diagnostic systems for the needs of quantitative electromyography. The approach is based on the analysis of wavelet scalograms of the motor unit action potentials calculated on the basis of 4th order Symlet wavelet. The scalograms provide the v[...]
3
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca przedstawia prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną w małym kolejowym rejonie elektroenergetycznym z wyprzedzeniem jednodniowym na każdą z 24 godzin. Podstawą rozwiązania jest system 24 sieci neuronowych typu Support Vector Machine, z których każda jest specjalizowana do prognozy [...]
EN The paper presents the Support Vector Machine (SVM) approach to the short term (24 hours ahead) load forecasting for small energetic region serving the railway system. The main problem in such forecasting is large diversity of load demand, changing from hour to hour. The proposed solution applies 24[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule jest rozważany problem automatycznej weryfikacji mówcy niezależnej od tekstu. Przedstowiono system oparty na maszynach wektorów nośnych (SVM - support vector machines) oraz cechach prozodycznych. Cechy prozodyczne są modelowane z wykorzystaniem wielomianów Legendre’a. W celu przekształcen[...]
EN In this article the text independent speaker verification problem is considered. The approach, in which SVM and prosodic features are employed, has been chosen. Prosodic features are modelled by Legendre polynomials. In order to map a sequence of prosodic vectors to the fixed dimensional vector, thr[...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca przedstawia ewolucyjną metodę kształtowania funkcji jądra w metodzie SVM wspólnego dla zbioru podobnych zadań klasyfikacyjnych (z tej samej dziedziny) z wykorzystaniem aproksymatora neuronowego. Pokazano możliwość wbudowania funkcji ekstrakcji cech do funkcji jądra SVM za pomocą prostego łącze[...]
EN The paper deals with the constructing of an SVM kernel function suitable for a group of similar classification tasks. The SVM kernel performs simultaneously the functions of feature extraction and classification and is trained by an evolutionary method. The theoretical foundations of Support Vector [...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 7b 232--234
PL Zaproponowano schemat SVM (support vector machine) w celu poprawy dokładności diagnostyki transformatorów mocy. W pprównaniu do metod konwencjonalnych proponowana metoda ma możliwość uczenia się i efektywnego wykorzystania bazy danych.
EN For enhancing the accuracy of fault diagnosis for power transformers, a multiple SVMs scheme is proposed in this paper. In this scheme, SVM is used to establish the base classifier for its good performance and fast learning speed. Secondly, the several base classifiers based on single SVM will be co[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1245 -1249
PL W artykule przedstawiono potencjalne możliwości lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim w oparciu o punkty przestrzeni, gdzie krzyżują się różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, rzeczny czy lotniczy, wzmocnione potencjałem społecznym: wykwalifikowanych pracowników oraz czynni[...]
EN The article uses the potential location of logistics centers in lubuskie voivodship based on the points where cross different types of transport: road, rail, river and air and enhanced the potential of skilled workers and the political factor, which is the classification of administrative cities. Th[...]
8
71%
Image Processing & Communications
EN In this paper an FPGA based embedded vision system for face detection is presented. The sliding detection window, HOG+SVM algorithm and multi-scale image processing were used and extensively described. The applied computation parallelizations allowed to obtain real-time processing of a 1280 × 720 @ [...]
9
71%
Machine Graphics and Vision
EN Gender recognition, across different races and regardless of age, is becoming an increasingly important technology in the domains of marketing, human-computer interaction and security. Most state-of-the-art systems consider either highly constrained conditions or relatively large databases. In eithe[...]
10
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy poruszono zagadnienie podejmowania decyzji o przydatności przetwórczej marchwi na podstawie uproszczonej informacji o barwie jej korzeni. Sprawdzono w jakim stopniu barwa pozwoli na odwzorowanie skupień korzeni o podobnych cechach chemicznych, decydujących o dalszym przeznaczeniu surowca. Do[...]
EN The article presents the study concerning the question of deciding on the processing suitability of carrot on the basis of simplified information about the color of roots. A possibility of mapping clusters of carrot roots having a similar chemical composition, which determine the further allocation [...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę predykcji generowanej przez panele PV mocy. W algorytmie zastosowano maszynę wektorów pomocniczych oraz analizę falkową, które wykorzystano do predykcji promieniowania słonecznego, na podstawie danych historycznych. Dokonując porównania z krzywą mocy panelu określono [...]
