Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 341-343
PL Zbadano wpływ zawartości SO2 w ilości 100 i 500 ppm na szybkość utleniania w powietrzu trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8), stosowanych aktualnie do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych. Badania przeprowadzone zostały w temperaturze 1173 K, tj. w mak[...]
EN The influence of 100 and 500 ppm of SO2 in air atmosphere on high temperature corrosion of steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 and X53CrMnNiN20-8), utilized for the production of valves in diesel engines, has been investigated. These experiments have been carried out at 1173 K, i.e. at maximum t[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 328-329
PL W pracy przedstawiono wyniki badań szybkości utleniania stali Crofer 22APU przeznaczonej do budowy interkonektorów w ogniwach typu SOFC. Badania kinetyczne prowadzono w zakresie temperatur pracy ogniw paliwowych (600-900oC) w atmosferach o zmiennej zawartości SO2 w powietrzu.
EN This work presents the results of the TG analysis of the Crofer 22APU steel at high temperature in a mixture of air of a varying SO2 content, temperature range of 600- 900oC.
3
94%
Polish Maritime Research
2016 nr 2 42--47
EN The present paper proposes a CFD model to study sulphur dioxide (SO2) absorption in seawater. The focus is on the treatment of marine diesel engine exhaust gas. Both seawater and distilled water were compared to analyze the effect of seawater alkalinity. The results indicate that seawater is more ap[...]
4
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano zawartość 9 metali ciężkich w ekosystemach użytków zielonych usytuowanych w 5 miejscach. Oceniano próbki części nadziemnych roślin, warstwy ornej, korzeni i gleby. W tym samym czasie mierzono stężenie SO2 i NO2. Próbki pobierano co miesiąc w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zaobserwowano różnice m[...]
EN Content of 9 heavy metals in grassland ecosystem on 5 sites was studied. Samples of the above-ground plant part, tiller zonle, root and soil were evaluated. At the same time SO2 and NO2 concentrations were measured. Samples were taken monthly over the growing season. There were observed differences [...]
5
84%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 1 (10) 161--169
PL Celem niniejszej pracy jest prezentacja dezagregacji emisji SO2 and PM2.5 do powietrza z gospodarstw domowych. Wyniki pracy [5] wskazują, że występuje problem z małymi źródłami emisji rozmieszczonymi przypadkowo. Dane o emisji krajowej [14] wskazują, że spalanie paliw w gospodarstwach domowych jest [...]
EN The aim of this study is to present disaggregation for SO2 and PM2.5 emissions from small domestic sources. As suggested by Dong and Liang [5], the problem is to analyse air emission from scattered sources (households). Data submitted for Poland [14] indicate that small domestic boilers are one of m[...]
6
84%
Rynek Energii
2017 Nr 6 80--84
PL W artykule przedstawiono badania adsorpcji SO2 na sorbentach otrzymanych z popiołów lotnych. Celem badań było określenie parametrów adsorpcji SO2 na sorbentach stałych i zastosowanie tego procesu w doczyszczaniu spalin z SO2. Proponowana przez autora metoda doczyszczania pozwala nie tylko na doczys[...]
EN The article presents the adsorption of SO2 on sorbent obtained from fly ash. The purpose of the study is to determine the adsorption parameters of SO2 on solid sorbents and to apply this process for the purification of exhaust gas. A proposed method by the authors purifies exhaust gas before the u[...]
7
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 342--346, CD
PL Zanieczyszczenia środowiska naturalnego wpływa na komfort życia, szczególnie na terenach zurbanizowanych. Na całym świecie prowadzi się działania, których celem jest poprawa istniejącego stanu. Ochrona środowiska ma również szczególne znaczenie w polityce Unii Europejskiej. Prowadzi się liczne dział[...]
EN Environmental pollution has a particular impact on the comfort of life, especially in urban areas. Around the world, efforts are aimed at improving this situation. Particular importance in the policy of the European Union is protecting the environment. Its activities are designed to encourage compan[...]
8
84%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 5 190--196
PL Utleniano stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza i atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Wytop stopu poddano obróbce plastycznej i wygrzewaniu rekrystalizującemu w 1000°C w atmosferze argonu. Proces utleniania prowadzono w temperaturze 900 i 1100oC przez 24 h. Stwierd[...]
EN An alloy based on the Ni3Al intermetallic phase matrix was oxidized in an atmosphere of air and in air containing 1% SO2. The alloy melt was subjected to plastic working and recrystallizing annealing at 1000°C under an atmosphere of argon. The oxidation process was carried out at 900 and 1100oC for [...]
9
84%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 330-332
PL W pracy przedstawiono wyniki badań radioizotopowych z wykorzystaniem SO2 znaczonego promieniotwórczym izotopem siarki 35S. Celem eksperymentów radioznacznikowych było uzyskanie informacji o transporcie siarki przez zgorzelinę narastającą na stali Crofer 22APU w czasie wysokotemperaturowego utleniani[...]
EN This work presents the results of the radioisotopes analysis of the sulphur transport in the scale formed on Crofer 22APU during high temperature oxidation in SO2. In the investigation the 35S radioisotope was used as a marker in SO2.
