Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 94
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SCADA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka Elektroenergetyczna
2002 Nr 1 (34) 36-40
PL Artykuł omawia rozwój i cechy charakterystyczne nowoczesnych systemów SCADA. Autor brał udzuał jako pracownik firmy STS Systemtechnik i Software GmbH z Berlina w projektowniu i programowaniu systemów SCADA różnych generacji i języków programowania. Wdrażając te systemy w przedsiębiorstwach rozdziela[...]
2
88%
Automatyka Elektroenergetyczna
2005 Nr 3 (48) 33-41
PL Artykuł omawia nowe możliwości rozwoju automatyki elektroenergetycznej w oparciu o pomiary fazorów i szybki przesył sygnałów za pomocą nowoczesnych mediów komunikacyjnych. W rozdziale omawiającym stabilność napięciową, częstotliwościową i kątową odwołano się do najnowszej literatury przedmiotu ukier[...]
EN The paper describes how the modern wide-area measurement system (WAMS) could be used to extend the ability of SCADA/EMS functions and applied to the power system automation and especially to the wide-area protection and emergency control of power system.
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 806-809
PL W artykule przedstawiono rozproszony system nadzoru przygotowany w firmie DGT do zarządzania uszkodzeniami urządzeń pracujących w ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej. Opracowany od podstaw system wykorzystuje infrastrukturę i mechanizmy komunikacyjne sieci Intranet, pozwala na ciągły nadzór do k[...]
EN The paper presents a distributed supervisory system developed in the DGT Company to monitor failures of telecommunications devices in a nationwide telecommunications network. This system, developed from the ground up, allows continuous supervising of tens of thousands of supervised devices (componen[...]
4
75%
Instal
2011 nr 7/8 61-63
PL Wyniki pomiarów pochodzących z systemów SCADA tworzą szeregi czasowe z krokiem pomiarowym zadanym przez użytkownika. Brak dostatecznej wiedzy inżynierów sanitarnych z zakresu nowoczesnych metod analizy dużych zbiorów danych powoduje, że nie wykorzystuje się w pełni powstających szeregów czasowych do[...]
EN Results of measurements originating from the SCADA systems generate time series of sampling step defined by user. T he lack of sufficient knowledge among sanitary engineers concerning big data sets analysis leads to the lack of full exploitation of arising time series for operation and design needs.[...]
5
75%
Rynek Energii
2008 nr 1 23-26
PL Rozwój systemów informatycznych i telekomunikacyjnych stosowanych w elektroenergetyce oraz pojawienie się urządzeń inteligentnych IDE doprowadziło do zmian w sposobie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. Zmiany zachodzące w systemach sterowania i nadzoru dotyczą zarówno re[...]
EN Development of information and telecommunication systems operating in power industry as well as implementation of intelligent devices IDE have changed the mode of information exchange among individual system elements. The changes in control systems concern both the performed functions and hardware s[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 75--78
PL W artykule przedstawiono układ optymalnej regulacji farm wiatrowych, który zintegrowano z systemem dyspozytorskim WindEx poprzez usługę WebSVC. W wyniku prac powstał „Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych”, które[...]
EN The aim of this paper is to present a “A system of optimal wind farm power control in the conditions of limited transmission capabilities of power networks”, which one of two main modules is an state estimator. Featured wind farm control system was integrated with SCADA dispatcher system WindEx usin[...]
7
75%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 81--86
EN This paper presents a practical implementation of algorithms for correctly visualize the movements of an industrial robot in the SCADA type visualization. As an example, the authors chose the three-arm robot with end effector.
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1144--1148
PL W artykule został przedstawiony system monitorowania centrali klimatyzacyjnej. System ten składa się z kilku elementów pomiarowych (ciśnienie, temperatura, wilgotność, energia, itp. czujników) połączonych za pomocą sieci szeregowej RS485. Sygnały pomiarowe są źródłem danych dla środowiska SCADA. Pie[...]
EN In the article a monitoring system of the Air Handling Unit (AHU) was presented. This system consists of several measurement elements e.g. (pressure, temperature, humidity, energy, etc. sensors) connected using a serial RS485 network. A measurement level is a source of data for a SCADA environment. [...]
9
75%
Automatyka Elektroenergetyczna
2005 Nr 4 (49) 40--42
PL Jakość energii elektrycznej to temat numer jeden środowiska energetyków, zarówno tych od wytwarzania czy przesyłania energii, jak i producentów urządzeń elektrycznych. Na to najłada sie jeszcze możliwość uzależnienia cen energii od jej jakości, co w zdecydowanym stopniu wpływa na ważność problemu. P[...]
EN Article describes method of power quality used in SCADA System Ex infrastructure.
10
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2008 Nr 25 119-122
PL W artykule przedstawiono metody zdalnego monitorowania i sterowania urządzeniami instalacji elektrycznej standardu KNX. W szczególności zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania programu ETS, biblioteki Falcon, serwera OPC z oprogramowaniem typu SCADA oraz sterownika umożliwiającego zdalne zarządza[...]
EN The methods of remote monitoring and control of KNX electrical system devices are presented. A particular attention was called to the possibility of usage of the ETS program, the Falcon library, OPC server with SCADA programs and controllers that make possible to supervise the system by standard int[...]
