Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SHM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The paper discusses methods of diagnosing the technical condition of reinforced concrete beams, based on the change in dynamic characteristics. The objects of research were reinforced concrete (RC) beams. Testing of RC beams included both static and dynamic tests. A series of step loaded static test[...]
2
100%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 579--588
PL Detekcja uszkodzeń konstrukcji jest jednym z elementów monitorowania stanu konstrukcji, prężnie rozwijającej się dziedziny mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu i minimalizację kosztów jego eksploatacji. W artykule przedstawiono wyniki detekcji uszkodzeń stalowej, dwukondygn[...]
EN Detection of structural damage is one of the elements of structural health monitoring, a rapidly developing area aimed at improving the reliability and minimize the construction maintenance costs. The article presents the results of damage detection of a steel, two-storey portal frame using dynamic [...]
3
94%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Znaczenie diagnostyki strukturalnej, którą zapoczątkowano na świecie w ostatniej dekadzie ubiegłego wieku jest coraz większa. W początkowej fazie głównym przeznaczeniem tej nowej techniki była diagnostyka takich newralgicznych obiektów technicznych jak samoloty, mosty i wysokie budynki. Jej zastosow[...]
EN The role of Structural Health Monitoring (SHM), which appeared in final decade of last century, rapidly raising. In initial stage of SHM this technology was applied to such applications as: aerospace and civil engineering - bridges, high buildings. Currently this technology is used for monitoring o[...]
4
94%
Fatigue of Aircraft Structures
2012 Iss. 4 123--140
EN This paper presents the first step in the methodological approach to the validation of the metal magnetic memory (MMM) method in the non-destructive testing (NDT) applications and in the systems used for diagnosis of early stages of material fatigue in mechanical constructions (structural health mon[...]
5
94%
Polish Maritime Research
2017 S 1 149--155
EN Development strategy for the port of Gdańsk assumes that , up to 2027, it will become the main transport centre in the Baltic Sea region. To this end , for many years work has been carried out to facilitate access to the port both by sea and land. One of the elements of extension of the port is the [...]
6
84%
Diagnostyka
2011 nr 2(58) 61-66
PL Artykuł omawia praktyczne aspekty pomiarów metodą wibrotermografii. Rozważana metoda pomiarowa bazuje na pomiarze temperatury generowanej w miejscach występowania uszkodzeń w strukturze pod wpływem wymuszenia drganiowego i/lub ultradźwiękowego. Artykuł zawiera szczegółowy opis prototypowego stanowis[...]
EN The paper investigates practical aspects of vibrothermographic testing. Vibrothermography is a nondestructive testing method that monitors heat produced by damage under vibration and/or ultrasonic excitation in order to evaluate the structural health. Detailed description of a prototype measurement [...]
7
84%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 85--96
PL W ciągu ostatnich lat na świecie obserwuje się znaczący wzrost trendu monitorowania struktur konstrukcji lotniczych, z wykorzystaniem metod ciągłego nadzoru określanych mianem SHM. System monitorowania stanu technicznego określany jako (Structural Health Monitoring - SHM) bazuje na wykorzystaniu fiz[...]
EN For the few last year enormous grow of the interest has been observed for continuous condition monitoring of aerospace structures with the use of structural health monitoring techniques SHM. Such systems use ‘physics’ of NDT for data acquisition with the use of so called “smart layers”. These “smart[...]
8
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 143-154
EN This paper discusses a theoretical-numerical model formulation for the prediction of vibrations from underground railway traffic. The model takes into consideration transfer junctions between the track lying in the underground tunnel and a free field. The rolling stock can be modeled as a multi-body[...]
9
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 165-173
EN Feed-forward layered Artificial Neural Networks (ANN) learnt by means the evidence procedure for Bayesian technique are used for simulation and prediction of hysteresis loops. Concrete hysteresis loops obtained by cyclic loading are considered. ANN were learned and tested on the experimental data. T[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 299-308
EN The article describes basic tests of the following: power consumption (supply voltage 1-6 kV, current intensity 5-25 A/cm2, power supply 10-100 W), temperature increases as well as technical solutions and construction of the tested electrorheological clutch. Two types of fluid were described: one-ph[...]
11
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 283-290
EN The paper presents the analysis of dynamic interaction between a hand-arm and a hand-held grinder. A model of the system has been introduced that consists of a discrete model of a grinder and a simply biodynamic model of the human hand-arm. Basic equations describing the motion of the system were in[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 74 [258] 271-282
EN Examination of structures integrity and failures detection are nowadays of great interest for both civil infrastructure and industry systems. This paper presents Structural Health Monitoring (SHM) technique that was tested on several laboratory models and utilizes elastic wave propagation phenomenon[...]