EN Photovoltaic(PV) power prediction is an important way to guarantee the stability for grid-connected PV power generation. In this paper, a power prediction method of PV plant was proposed. Firstly, the solar radiation was predicted based on support vector machine(SVM) combining the wavelet analysis w[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano wpływ różnego rodzaju defektów izolacji na odpowiedź dielektryczną modeli przepustów transformatorowych RBP, jak również eksploatowanych obiektów. Przeanalizowana została odpowiedź dielektryczna izolacji zdegradowanej zarówno termiczne jak i mechanicznie. Badania przeprowad[...]
EN The article presents the impact of different types of insulation defects in models of transformer bushings, as well as the actual object type RBP (stands for Resin Bonded Paper) culverts. The dielectric response was analyzed degraded both thermal insulation and mechanically. We presented measurement[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 100-104
PL Przedstawiono nową metodę diagnostyki transformatora mocy bazująca na algorytmie “support vector machine”. W systemie bada się chromatograficznie gazy rozpuszczone w oleju transformatorowym.
EN The paper addresses a modern approach to the problem of power transformer diagnosis. The method called support vector machines enables the creation of an expert system for oil transformer technical condition diagnosis. The system, which is based on real results of chromatography of gases dissolved i[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Podejście do klasyfikacji akustycznej przedstawione w pracy wykorzystuje charakterystykę zmienności cech niskopoziomowych. Wykorzystano własności występowania szczytów w trajektoriach cech oraz własności punk­tów przecięć pomiędzy dwoma wybranymi trajektoriami cech. Uzyskane w ten sposób deskryptory[...]
EN The paper presents an approach to classification of audio data using properties derived from low-level features. The new descriptors based on peakiness of the feature trajectory, and the crossing points between two selected trajectories. Calculated features are exploited in wrapper-based selection p[...]
15
63%
Studia Informatica
PL Najważniejszym etapem produkcji stali w procesie elektrostalowniczym jest uzyskanie odpowiedniego składu chemicznego. Przez wprowadzanie odpowiednich dodatków stopowych. Zarówno dobór poszczególnych dodatków, jak i ich masa w praktyce obliczana jest na podstawie teorii równowagowych procesów chemicz[...]
EN For adjustments of steel composition alloy additions are added to the ladle furnace for obtaining the grade of steel being manufactured. The prediction of steel composition is a crucial factor of secondary metallurgy. Calculations usually are made basing on the equilibrate chemical processes in molt[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca przedstawia hierarchiczne podejście do selekcji genów odpowiedzialnych za choroby nowotworowe. Metoda składa się z dwu etapów. W pierwszym etapie zastosowano 8 różnych metod wartościowania genów według ich zdolności rozpoznawczej, w tym 2 metod opartych na liniowej sieci SVM, dyskryminancie Fi[...]
EN The paper proposes the hierarchical approach to the selection of the optimal set of genes for cancer recognition on the basis of the gene expression microarray. In the first stage 8 different methods of gene selection are applied to the microarray of gene expression. They include the application of [...]
17
63%
Studia Informatica
PL Użytkownicy hurtowni danych wymagają zazwyczaj zarówno krótkiego czasu odpowiedzi na zapytania, jak i wysokiego poziomu świeżości pobieranych danych. Przedstawiony system LEMAT zarządzający procesem ekstrakcji danych ETL opiera się na koncepcji adaptacyjnego równoważenia obciążenia operacji zapytań [...]
EN Data warehouses users usually expects both: short response time and high level of data "freshness". The LEMAT presented as the ETL process manager bases on a concept of a adaptive load balancing of queries and actualizations according to user changing needs. The LEMAT system uses new workload balanc[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Praca przedstawia struktury i algorytmy uczenia trzech podstawowych rodzajów sieci neuronowych: sieci sigmoidalnej wielowarstwowej MLP, sieci RBF oraz SVM. Sieci te pełnią podobną rolę uniwersalnego aproksymatora zmiennych wielowymiarowych, różniąc się przede wszystkim rodzajem zastosowanych neuronó[...]
EN The paper presents the overview of the basic structures and learning algorithms of the most typical supervised neural networks. To the most important belong multilayer perceptron, radial basis function network and support vector machine. All of them fulfill the role of the universal approximators. T[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 123-120
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych uzyskanych z ciągłej analizy falkowej.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used continuous wavelets transform (CWT) and SVM neural network.
20
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 113-122
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych pochodzących z analizy cepstrum.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used cepstrum analysis and SVM neural network.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last