Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SDR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2019 No. 26 98--105
EN In the work a method of latency measurement in software defined radio (SDR) is proposed and validated. The test setup uses customer grade GNSS modules as reference time sources and enables relative delay calculation between signals received directly and those bypassed through SDR platform. The metho[...]
2
85%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Technologia radia programowalnego (Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji radia prog[...]
EN Software Defined Radio (SDR) is a modern solution used to develop of devices implemented in various types of radio systems, both civilian and military. The paper presents some issues concerned with the implementation of the concept of the SDR. It describes the software and hardware platform for such[...]
3
85%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Opisano główne założenia realizowane w ramach projektu VI Programu Ramowego Unii Europejskiej URANUS. Przedstawiono pojęcia elastyczności, reklonfigurowalności bezprzewodowych terminali wielosystemowych kolejnej generacji. Porównano podstawowe właściwości terminala proponowanego przez konsorcjum pro[...]
EN In the paper, the main assumptions of the IST-URANUS project are presented, which is realized within the framework of the VI Framework Program of the European Union. The similarities and differences between the popular Software Defined Radio concept and the URANUS terminal are discussed. The idea of[...]
4
85%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 113 341--350
PL Metoda wielodostępu OFDM, jest stosowana obecnie w wielu standardach łączności radiowej, w tym w standardzie IEEE802.11p, który jest przewidziany do wykorzystania w Samochodowym Systemie Komunikacji. Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) umożliwia realizacje urządzeń pracuj[...]
EN The OFDM method is currently used in many radio communication standards, including the IEEE802.11p, which is provided for use in an vehicular communication system. The Software Defined Radio enables the realization of devices operating with this method of multiple access. The paper presents GNU Radi[...]
5
85%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 321--330
PL Technologia radia programowalnego (ang. Software Defined Radio) jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym realizację urządzeń pracujących w różnego rodzaju systemach łączności radiowej, w tym wykorzystywanych w transporcie. W pracy zostały zaprezentowane zagadnienia dotyczące koncepcji realizacji[...]
EN Software Defined Radio (SDR) is a modern solution for the implementation of devices in various types of radio systems, including for transport. The paper presents issues concerning the implementation of the concept of the SDR. Describes the software and hardware platform of such a solution. The pape[...]
6
85%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 166 113--126
PL Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące koncepcji przeprowadzenia radia programowalnego. Zaprezentowano oprogramowanie GNU Radio, służące do real[...]
EN Software Defined Radio technology enables the realization of devices in various types of analog and digital radiocommunication systems. This paper presents the issues concerning the implementation of the SDR. GNU Radio software The paper presents GNU Radio software used to implement the signal proce[...]
7
80%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN In this paper we present results of research on multichannel receiver using Software Defined Radio technology. This receiver is a part of the experimental FM based passive radar being designed. The hardware platform of the receiver consists of the Universal Software Defined Radio Peripheral devices.[...]
8
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 95 45--55
PL Technologia radia programowalnego umożliwia wykonanie urządzeń pracujących w różnego rodzaju analogowych i cyfrowych systemach łączności radiowej. Ta praca przedstawia problemy dotyczące implementacji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwi[...]
EN Software Defined Radio technology enable the realization of devices in various types of analog and digital radio communication systems. This paper presents the issues conceming the implementation of the SDR. It describes the software and hardware platform for such a solution. It also presents a GNU [...]
9
71%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2015 nr 2-3 63--67
PL Omówiono zastosowanie układów programowalnych FPGA do realizacji specjalizowanych systemów cyfrowych w takich obszarach, jak radio definiowane programowo SDR. sieć definiowana programowo SDN, wysokowydajne systemy obliczeniowe HPC czy systemy wbudowane SoPC Przedstawiono przykłady systemów cyfrowych[...]
EN Application of FPGA programmable devices for implementation of specialized digital systems in the area of software defined radio SDR, software defined network SDN, high performance computing HPC and embedded systems SoPC is discussed in the paper Examples of digital systems and design methodologies [...]
10
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych w technologii radia programowalnego. Opisano architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w systemach komórkowych. Przeds[...]
EN In the article the implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including assymetric framing transmission organization, which differ from the ones used in cellular systems is described. [...]
11
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono praktyczną realizację demonstratora radaru FMCW (ang. Frequency-Modulated Continuous-Wave) z wykorzystaniem urządzenia NI USRP (ang. Universal Software Radio Peripheral) X310. Szczegółowo opisana implementacja opiera się na architekturze SDR (ang. Software-Defined Radio). Podcz[...]
EN The paper describes practical implementation of FMCW (Frequency-Modulated Continuous-Wave) radar demonstrator using NI USRP (Universal Software Radio Peripheral) device. Described in detail implementation is based on SDR (Software-Defined Radio) architecture. During a series of experiments the possi[...]
