Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SGP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono parametry i warunki obróbki oraz ich wpływ na strukturę geometryczną powierzchni po wycinaniu elektroerozyjnym (WEDM). Opracowano modele matematyczne opisujące wpływ parametrów elektrycznych i hydromechanicznych na chropowatość powierzchni i odchyłkę płaskości powierzchni.
EN The article presents the parameters and processing conditions and their effect on the surface texture after WEDM process. Mathematical models describe the influence of electrical and hydromechanical parameters on the surface roughness and flatness deviation.
2
84%
Mechanik
PL Stan warstwy wierzchniej po obróbce WEDM uwarunkowany jest wpływem szeregu zjawisk fizycznych zachodzących podczas procesu. W rezultacie kształtowana jest nowa warstwa wierzchnia a jej budowa istotnie wpływa na własności tribologiczne przedmiotów. W artykule przedstawiono wpływ parametrów obróbki na[...]
EN The state of the surface layer after WEDM is conditioned by the influence of a number of physical phenomena. As a result a specific surface layer is formed and its structure has a significant impact on the tribological properties. This article presents influence of processing parameters on the surfa[...]
3
71%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni (SGP) po obróbce elektroerozyjnej (EDM), spieku polikrystalicznego diamentu (PD lub ang. PCD). Jednym z efektywnych sposobów kształtowania PCD jest obróbka elektroerozyjna we wszystkich jej odmianach. Przedstawiono stereometryczn[...]
EN The paper presents results of investigations of surface micro geometrical structure after Electrical Discharge Machining (EDM) of Polycrystalline Diamond (PCD). The effective method of shaping PCD blanks is EDM and WEDM. Therefore, very important is recognizing of the relationships between surface r[...]
4
71%
Mechanik
2016 R. 89, nr 10 1434--1435
PL Selektywne stapianie proszków metali (SLM) umożliwia generowanie obiektów 3D metodą przyrostową, zwłaszcza z metali i stopów trudnoskrawalnych i biozgodnych. Nie da się jednak uniknąć obróbki ubytkowej wytworzonych tą metodą elementów. Przedstawiono obserwację i analizę warstwy wierzchniej ażurowych[...]
EN Selective Laser Melting of metals (SLM) provides the possibility to generate 3D models by additive manufacturing. Particularly this method is intended to produce parts of bio-compatible and hard metal alloys. Subtractive machining – cutting, of this materials could not be eliminated however. This pa[...]
5
71%
Mechanik
2017 R. 90, nr 10 909--911
PL Przedstawiono metodykę oceny kształtu i rozwinięcia powierzchni wierzchołków nierówności powierzchni po procesie szlifowania. Do wyznaczenia pól rozwinięcia powierzchni wierzchołków zastosowano 2 różne metody obliczeniowe – w obu przypadkach otrzymano zbliżone wyniki.
EN In the publication an evaluation of the develop of shape of the vertex surface of the roughness after the process of grinding was presented. Two different computational methods were used to determine the development of the vertex of surface area for which similar results were obtained.
6
71%
Mechanik
2017 R. 90, nr 10 921--923
PL Przedstawiono charakterystyki topografii stref kontaktu w połączeniach stykowych powierzchni kształtowanych w procesie szlifowania.
EN In the publication a topographic characteristics of the contact zones in the contact joints for the surfaces formed in the grinding process was presented.
7
71%
Tribologia
2016 nr 6 45--56
PL W artykule przedstawiono wyniki badań grubości filmu olejowego w styku skoncentrowanym w węzłach ślizgowych z modyfikowanymi powierzchniami roboczymi. Badania zrealizowano z wykorzystaniem urządzenia z węzłem typu kula–tarcza. Zastosowano kulki z materiału 100Cr6 o twardości 60–62 HRC. Średnica kule[...]
EN The results of oil film thickness investigations in non-conformal contact in sliding pairs with modified surfaces are presented in the article. The investigations were realized on a ball-on-disc instrument with colorimetric interferometry. Balls were made from 100Cr6 steel of hardness 60–62 HRC. The[...]
