Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SMEs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management and Production Engineering Review
EN While having been the object of numerous studies, the link between ERP implementation and SMEs performance still requires understanding. This paper documents the effect of investments in Enterprise Resource Planning (ERP) systems on a firm’s sales performance and profitability measure such as return[...]
2
100%
Archiwum Wiedzy Inżynierskiej
2016 T. 1, Nr 1 56--58
PL Celem tych badań jest określenie głównych czynników wpływających na działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Azerbejdżanu i analiza ich sytuacji w kontekście zebranych danych. Wywiad stanowił podstawową metodę zastosowaną w niżej zaprezentowanych badaniach. Zaprezentowano listę problem[...]
EN The aim of this research is to determine the main factors affecting activity of small and medium sized enterprises in the Azerbaijan market and analysis of its situation through collected data. The method used in the research will be conducted as an interview (online). Literature-based findings were[...]
3
100%
Managerial Economics
EN Small- and medium-sized enterprises (SMEs) are very significant for the economy. However, they face many problems when trying to finance their development. In connection to the above, the authors set four research questions that are connected with bank policies towards SMEs. Then, they make an analy[...]
4
89%
Ekonomia i Środowisko
2012 nr 1 245--261
PL Celem artykułu jest analiza wpływu wybranych czynników socjodemografi cznych, takich jak płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania, status zatrudnienia i rodzaj wybieranego środka transportu, na poziom świadomości ekologicznej ankietowanych.
EN The article presents the influence of demographic features on the level of environmental awareness of working students who represents employees and future managers/owners of firms. Their decisions will influence on enterprises’ attitude to the natural environment. The working hypothesis was formulat[...]
5
89%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 81 119--129
PL Badania na temat wdrożenia CSR w polskich przedsiębiorstwach pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa działają w tym zakresie ad hoc, podczas gdy działania dużych firm i korporacji mają szerszy zakres, ale ich motywacją jest kreowanie wizerunku, opłacalność czy zdobycie przewagi konkurencyjnej. [...]
EN Research on CSR implementation in Polish enterprises show that SMEs take action rather ad hoc and mostly do not have a CSR strategy, while large firms and corporations in CSR activities are greater, but the motivation for socially responsible activities is to build corporate image, cost-effectivenes[...]
6
89%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 11 829-832
PL Przeanalizowano możliwość prowadzenia procesów rafineryjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw SMEs (small and medium-sized enterprises) na przykładzie wodorowego uszlachetniania ciekłych frakcji paliwowych z termokatalitycznego rozkładu odpadowych poliolefin. Skala procesu 55 tys. t/r w[...]
EN A review with 24 refs. covering refinery processes yielding hydrogen for SMEs (illustrated by H refining of liq. fuel fractions prepd. by thermocatalytic decompn. of waste polyolefins), technol. aspects of co-pyrolysis of (1:3 w/w) waste polyolefin–paraffin oil mixts., and upgrading attempts at redu[...]
7
88%
Management and Production Engineering Review
EN One of the key factors of a competitive economy is creating a strong, internationally competitive SME sector. This essay is based on the fact that management tools used in the SME sector are insufficient. With the development of these tools, the competitiveness of companies could improve. According [...]
8
88%
Management and Production Engineering Review
EN The objective of this research is to investigate the perception of owner – managers and their employees regarding entrepreneurial leadership. To develop the research, two questions are raised related to the similarities or differences of the perceptions of both groups with what is established in the [...]
9
88%
Information Systems in Management
2016 Vol. 5, No. 1 119--130
EN Adopting new technologies into the practice of national government can significantly improve the quality of public services and the government’s general performance. In this paper we present the results of our research on Poland’s performance of e-government in comparison to EU15 and NMS12. The anal[...]
10
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2009 nr 3 17-30
PL Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników, wpływających na proces przyjmowania zielonych praktyk przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na Tajwanie, z perspektywy innowacji technicznej. Na determinanty składają się czynniki technologiczne i organizacyjne. Dane, które służą weryfikacji h[...]
EN This paper aims to analyze factors influencing the adoption of green practices for the small and medium-size enterprises (SMEs) in Taiwan from the perspective of technical innovation. The determinant factors consist of technological and organizational. Data to test research hypotheses came from a qu[...]