11
75%
Acta Energetica
2014 nr 3 66--78
PL W artykule autorzy przedstawili układ optymalnej regulacji farm wiatrowych, który zintegrowano z systemem dyspozytorskim WindEx poprzez usługę WebSVC. Celem publikacji jest przedstawienie efektu prac projektu badawczo-rozwojowego N R01 0012 06 w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Politechni[...]
EN The aim of this paper is to present achievements obtained in implementing the framework project N R01 0021 06 in the Power System Department of Lublin University of Technology. The result of the work was “A system of optimal wind farm power control in the conditions of limited transmission capabilit[...]
12
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono architekturę rozproszonego systemu kon-trolno-nadzorczego SCADA, opartego na platformie Microsoft .NET Framework. System ten umożliwia sterowanie i akwizycję danych za pośrednictwem sieci polowej o bardzo małej przepustowości, wykorzystywanej w strefach zagrożenia wybuchem. [...]
EN The paper covers an architecture of a distributed SCADA system built with Microsoft .NET Framework for extremely low bandwidth field networks used in explosion-hazardous areas. A control system for mining conveyor belts, developed by Mining Electronics Factory "ZEG" Inc., is used as an example of su[...]
13
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2018 Z. 280 55--62
PL Efektywność jednoczesnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii o różnym charakterze, takich jak np. elektrownie wiatrowe i elektrownie wodne wymaga dzisiaj stosowania nowoczesnych narzędzi sprzętowo-programowych określanych mianem SCADA. Przykładem takiego rozwiązania jest wdrożony w ENEA Wyt[...]
EN The effectivity of concurrent using of Renewable Energy Sources of different character, like wind and hydro power plants requires modern hardware and software tools called SCADA (Supervision, Control and Data Acquisition). An example of such solution is the system OneView® SCADA provided by SCADA In[...]
14
75%
Logistyka
PL Od pewnego czasu możemy zauważyć jak rynek tytoniowy zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Wiąże się to ze znacznym rozwojem technologicznym na rynku maszyn przemysłowych jak i powstanie coraz bardziej zaawansowanych systemów typu SCADA. Połączenie tych dwóch technologii daje nam znakomite osiągi i b[...]
EN For some time we can see how the tobacco market begins to grow increasingly. It is associated with significant technological developments in the market for industrial machinery and the creation of increasingly sophisticated SCADA systems. Combining these two technologies gives us an excellent perfor[...]
15
75%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 6 296-305
PL Jak dotąd, w przemyśle gazowniczym, metodologie implementacji systemów AMR (Automatic Meter Reading) i systemów telemetrii SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) bazują na niezależnych, rozdzielonych technicznie i koncepcyjnie rozwiązaniach. Oznacza to, że te same rzeczywiste dane pomiarow[...]
EN So far the gas consumption metering systems AMR and telemetry systems implementation methodologies have been based on independent, separate technological and software solutions and different organizational procedures for each system. It means that the same single, real measuring value has different [...]
16
71%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 38 147-153
PL W artykule wskazano na sprzeczności i braki w dokumentacji protokołu Modbus. Szczególną uwagę poświęcono wyznaczaniu sumy kontrolnej CRC.
EN In this article contradictions and lacks in Modbus protocol documentation were indicated. Special attention was paid to CRC calculation.
17
71%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie rozwoju interfejsów człowiek-maszyna. Szczególną uwagę poświęcono wymaganiom stawianym takim interfejsom, ich funkcjom oraz sprzętowo-programowym środkom stosowanym do ich realizacji. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza rosnący zakres zastosowań graficznych[...]
EN A review of state-of-the-art was carried out in the area of human-machine interfaces evolution. Particular attention was paid to requirements for such interfaces, their functionality as well as hardware and software means used for their development. Especially mentioned should be wide spreading area[...]
18
71%
Automatyka Elektroenergetyczna
2002 Nr 2 (35) 49-52
PL Praktycznie we wszystkich przedsiębiorstwach przemysłowych szybka dostępność do danych mających wpływ na produkcję jest podstawą wzrostu wydajności i redukcji kosztów. Nowoczesne systemy SCADA posiadające dostęp do danych w czasie rzeczywistym i przygotowujące je do optymalizacji pracy przedsiębiors[...]
19
71%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 124 131-141
PL W artykule przedstawiono kilka nowych form wskaźników oceny dyspozycyjności technicznej i organizacyjnej zautomatyzowanych-zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Ocena taka jest podstawowym elementem usprawnienia wykorzystania części składowych i całości systemów. Przedstawiono także wyniki badań s[...]
EN In a paper some new forms of the technical and organizational availability coefficients for automated-robotized production systems evaluation are presented. Such evaluation is a basic factor of the actual utilization improvement of ther systems' parts and the whole systems. The results of the simula[...]
20
71%
Operations Research and Decisions
EN A prototyped dynamic weighing system has been presented which integrates together three advanced software environments: MATLAB, LabVIEW and iFIX SCADA. They were used for advanced signal processing, data acquisition, as well as visualization and process control. Dynamic weighing is a constantly deve[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last