12
71%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 8-9 1063--1066, CD
PL W artykule został przedstawiony aktualny stan prac w obszarze międzynarodowego standardu waveformu szerokopasmowego (WBWF). Zostały opisane podstawowe cechy dwóch obecnie rozwijanych standardów, COALWNW i ESSOR HDRWF. Opisano podstawowe parametry radiostacji R-450C opracowanej w oparciu o standard C[...]
EN This article presents the current state of work on the development of the international standards on broadband waveforms (WBWF). The basic features of the two currently developed COALWNW and ESSOR HDRWF standards have been described. The basic parameters of the radio R-450C, which implementation is [...]
13
71%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 8-9 895--897, CD
PL W niniejszym artykule omówiono realizację demonstratora technologicznego szybkiej transmisji danych zrealizowanego w technologii radia programowalnego. Przedstawiono architekturę zaprojektowanego systemu w tym asymetryczną organizację transmisji ramkowej, która odbiega od dotychczas stosowanych w sy[...]
EN In the article implementation of a high-speed data transmission technological demonstrator using software defined radio technology is presented. A system architecture design including asymmetric framing transmission organization, which differs from the ones used in cellular systems is described. The[...]
14
71%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 7-8 10-17
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów ruchu przeprowadzonych na sieci dróg krajowych w 2010 roku. Zestawiono ruch jaki występował w poszczególnych województwach oraz w zależności od klas technicznych dróg jak i w rozbiciu na poszczególne sylwetki pojazdów. Wyniki pomiarów porównano z wynikami pom[...]
EN The results of traffic measurements conducted on the net of national roads in 2010 year were presented in the article. We have considered the traffic in particular provinces as well as the traffic in dependence on the technical road class and the profile of vehicles. Comparison of the carried out me[...]
15
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiona została implementacja systemu detekcji naruszenia strefy chronionej z wykorzystaniem urządzenia typu SDR (ang. Software Defined Radio – radio definiowane programowo). W publikacji opisano proces projektowania toru przetwarzania, uwarunkowania implementacyjne wnoszone przez p[...]
EN This paper describes implementation of protected zone violation detector in a Software Defined Radio (SDR) equipment. Parameters determination and processing path designing, considering device-originated restrictions, were described, followed by simulation and real in-hardware test results.
16
71%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Telekomunikacja satelitarna, jest dziedziną techniki znaną od ponad 40 lat i pomimo szybkiego rozwoju systemów łączności naziemnej nadal jest istotnym elementem wpływającym na życie współczesnego człowieka. W artykule przedstawione zostaną zalety i ograniczenia systemów transmisji i dystrybucji sate[...]
EN Satellite telecommunications is a field of technology known for over 40 years and despite the rapid development of terrestrial communication systems is still an important element influencing the lives of people. The article presents the advantages and limitations of satellite transmission and distri[...]
17
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 9 36--39
PL Wykorzystanie radia programowalnego (SDR – ang. Software Defined Radio) do prototypowania radarów penetracji gruntu (GPR – ang. Ground Penetrating Radar) jest bardzo powszechne. W tanich platformach SDR różnica fazy pomiędzy torem nadawczym i odbiorczym nie jest znana. Dlatego bezpośrednie zastosowa[...]
EN Utilizing the software-defined radio (SDR) technique is very common for developing ground penetrating radar (GPR) prototypes. A lowcost SDRs neither allow phase difference estimation between transmitter (Tx) and receiver (Rx). Consequently, direct exploitation of cheap SDRs for GPR is inaccessible. [...]
18
71%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 4 18--21
PL Celem pracy jest utworzenie autonomicznego systemu opartego o układ radia programowalnego, zdolnego wykrywać i przetwarzać sygnały bezprzewodowe z otoczenia. Analiza pojawienia się wcześniej niedostępnych sygnałów ma umożliwić rozpoznanie domniemanego naruszenia przestrzeni objętej obserwacją.
EN The purpose of this study is the creation of an autonomous system based on software defined radio, with the ability to ascertain and compute wireless signals from the surrounding area. The analysis of previously obscure signals could allow the recognition of the alleged trespassing of the surveilled[...]
19
71%
Logistyka
2014 nr 6 9902--9911
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz stabilności charakterystyk zmienności natężenia ruchu w różnych horyzontach czasu. Wykazanie stabilności wskaźników przeliczeniowych pomiarów krótkotrwałych na SDR w dłuższym okresie daje podstawę do wiarygodnego szacowania SDR na podstawie wskaźników wyznaczon[...]
EN The article presents the results of a stability analysis variability characteristics of traffic in different time horizons. Demonstration of the stability of adjustment factors to statistically convert short-term counts to AADT over a longer period, gives rise to a credible estimate of SDR on the ba[...]
20
70%
Archives of Electrical Engineering
EN In recent times the growing utilization of the electromagnetic environment brings the passive radar researches more and more to the fore. For the utilization of the wide range of illuminators of opportunity the application of wideband radio receivers is required. At the same time the multichannel re[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last