Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SOM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 118-120
PL Praca przedstawia dogłębną analizę obciążeń Polskiego Systemu Elektroenergetycznego przy użyciu dwóch rodzajów dekompozycji wielowymiarowych – statystycznej PCA i neuronowej – mapy Kohonena. Przedstawione wyniki można użyć bezpośrednio do zbudowania systemu predykcji obciążeń elektroenergetycznych –[...]
EN This work presents the graphical analysis of the load patterns of the Polish Power System by using two kinds of multidimensional decompositions - statistical PCA and the neural Kohonen map. Presented results of analysis can be directly used to the construction of the prediction model of the electroe[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 507--511
PL Artykuł opisuje możliwości reorganizacji transportu zbiorowego poprzez zastosowani e–autobusów w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym. Przedstawiono ten nowy kierunek rozwoju komunikacji miejskiej jego zalety oraz perspektywy. Opierając się na faktycznych danych z różnych obszarów Europy Zachodniej[...]
EN This article describes the possibilities of reorganizing collective transport through the use of e-buses in Szczecin Metropolitan Area. This new direction of urban transport has been presented in its advantages and prospects. Based on the actual data from various areas of Western Europe, the author [...]
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono technologie informatyczne do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika w systemach wbudowanych. Podano przykład stworzenia takiego interfejsu za pomocą platformy Angular w urządzeniu medycznym do terapii polem magnetycznym i światłem.
EN In the paper the information technologies for graphical user interface construction have been presented. As an example the graphical user interface designed with Angular framework for medical device for therapy has been presented.
4
94%
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
2018 Vol. 8, No. 3 173--189
EN In this paper, we describe how several soft computing tools can be used to assist in high throughput screening of potential drug candidates. Individual small molecules (ligands) are assessed for their potential to bind to specific proteins (receptors). Committees of multilayer networks are used to c[...]
5
84%
Logistyka
EN In the article, the results of Szczecin railway connections analysis were depicted. Historical SST projects were also taken into consideration together with re-using existing railway facilities in SOM, and also with connecting different available means of transport in order to create an efficient tr[...]
6
84%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 4 19--30
PL Wstęp i cel: Zastosowanie sieci neuronowych Kohonena zapewnia zmniejszenie wielowymiarowości danych. Wizualizacja w postaci map samoorganizujących się (SOM) jest użytecznym narzędziem do wstępnego kastrowania (grupowania) danych. Materiał i metody: Wizualizację przeprowadzona dla rzeczywistych danyc[...]
EN Introduction and aim: The use of Kohonen neural network ensures the decrease of data multidimensionality. Visualisation called Self organized maps is useful tool for preliminary data clustering. Material and methods: The visualisation of real data set was obtained with the use of program SNNS v.4.3 [...]
7
67%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 149--158
PL Artykuł przedstawia wyniki wykorzystania sieci neuronowych do selekcji podobrazów oraz wyniki wyszukiwania wybranych obszarów na pozostałych zdjęciach z wykorzystaniem rozkładu odpowiedzi dla sieci SOM Kohonena. Zaproponowano reprezentacje fragmentu obrazu oparta na rozkładzie wartości modułu gradie[...]
EN This paper describes the application of neural networks for selection of sub-images and the result of the search for the selected areas on the remaining photographs with the utilisation of Kohonen’s SOM network responses distribution. Image fragment representation based on the gradient magnitude val[...]
8
67%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 4 133--138
PL Jednym z podstawowych zastosowań sztucznych sieci neuronowych jest rozpoznawanie i klasyfikacja wzorców. W ramach pracy przeprowadzono automatyczną identyfikację grup macerałów oraz materii nieorganicznej za pomocą trzech klasyfikatorów neuronowych: dwuwarstwowej sieci jednokierunkowej (Multi-Layer [...]
EN One of the main applications of artificial neural networks is the recognition and classification of different patterns. In the framework of the work an automatic identification of maceral groups and inorganic matter was carried. Three neural classifiers were used: a Multi-Layer Perceptron (MLP), a n[...]
9
67%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2014 nr 86 27--38
PL Klasyfikacja skał stanowi ważny aspekt w wielu zagadnieniach górnictwa i geologii inżynierskiej. Automatyzacja procesu klasyfikacji mikroskopowych obrazów skał może przyczynić się do usprawniania przetwarzania ogromnych zbiorów fotografii skał, poprzez jego przyspieszenie i wyeliminowanie wpływu sub[...]
EN Rock classification is an inherent part of numerous aspects of geology and engineering geology. Automating the classification of the microscopic images of rocks may result in improvements in analyzing vast sets of rocks' images by speeding up their recognition and eliminating the influence of the ob[...]
10
67%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2007 T. 11, z. 3 329-343
PL Automatyzacja procesu wyznaczania elementów orientacji wzajemnej zdjęć lotniczych jest jednym z kluczowych zadań w fotogrametrii. Artykuł przedstawia zastosowanie reprezentacji obrazu opartej na informacji o rozkładzie gradientu oraz sieci neuronowych Kohonena do selekcji podobrazów dla potrzeb dopa[...]
EN Automatic relative orientation is one of the key problems in photogrammetric processing. This paper concerns the application of the representation based on the gradient distribution and Kohonen neural networks for the selection of sub-images for aerial photographs matching purposes. The examinations[...]