10
84%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 6 325-327
PL W pracy przedstawiono wynika badań morfologii zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU w atmosferach o zmiennej zawartości SO2 oraz w czystym powietrzu, w zakresie temperatur 600-900oC. Badania składu i morfologii utworzonej warstwy zgorzeliny przeprowadzono za pomocą TEM, EDX i SEM.
EN This work presents the results of the morphology analysis of the scale formed on Crofer 22APU steel at high temperature in in a mixture of air of a varying SO2 content, temperature range of 700-900oC. The analyses of the phase composition and morphology of the formed scale layer were conducted with [...]
11
83%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN Wastes of most marble types are distinguished with their superior CaCO3 content and potential to utilize them as an alternative to limestone. Control of SO2 using marble wastes in wet flue gas desulphurization (WFGD) units of coal fired thermal power plants is an important opportunity. In this study[...]
12
83%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2005 T. 10, z. 2 195--205
PL Przedstawiony materiał badawczy stanowi próbę zastosowania modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu imisji pochodzącej z wysokich emitorów punktowych. W sposób ogólny przedstawiono metodykę gaussowskich modeli obłoków. Przeprowadzono również obliczenia rozprzestrzeniania się SO2 w atmosferze dla st[...]
EN The presented research material is the attempt of application Calmet/ Calpuff model to calculating pollutant concentration from high point sources. In the paper Gauss puff model was generally described. There was also calculated dispersion of air pollutant (SO2) in atmosphere from source with consta[...]
13
83%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1597--1602
EN In order to improve the efficiency of power generation system and reduce CO2 emissions power plants work at high temperature and pressure. Under such conditions modified steel 9Cr, which fulfils the requirements concerning creep resistance, isused. However, Cr2O3 for[...]
14
71%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN Recent technological changes in the Polish power industry have created opportunities for reducing NOx and CO emissions, but - at the same time - created another operation problem: sulphur corossion of boilers' rear water-wall. This has been the motivation for performing a detailed study of the air f[...]
15
71%
Proceedings of ECOpole
2008 Vol. 2, No. 1 191--195
PL Przeanalizowano wartości emisji ditlenku siarki i tlenków azotu w Polsce w latach 1980-2004. Z tych danych obliczono ładunki protonów H+, powstające z opadu ditlenku siarki i tlenków azotu. Uzyskane dane wskazują, że w analizowanym ćwierćwieczu sumaryczny ładunek protonów wodoru, powstający z opadu [...]
EN The levels of sulphur dioxide and nitrogen oxides emission in Poland in the years 1980-2004 were presented. This data was used to determine charges of H+ protons, which are created as the result of sulphur dioxide and nitrogen oxides precipitations. The obtained data indicate that in the analysed 25[...]
16
71%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In this paper, a new method for enhancing the pool boiling heat transfer coefficient of pure liquid, based on the gas injection through the liquids has been introduced. Hence, the effect of gas dissolved in a stagnant liquid on pool boiling heat transfer coefficient, nucleation site density, and bub[...]
17
71%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr III/1 673--685
EN The article presents an analysis of pro-ecological activities undertaken by the Commune Council of Nowy Targ in order to reduce low emission, and consequently to introduce a broadly understood low-carbon economy in this area. The commune aims at abandoning fossil fuels in favor of cleaner and safer [...]
18
71%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1477--1482
PL Przeprowadzono badania doświadczalne absorpcji dwutlenku siarki z jego mieszaniny z azotem w module membranowym typu "hollow fiber” firmy Hoechst Celanese o krzyżowym przepływie cieczy w przestrzeni między kapilarnej. Powierzchnia właściwa membran wynosiła ponad 2200 m2/m3. Osi[...]
EN The absorption of SO2 from N2 in water was studied in a hollow fiber module, new development of Hoechst Celanese Corporation, which is characterized by cross flow fluid. The gas and liquid flows were countercurrent. The amount of SO2 absorbed was high even for a SO<[...]
19
67%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono problemy kosztów energetyki związane z budową elektrowni jądrowych, niekonwencjonalnych źródeł energii, redukcji CO2, NOx i SO2. Przyjęto za punkt wyjścia rachunek kosztów rocznych, na które składają się koszty nakładowe, eksploatacji (w tym paliw[...]
EN The article discuses all the expenses involved in the construction and the exploitation of nuclear plants and renewable energy sources, including long-term social costs and consequences for natural environment.
20
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem badań była analiza wyników pomiarów stężeń głównych zanieczyszczeń powietrza oraz wyższych węglowodorów aromatycznych w powietrzu miasta Lublin w ciągu roku 2004. Analizą objęto następujące zanieczyszczenia: ditlenek siarki (SO2), ditlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), pyl zawieszony PM10, w[...]
EN The aim of work as the assessment of the amount of emission pollutants in the air in Lublin. The list of pollutants considered in the assessment is: sulfur dioxide (S02), nitrogen dioxide (N02), carbon oxide (CO), suspended dust PM10, as well as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). For the measu[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last