8
59%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 235-236
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150 dla próbek o styku konforemnym. Do analizy wybrano parametry: Rq, Rt, Rpk, Ra oraz przebieg temperatur w komorze olejowej dla zadanej drogi tarcia. Przykładowo dla prędkości[...]
EN Research results dealing with the influence of Mind M operating preparation on changes of lubricating properties of base oil SN-150 are presented in the paper. The parameters: Rq, Rt, Rpk, Ra and a course of temperature in the oil chamber were selected for analysis. For example, a gradual decrease o[...]
9
59%
Mechanik
PL Określono efektywność cieczy smarująco-chłodzącej (CSCH) w procesie obróbki ze względu na stan struktury geometrycznej obrobionej powierzchni (SGP). Skrawano wybrane gatunki stali wysokostopowej i żaroodpornej z użyciem CSCH zawierających w swoim składzie oleje roślinne (słonecznikowe i rzepakowe). [...]
EN The efficiency of cutting fluid (CF) in the machining process depending on the condition of the machined surface geometrical structure (SGS) was determined. Assorted grades of high-alloy and heat-resisting steel were machined using CFs containing vegetable oils (sunflower and rapeseed). Recommendati[...]
10
59%
Mechanik
2016 R. 89, nr 8-9 1092--1093
PL Przyrostowe technologie wytwarzania, w tym selektywne stapianie laserowe (SLM), stworzyły nowe możliwości efektywnego wytwarzania złożonych geometrycznie elementów. Pomimo niedoskonałości tej technologii (jedną z najważniejszych jest bardzo wysoka chropowatość uzyskanych powierzchni) jej zastosowani[...]
EN Additive manufacturing technologies e.g. selective laser melting (SLM) had created new possibilities of effective manufacturing geometrically complicated parts. Despite this technology is imperfect (e.g. very high surface roughness parameters), apply it to preform produced item and use machining onl[...]
11
48%
Inżynieria Powierzchni
2015 nr 1 3--11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury geometrycznej i metalograficznej po obróbce elektroerozyjnej kompozytu AlSi7Mg + 20% Al2O3 i osnowy z Al20Si1Mg oraz utworzonych na jej bazie kompozytów umacnianych cząstkami ceramicznymi Al2O3 lub SiC lub Si3N4 o zawartościach: 2,5; 5 i 10% (objętości[...]
EN The results for investigations of geometric and metallographic structure after the EDM of composite Al7Mg + 20% Al2O3 and Al20Si1Mg matrix and the resulting composite materials strengthened by Al2O3, SiC or Si3N4 particles with the various volumetric shares of 2,5; 5 and 10% were presented in the pa[...]
12
48%
Inżynieria Powierzchni
2015 nr 2 47--57
PL Prezentowany artykuł stanowi kontynuację opracowania autorów pod tym samym tytułem, które zostało opublikowane w „Inżynierii Powierzchni" nr 1 z 2015 r. Poniżej przedstawione są wyniki badań struktury geometrycznej powierzchni obrobionej WEDM i EDM kompozytów - o osnowie Al-20Si-3Cu-lMg, umocnionych[...]
EN The presented paper is a continuation of the contribution provided by the authors with the same title and published in the Polish Journal Inżynieria Powierzchni No 1/2015. Below there are presented the results ofthe surface texture examination of the composite based on Al20Si3Cu-1Mg matrix strengthe[...]
13
42%
Mechanik
2015 R. 88, nr 3CD 299--308
PL Artykuł dotyczy możliwości analizy metodami numerycznymi (MES) zjawisk fizycznych zachodzących w procesie zgniatania nierówności. Opracowano aplikację w programie ANSYS, która pozwala analizować zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu zgniatania regularnych nierówności trójkątnych, z uwzględnie[...]
EN The article concerns the possibility of analysis by numerical methods (FEM) physical phenomena occurring in the inequality squeezing process. Developed in ANSYS application that allows to analyze the physical phenomena occurring during the squeezing process of the regular triangular inequality, taki[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last