11
67%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2009 T. 13, z. 3/2 1387-1396
PL W artykule zaprezentowano eksperymenty dotyczące wykorzystania sieci neuronowych typu SOM-supervised do klasyfikacji pikseli (HSV) z obrazów bronchoskopowych. Na podstawie oceny wizualnej wybrano sześć obrazów przeznaczonych do uczenia sieci. Dla każdego obrazu utworzono zbiór uczący na podstawie zm[...]
EN In the paper the experiments with using SOM-supervised neural networks for pixel (HSV) classification were presented. Six visually different images were chosen to be the basis for the SOM training. For these images learning sets were created based on the refined masks of the bleeding regions pointed[...]
12
67%
Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
PL Artykuł omawia sztuczne sieci neuronowe (ang. ANN- Artificial neural networks). Jedną z odmian są sieci Kohonena zwane Mapą Samoorganizującą (ang. SOM – Self Organizing Map) realizują one proces uczenia się sieci neuronowych samodzielnie tzn. rozpoznają relacje występujące w skupieniach poprzez wykr[...]
EN The article discusses artificial neural networks (ANN). One of the varieties is the Kohonen network, called the Self Organizing Map (SOM), that perform the learning process of neural networks independently, i.e. they recognize relationships occurring in clusters by detecting an internal structure an[...]
13
59%
Oceanological and Hydrobiological Studies
2015 Vol. 44, No. 3 410--425
EN The study was conducted from 2000 to 2003 in the tailwater of the Drzewieckie Lake, an artificial reservoir in Central Poland. Short-term peaks in water flow were generated for the purpose of the operation of a whitewater slalom canoeing track built just downstream of the dam. In 2002, the reservoir[...]
14
59%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2001 Vol. 8, nr 1 101-114
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do analizy wyników monitoringu powietrza w centralnej części GOP, w zakresie zanieczyszczeń komunikacyjnych. Wykorzystując mapy cech Kohena (SOM), dokonano klasyfikacji danych o 30-min stężeniu benzo[a]pirenu i sumy 16 wielopierści[...]
EN Applicability of artificial neural networks to analysis of results of traffic air pollution monitoring in the central part of Upper Silesian Industrial Region is considered. Data on 30-min concentrations of both, benzo[a]pyrene (BaP) and a sum of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PaHs) in airbone[...]
15
59%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL System w module (ang. System On Module - SOM) jest rozwiązaniem integrującym funkcjonalność systemu na jednej płytce drukowanej - w jednym module. W artykule przedstawiono informacje dotyczące opracowanego w ITR rozwiązania SOM, wykorzystującego innowacyjne rozwiązanie firmy Octavo Systems [1], OSD3[...]
EN System On Module (SOM) is a solution that integrates the functionality of a system on one PCB - in one module. This article provides information on the SOM solution developed by ITR, using the innovative Octavo Systems [1], OSD335x System-in-Package (SiP) solution. It was compared to other solutions[...]
16
59%
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
EN In this work, a class of neuro-computational classifiers are used for classification of fricative phonemes of Assamese language. Initially, a Recurrent Neural Network (RNN) based classifier is used for classification. Later, another neuro fuzzy classifier is used for classification. We have used two[...]
17
48%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 2 11--20
PL Celem pracy jest określenie efektywności pracy w gospodarstwach o różnym poziomie odnawialności glebowej substancji organicznej (GSO), ocenianych w aspekcie uzyskiwanych tam efektów produkcyjnych i ponoszonych nakładów materiałowo-energetycznych. Efektywność pracy określono jako relacje między pozio[...]
EN An attempt was made to determine the labour effectiveness in the family farms with different renewability levels of soil organic matter (SOM), evaluated in aspect of obtained production results and born material and energy inputs. The scope of study included 45 family farms of the acreage ranging fr[...]
18
48%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 128-137
PL W artykule opisano automatyczną metodę klasyfikacji jakości energii w stanach przejściowych z uwzględnieniem amplitudy, częstotliwości i wartości ekstremalnych. W pierwszym etapie przeprowadzane są pomiary statystyczne dla stałej amplitudy i częstotliwości uwzględniające klastry 2D i właściwości trz[...]
EN In this paper a smart automatic classification of PQ transients is performed attending to their amplitudes and frequencies, and the extreme of higher-order cumulants. Feature extraction stage is double folded. First, these statistical measurements reveal the hidden geometry for a constant amplitude [...]
19
48%
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
EN The potential of two Kohonen artificial neural networks (ANNs) - linear vector quantisation (LVQ) and the self organising map (SOM) - is explored for pulse shape discrimination (PSD), i.e. for distinguishing between neutrons (n’s) and gamma rays (’s). The effect that (a) the energy level, and (b) th[...]
20
48%
Metrology and Measurement Systems
PL Praca przedstawia problemy związane z komputerowo wspomaganym diagnozowaniem układu pokarmowego. Obiektem badań są tutaj sygnały elektrogastrograficzne - EGG (nieinwazyjnie mierzone sygnały elektryczne generowane przez żołądek człowieka). Sygnały te zostały zarejestrowane cyfrowo a następnie poddane[...]
EN The report presents problems associated with computer aided gastric diagnosis. The subject of the study are electrogastrographic (EGG) signals (non-invasively measured electrical signals generated by the human stomach). The signals were digitally recorded and then parametrized, with linear autoregre[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last