Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SOFC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 309-314
PL Zaprezentowano koncepcję modelu ogniwa SOFC. Przedstawiono główne elementy modelu SOFC. Nowe równanie definiujqcc napięcie SOFC zostało uzyskane na podstawie nowych założeń. Równanie to można stosować zamiast równania Nernsla, Zaprezentowano wybrane charakterystyki pracy w punkcie projektowania auto[...]
EN Presentation of concept of SOFC model is given. Main elements of SOFC model and chemical reactions are presented. The new equation to define of SOFC voltage, which was obtained based on new assumptions and which can be used instead of the Nernst equation, is given. Selected performance characteristi[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 211--214
PL Przewodniki superjonowe charakteryzują się dużym przewodnictwem jonowym, co predysponuje je do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych takich jak: ogniwa paliwowe, elektrolizery, czujniki i pompy tlenu. Niniejsza publikacja zawiera analizę możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych elektrol[...]
EN High ionic conductivity is a basic property of superionic conductors what involves them to be applicable in electrotechnical devices such as fuel cells, electrolysers, sensors and oxygen pumps. The paper contains analysis of possibility to use high-temperature ceramic electrolytes in these devices. [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2010 nr 138 91-98
PL Przedstawiono analizę stosowanych konstrukcji ogniw paliwowych SOFC zarówno o budowie płaskiej jak i tabularnej z punktu widzenia dynamiki pracy. Przestawiono główne parametry materiałowe (pojemności cieplne, przewodności cieplne), elektryczne (pojemności elektryczne, opory), przepływowe (składy gaz[...]
EN The analysis of the construction of SOFC (both flat and tubular) according to dynamic operation is presented. The main material parameters (thermal capacity, thermal conductivity), electrical (electric capacity, resistance), flow (gas compositions, flow rates, temperatures) and structural (capacity [...]
4
75%
Archives of Thermodynamics
EN In the present work a three-dimensional numerical model of Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is examined. The calculations are performed for geometry similar to the one used earlier by Hirano. Obtained numerical results for different heat and electric coefficients allows to emphasise the fact, how big ar[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 187--190
PL Obecnie cała podziemna infrastruktura, musi być chroniona przed korozją za pomocą ochrony katodowej (CP). Ochrona katodowa realizowana jest na dwa sposoby: za pomocą anod galwanicznych (SACP) oraz z wykorzystaniem zewnętrznego źródła prądu (ICCP). Systemy aktywnej ochrony katodowej z zewnętrznym źró[...]
EN At present, all underground infrastructures must be protected against corrosion by cathodic protection (CP). Cathodic protection is implemented in two ways: with galvanic anodes (SACP) and with systems using an external power source (ICCP). ICCP systems with a DC power source are used when the prote[...]
6
75%
Archiwum Energetyki
2006 T. 35, nr 2 125-145
PL Praca dotyczy zagadnień matematycznego modelowania układów energetycznych zawierających tlenkowe ogniwo paliwowe (ang. Solid Oxide Fuel Cell - SOFC). Sklasyfikowano szereg konfiguracji układów zawierających ogniwo paliwowe SOFC w oparciu o rozwiązania proponowane w literaturze oraz zaproponowano wła[...]
EN Thesis concerns the mathematical modelling of Solid Oxide Fuel Cell Hybrid Systems. The classification of these systems has been done based on literature review and own conceptions. Six configurations of SOFC-HS have been chosen to further analysis; they are built in use of a proper mathematical mod[...]
7
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 259 41--42
PL Przewodniki superjonowe charakteryzują się dużą przewodnością jonową, co predysponuje je do zastosowań w urządzeniach elektrochemicznych takich jak: ogniwa paliwowe, elektrolizery, czujniki i pompy tlenu. Niniejsza publikacja zawiera analizę możliwości wykorzystania wysokotemperaturowych elektrolitó[...]
EN High ionic conductivity is a basic property of superionic conductors what involves them to be applicable in electrotechnical devices such as fuel cells, electrolysers, sensors and oxygen pumps. The paper contains analysis of possibility to use hightemperature ceramic electrolytes in these devices. B[...]
8
75%
Materiały Ceramiczne
2018 T. 70, nr 2 152--160
PL W publikacji przedstawiono prace dotyczące wykonania stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym o wymiarach 100 mm  100 mm oraz 50 mm  50 mm i grubości poniżej 1 mm. Zmniejszenie grubości ogniwa paliwowego ma na celu poprawę jego parametrów elektrycznych, optymalizację przepływu gazów do[...]
EN The publication presents works on the development of anode-supported solid oxide fuel cells (AS-SOFC) with base dimensions of 100 mm  100 mm and 50 mm  50 mm and overall thickness below 1 mm. The reduction of the thickness of the fuel cell aims at improving the electrical parameters, optimizing th[...]
9
71%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 541-564
PL W zaprezentowanym artykule, tematem realizowanych badań jest analiza eksperymentalna struktury przepływu gazu w trzech modelach kanałów transportowych ogniwa paliwowego typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). Celem badań było zaproponowanie geometrii kanału, która pozwoliłaby utrzymać jednorodny rozkład [...]