11
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This paper explores the barriers faced by Malaysian manufacturing companies in successfully implementing the Supply Chain Management (SCM). The study has highlighted some pertinent factors performing the barriers that are most frequently reported by the studied companies. Sixteen companies,[...]
12
75%
Polish Journal of Management Studies
2015 Vol. 12, No. 1 166--176
PL Przemysł rzemieślniczy w Bantul z powodzeniem przyczynił się do 80% eksportu rzemiosła w prowincji Yogyakarta. Jako oparty na małym i średnim przemyśle, przemysł rzemieślniczy stoi przed wieloma wyzwaniami i ograniczeniami. Aby móc lepiej konkurować, konkurencyjność predsiębiorstw rzemieślniczych rm[...]
EN Handicrafts industry in Bantul has been successfully contributing to 80% of crafts export in the Yogyakarta Province. As a small and medium industry based, handicrafts industry faces many challenges and limitations. To be able to better compete, their competitiveness need to be assessed so that prop[...]
13
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 4 38--43
PL Artykuł przybliża zmiany w unijnym i krajowym prawie zamówień publicznych, które powinny ułatwić udział mikro-, małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych. Paradoksem bowiem jest, że choć w Polsce sektor MŚP stanowi około 98 procent wszystkich przedsiębiorstw i tworzy znacznie więcej miejsc [...]
EN The paper presents changes in the community and national public procurement legislation, which should facilitate the participation of SMEs in the public procurement market. Because it is paradoxical in Poland that although the SME sector makes approx. 98 % of all companies and it creates many more j[...]
14
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2017 Nr 6 (126) 19--24
PL W artykule podjęto problematykę wpływu wdrożenia znormalizowanego systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie organizacji w branży tekstylnej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone przez autorów w 2017 roku na grupie małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży tekstyln[...]
EN This article addresses the issue of the impact of implementing a standardized quality management system on the functioning of organizations in the textile industry. An empirical research was carried out by the authors in 2017 on a group of small and medium enterprises operating in the textile indust[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Technicznych
2017 Nr 6 159--170
PL Rozwiązania oferowane przez model przetwarzania danych w chmurze stały się obecnie wiodącymi zagadnieniami, którym małe, średnie i duże przedsiębiorstwa muszą stawić czoła. Artykuł prezentuje korzyści z wdrożenia rozwiązań oferowanych przez chmury dla małych i średnich przedsiębiorstw, czynników, kt[...]
EN Cloud Computing solutions are nowadays one of the leading issues that small, middle and large enterprises face. The paper presents the benefits of the implementation of cloud solutions in small and medium businesses, factors which can have an influence on the level of the use of cloud systems and ap[...]
16
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 3 385--405
EN The literature on occupational safety and health (OSH) interventions contains many debates on how interventions should work, but far less attention has been paid to how they actually do work, and to the contextual factors that influence their implementation, development and effect. The need of impro[...]
17
75%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
1999 Vol. 5, No. 4 581--584
EN In order to ensure equality of occupational health care among employees of small and medium-sized enterprises (SMEs) and of larger companies, amendments in the regulations of the numerous German accident insurance funds had to be made to provide for full availability of services, as requested by Ger[...]
18
75%
Polish Journal of Management Studies
2019 Vol. 20, No. 2 311--321
PL Artykuł omawia problemy związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w krajach rozwijających się które zawsze kojarzą się z problemami gospodarczymi i społecznymi (na przykład: ubóstwo, bezrobocie, nierówności ekonomiczne). Dlatego oczekuje się, że rozwój tego biznesu pozytywnie wpłynie na [...]
EN Small and Medium Businesses (SMEs) in developing countries are always associated with economic and social problems (for example: poverty, unemployment, economic inequality). Therefore, the development of this business is expected to contribute positively to these issues. In order to realize this, SM[...]
19
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2019 nr 2 33--46
EN Nowadays, SMEs operate in an increasingly competitive environment, full of threats from competing companies. One of the big challenges facing small and medium enterprises is human resource management. People spend most of their hours at work, and job satisfaction plays a vital role in an efficient w[...]
20
63%
Management and Production Engineering Review
EN It is a core content of enterprise performance research evaluating and comparing enterprise performance in dynamic environment. In allusion to this problem, a variety of enterprise performance assessment methods and indexes systems are proposed. Data envelopment analysis (DEA) is a kind of effective[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last