13
84%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 257 365-377
PL W artykule omówiono podstawowe założenia systemu sterowania maszyn wytrzymałościowych SHM z zastosowaniem przetworników CA i AC. Omówiono wybrane elementy algorytmu sterowania i regulacji. Przedstawiono także wyniki przebiegów praktycznego zastosowania systemu.
EN The paper presents basic assumptions for the control system of material testing machines SHM, using AD and DA converter cards. Selected parts of the control and regulation algorithm have been discussed. There have been also presented results of the practical application of the described system.
14
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 8-9 738--743
PL Przedstawiono problematykę transmisji i przechowywania danych pochodzących z systemu monitorowania stanu struktury poszycia kadłuba (SHM - Structural Health Monitoring) statków powietrznych. Skupiono się na problemie optymalizacji przesyłania i zapisywania wyników pomiarów z rzeczywistych czujników [...]
EN The paper deals with the data transmission and storage issues for the Structural Health Monitoring (SHM) system on an aerodyne (rotorcraft and airplane platforms) structure. Authors focused on optimisation of the measurement system based on a sensor network installed in the aircraft. The main goal o[...]
15
84%
Composites Theory and Practice
2016 R. 16, nr 1 20--24
PL W pracy wykorzystano metodę propagacji fal sprężystych do wykrywania inicjacji uszkodzeń zmęczeniowych w kompozytowej płycie z otworem. Zaproponowano system SHM (Structural Health Monitoring) oparty na aktywnej, transmisyjno-odbiorczej technice pomiarowej. Uwzględniono dwie konfiguracje rozmieszczen[...]
EN In this study, the elastic wave propagation phenomenon was used to detect the initiation of fatigue damage in a composite plate with a circular hole. The Structural Health Monitoring (SHM) system based on the active pitch-catch measurement technique was proposed. Two configurations of measuring poin[...]
16
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
2015 Nr 3 81--91
PL Artykuł traktuje o diagnozowaniu techniki lotniczej i Structural Health Monitoring (SHM), gdzie głównym zagadnieniem są wykorzystywane w monitorowaniu metody. Niniejsze opracowanie poświęcone jest eksploatacji i badaniom uszkodzeń statków powietrznych. Opisano w nim metody oraz warsztat badawczy wyk[...]
EN The present paper discusses aviation technology diagnostic methods and aircraft defect testing (SHM), which are the main issue tackled. There are described methods and techniques used in analyzing and detecting aircraft defects. Methods concerning physical basics of generating and converting diagnos[...]
17
84%
Mosty
2016 nr 6 30--34
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania metod uczenia maszynowego (Machine Learning), ze szczególnym uwzględnieniem drzew decyzyjnych w budowaniu i rozwijaniu zintegrowanych systemów geomonitoringu dla obiektów mostowych.
EN Integrated structural monitoring of buildings, particularly bridges, requires the use of advanced technology for the collecting, processing and modelling of data. Known solutions used for the testing of the physical condition of engineering structures (the so-called Structural Health Monitoring) and[...]
18
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Obiekty zlokalizowane na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej ulegają przemieszczeniom i przechyłom. Ciągłe monitorowanie odpowiedzi obiektu na wymuszenia pozwala kontrolować ich wpływ na stan techniczny konstrukcji. W przypadku obiektów kolejowych pomiary mogą umożliwiać dodatkowo [...]
EN Structures located in areas affected by mining operation are subjected to movements and tilting. Continuous monitoring of the structure's response to these forces allows for the control of their impact on the technical condition of the structure. In the case of railway structures, the measurements m[...]
19
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 409--412, CD
PL W artykule przedstawiono architekturę systemu obsługi statków powietrznych, mającego za zadanie gromadzenie i analizę danych na temat stanu struktury kadłuba oraz wspierającego odpowiednie działania w przypadku wykrytych uszkodzeń. Opisano komponenty systemu i przedstawiono jego funkcjonalność w kon[...]
EN This paper addresses a framework for the Structural Health Monitoring (SHM) system on an aerodyne (rotorcraft and airplane platforms) structure. Authors describe the architecture of SHM Distributed Maintenance System (SHMDMS), including the general idea, functionality of its components and safety an[...]
20
84%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 2/I 247--255
PL W artykule przedstawiono możliwość detekcji uszkodzeń węzłów na podstawie analizy proporcji pomiędzy wytypowanymi fragmentami funkcji przejścia (FRF). W ramach zadania wykonano eksperyment na modelu laboratoryjnym dwukondygnacyjnej ramy portalowej, którą poddano testom dynamicznym i dla której okreś[...]
EN The article presents the possibility of nodes failures detecting based on the analysis of the proportions between the selected intervals of FRF function. Within the scope of the task an experiment was performed on the laboratory model of a two-storey portal frame, which was subjected to dynamic test[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last