Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SCR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 133-142
PL Węgle aktywne modyfikowane związkami azotu i manganu badano jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji NO amoniakiem. Wprowadzenie powierzchniowych grup azotowych zwiększyło aktywność, selektywność do N2 i stabilność zarówno w obszarze niskotemperaturowym (413 K), jak i średniotemperaturowym ([...]
EN Active carbons modified with nitrogen compounds and promoted with manganese oxides were studied as catalysts for selective catalytic reduction of NO with ammonia. The introduction of nitrogen surface species led to the increase in activity, selectivity to N2 and stability both in low (413 K) and med[...]
2
75%
Energetyka
2016 nr 9 552--555
PL W artykule została przedstawiona problematyka integracji instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) z kotłami pyłowymi w świetle zwiększania elastyczności pracy bloków węglowych energetyki zawodowej. Omówiono ograniczenia stosowania obecnych układów oraz wskazano nowe kierunki rozwoju: opra[...]
EN Discussed are issues concerning integration of selective catalytic nitrogen oxides reduction units (SCR) with pulverised coal furnaces in the light of increasing coal units operation flexibility. Discussed are application limitations of the current SCR systems and new directions of development are i[...]
3
75%
Energetyka
2017 nr 2 104--107
PL W artykule przedstawiono wyniki prac laboratoryjnych dotyczących oceny możliwości zastosowania wybranych materiałów w procesie niskotemperaturowego, katalitycznego odazotowania spalin. Testy przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w specjalistyczny reaktor, umożliwiający prowadzenie [...]
EN Presented are results of laboratory tests concerning evaluation of some selected materials applicability in the low-temperature catalytic flue gas denitrification process. Tests were carried out in a laboratory micro-reactor in the precisely controlled conditions, prepared according to a procedure d[...]
4
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono ograniczenia jakie nakładają normy czystości spalin Euro-4 na producentów silników oraz jakie zmiany będą wymagane w budowie układów napędowych.
5
71%
Journal of KONES
EN Selective Catalytic Reduction (SCR) is well known method for reducing NOx emission in diesel engine exhaust gas. Urea-water solution (UWS) injected into hot stream decomposes due to thermolysis into ammonia and isocyanic acid which hydrolyses further into more ammonia and carbon dioxide. Resultant a[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 175--185
PL W pracy opisano metodę selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem otrzymywanym z wodnego roztworu mocznika. Opisano system SCR stosowany w pojazdach użytkowych firmy VOLVO.
EN In this paper the method of nitric oxides selective catalytic reduction was described. In this method nitric oxides are reduced by ammonia received from urea water solution. The paper consists description of SCR system used in the vehicles made by Volvo.
7
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 3 198-207
PL SCR (selective catalytic reduction - selektywna redukcja katalityczna) uznana jest za najskuteczniejszy system ograniczania emisji NO[x]. W połączeniu z filtrem cząstek stałych (DPF), układ stanowi istotny krok w kierunku osiągnięcia zerowej emisji pojazdów z silnikami Diesla. Artykuł prezentuje wyn[...]
EN SCR (selective catalytic reduction) is regarded as the most efficient deNO[x] - system. In combination with a Diesel particle filter (DPF) it represents a very important step towards zero emission Diesel fleet. The present paper informs about the results obtained with SCR and with blend fuels contai[...]
8
63%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In the first research studies series a selection of the quantitative composition of catalyst active phase composition (iron, copper and manganese) deposited on mineral-carbon support was carried out. It was found on the basis of the selection studies series that the best results were attained when c[...]
9
62%
Journal of KONES
EN New Diesel exhaust gas aftertreatment systems, with DPF*) and deNOx (mostly SCR) inline application are very important step towards zero emission Diesel fleet. Solid quality standards of those quite complex systems are urgently necessary to enable decisions by several authorities. The Swiss Federal [...]
10
62%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 3 377--383
EN The upcoming Euro 6d emission standard puts more even stringent requirements for diesel engine cars, especially in the case of nitrogen oxides (NOx) emission. The most widely used technique to meet tight standards is Selective Catalytic Reduction (SCR) with urea-water-solution (UWS) injection. One o[...]