EN In the presented paper, the authors focus on the analysis of flow structure in various configurations of a circular-planar SOFC fuel channel. The research was carried out on the premise that a proper channel design would help minimize the thermal stress in the cell, which is affected by the heat gen[...]
10
71%
Materials Science Poland
2009 Vol. 27, No. 4/2 1251--1256
EN Presented work concerns BIMEVOX (bismuth metal vanadium oxide) based solid electrolytes doped with rare earth elements (lanthanum). Investigations of melting point and compositions of elaborated materials were performed with the DTA and X-ray measurements. For determination of conductivities, the im[...]
11
71%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 245--254
EN The results of a study on structure and parameters of an SOFC-GT Hybrid System of the future for Distributed Power Generation are presented herein. The study investigates a system with an electrical power output of about 6MW, fuelled by natural gas, such as might supply a typical office building. Th[...]
12
71%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Presented work concerns BIMEVOX (Bismuth Metal Vanadium Oxide) based solid electrolytes doped with rare earth elements (lanthanum). Investigations of melting point and composition of elaborated materials were performed by use of DTA and X-ray measurements. For determination of conductivity the imped[...]
13
71%
Archives of Thermodynamics
EN High temerature fuel cells of the solid oxide type (SOFC) are simple electrochemical devices that operate at 1000 degrees C and are capable of converting the chemical energy of natural gas to AC electric power at approximately 55-60% efficiency (net AC/LHV in atmospheric pressure). In this paper, a [...]
14
71%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 3 170--179
EN The structure of Ceria doped Scandia Stabilized Zirconia (1Ce10ScSZ) electrolyte film deposited by EB-PVD (Electron Beam-Physical Vapour Deposition) technique on NiO-ZrO2 substrate was characterized by electron microscopy. The highly porous substrate was densely covered by deposited film without any[...]
15
71%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 1 157-172
PL Przedstawiono wyniki obliczeń wysokotemperaturowego tlenkowego ogniwa paliwowego SOFC z wewnętrznym reformingiem opartych na własnym podprogramie zaimplementowanym w kodzie COM-GAS. Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie opracowanego .zerowymiarowego. modelu matematycznego ogniwa paliwowego typu[...]
EN The results of calculations of solid oxide fuel cell with internal reforming are presented. They are obtained by means of own program which is composed in COM-GAS code. In this paper, the influence of coefficients pre[r], U[f], [alfa] [rec] on the values of the cell voltage, the current cell and the[...]
16
71%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The article presents a numerical analysis of an innovative method for starting systems based on high temperature fuel cells. The possibility of preheating the fuel cell stacks from the cold state to the nominal working conditions encounters several limitations related to heat transfer and stability [...]
17
63%
Rynek Energii
2012 Nr 3 88--93
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania ogniwa paliwowego SOFC w stanach przejściowych (dynamika). Na podstawie stworzonego modelu dynamicznego ogniwa zbadano procedurę rozruchową oraz opracowano po-trzebną do tego strategię właściwego prowadzenia urządzenia.
EN The paper presents the problems concerning the modeling of transient (dynamic) behavior of Solid Oxide Fuel Cell. On the basis of created dynamic model of SOFC, a start-up procedure is modeled and adequate control strategy developed. Simulated results are compared against available experimental data[...]
18
63%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 1 147-150
PL Kompozyty ceramiczno-metaliczne (cermety), zawierające dwutlenek cyrkonu stabilizowany Y2O3 (YSZ) i cząstki Ni są powszechnie wykorzystywane jako materiał anodowy w stałotlenkowych ogniwach paliwowych. Długoterminowe osiągi ogniw paliwowych są ściśle związane zarówno ze strukturą, jak i z elektryczn[...]
EN The ceramic-metal composites (cermets) containing yttria-stabilized zirconia, YSZ, and Ni particles are commonly used as anode materials in solid oxide fuel cells. The long-term performance of fuel cells is strictly related to both the structural and electrical properties of anode materials. The che[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 11 464-466
PL W pracy przedstawiono wyniki badań utleniania stali Crofer 22 APU w atmosferach powietrza i argonu zawierających zmienną zawartość pary wodnej w temperaturze 800oC. Zbadano wpływ zawartości pary wodnej na kinetykę utleniania. Zawartość pary wodnej zawierała się w przedziale 1-100% . Całkowity czas e[...]
EN This paper presents results of the behavior of ferritic steel of Crofer 22 APU type in air and argon atmospheres containing water vapor at high temperatures. The effect of water vapor content on the kinetics of oxidation at 1073 K was examined. Water vapor content ranged 1-100%. Total exposure time [...]
20
63%
Rynek Energii
2011 Nr 6 157-162
PL Jednostka generująca energię elektryczną i ciepło, oparta na wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym o elektrolicie w postaci tlenków stałych, była obiektem analizy. Przedstawiona została zasada działania układu mikro, o mocy zainstalowanej 0,7-3 kW w różnych konfiguracjach. Analizie poddane zostały [...]
EN . Micro-scale CHP (Combined Heat and Power) system based on SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) was investigated. Operation principle of power unit with electrical power output of 0.7 - 3 kW fed by biogas is given. Authors present requirements for fuel processing for discussed unit. Three different technol[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last