11
54%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 2 68--76
EN The stringent pollutant and CO2 emission limitation in upcoming legislation norms for Diesel passenger car applications force the introduction of exhaust aftertreatment systems with maximum purification and energetic efficiency. The state-off-the-art technologies for NOx reduct[...]
12
51%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule opisano problemy związane z powstawaniem i neutralizowaniem szkodliwych substancji zawartych w gazach spalinowych silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono ciekawe przypadki usterek zarejestrowanych podczas eksploatacji w układach oczyszczania spalin, które były rozwiązywane przez au[...]
EN The article describes problems associated with coming into existence and neutralizing harmful substances included in combustion gases of diesel engines. It also presents interesting cases of defects registered during the exploitation with the arrangements of cleaning the exhaust fumes, which were be[...]
13
51%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 575--580
PL W artykule przedstawiono zasadę działania reaktorów katalitycznych typu SCR oraz wyjaśniono przyczynę, dla której w spalinach pojawia się amoniak. Dokonano przeglądu zasady działania analizatorów do pomiarów stężeń amoniaku w spalinach. Przeanalizowane zostały zmiany wprowadzone w rozporządzeniach U[...]
EN In the article there was reviewed the principle of operation of the SCR type catalitic reactors and explained the reason, why ammonia appears in the exhaust gas. The principles of analyzers to measure the concentrations of ammonia in the exhaust gases was reviewed. There were examined changes in EU [...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 89--100
PL Praca przedstawia modelowanie i wstępne obliczenia działania redukującego tlenków azotu w selektywnym reaktorze katalitycznym (SCR) z ujęciem termolizy i hydrolizy czynnika redukującego urea (AdBlue). Pokazano wirtualny schemat układu reaktora wraz z model obliczeniowym ujmującym reakcje chemiczne h[...]
EN The work presents modelling and initial calculations of reduction activity of nitrogen oxides in a reactor with Selective Catalytic Reduction (SCR) with taking into account the hydrolysis and thermolysis reactions of reduction medium such as urea (AdBlue. The virtual scheme of the reactor system is [...]
15
51%
Combustion Engines
2016 R. 55, nr 1 32--36
EN Air pollution has become an important worldwide problem. The European Commission credits road and water transport as the major source of NOx pollution, and of being responsible for around 50% of the total air pollution in urban areas. During the last decade, the use of SCR technologies have gained p[...]
16
45%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 139--146
EN Air pollution has become an important worldwide problem. The European Commission credits road and water transport as the major source of NOx pollution, and of being responsible for around 50% of the total air pollution in urban areas. In Poland, around 45% of the country NOx emissions are attributed[...]
17
45%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 2 60--67
EN The removal of NOx and particulate emissions in light-duty diesel vehicles will require the use of aftertreatment methods like Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) with urea and Lean NOx Trap (LNT) (Euro 6 and beyond). A new concept is the co[...]
18
44%
Polish Journal of Management Studies
2019 Vol. 19, No. 2 432--441
PL Energia odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju, przyczyniając się do rozwoju działalności gospodarczej w ważnych sektorach. Dostępność energii pomaga spełnić wymagania rozwojowe i inicjatywy polityki rządu. Energia jest wymagana w każdym sektorze kraju do prowadzenia działalności gospoda[...]
EN Energy plays crucial role in economic development of country to contribute in business activities for large sectors. The availability of energy helps to fulfill the development demands and initiatives of government’s policies. Energy is required in any sector of country to conduct their business act[...]
19
32%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 4 743--750
EN This paper presents research on applications of fuzzy logic and higher-order fuzzy logic systems to control filters reducing air pollution [1]. The filters use Selective Catalytic Reduction (SCR) method and, as for now, this process is controlled manually by a human expert. The goal of the research [...]
20
32%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Miniaturyzacja układów scalonych powoduje pojawienie się zjawisk fizycznych, które mogą powodować uszkodzenia układów. Zjawiskiem takim jest szybkie zatrzaskiwanie się pasożytniczego tyrystora. Zjawisko to do tej pory nie było opisywane w literaturze polskojęzycznej, dlatego będzie tutaj przybliżone[...]
EN Miniaturization of Integrated Circuits is a source of physical effects that can cause damages inside operating IC.. One example of such a phenomena is transient latch-up. This phenomena was not described in polish language literature and wil be described in in this paper. We will start from explaini[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last