Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rushton turbine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ rozmiarów zbiornika na kinetykę flokulacji zawiesiny gliny w trzech zbiornikach z przegrodami o średnicach 0,15, 0,20 i 0,30 m mieszanej za pomocą turbiny Rushtona. Na podstawie danych literaturowych i wcześniejszych badań autorów sformułowano kryteria skalowania dla procesu flokulacji [...]
EN The effect of vessel size onto flocculation kinetics of clay slurry was investigated in three baffled tanks of diameter 0.15, 0.20 and 0.30 m agitated with a Rushton turbine. Based on literature review and our previously published results the scale up criteria for flocculation were formulated. The p[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1664-1666
3
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 9 1686-1688
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2005 T. 26, z. 3 469-483
PL Zastosowano dwupunktową technikę LDA w pomiarach bezpośrednich skal długości: całkowej ([lambda]), Taylora ([lambda]) i Kołmogorowa ([eta]) w obszarze mieszadła w mieszalniku wyposażonym w turbinę Rushtona. Dokładna znajomość skal długości Taylora i Kołmogorowa jest podstawą do określenia szybkości [...]
EN A two-point LDA technique has been employed to obtain direct measurements of the integral ([lambda]), Taylor ([lambda]) and Kolmogorov ([eta]) length scales in the impeller region of a vessel stirred by a Rushton turbine. Accurate knowledge of the Taylor and Kolmogorov length scales is essential to [...]
5
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The effect of flocculation time, flocculant dosage, pollutant concentration, mixing intensity and tank size on flocculation performance was experimentally studied in a mechanically agitated vessel. The macroscopic approach was applied for fl occulation modelling. The simple semi-empirical generalize[...]
6
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 6 18-20
PL W pracy przedstawiono wyniki badań rozkładu współczynnika wnikania ciepła na powierzchni pionowego elementu rurowego. Pomiary przeprowadzono metodą elektrochemiczną. Wyniki badań umożliwiają identyfikację kątowych i osiowych rozkładów wartości współczynnika wnikania ciepła w obszarze przyściennym pi[...]
EN Studies of heat transfer coefficient distribution on the tube surface of vertical tubular element are presented in the paper. Measurements were carried out using the electrochemical method. The measurement results enable one to identify the angular and axial distributions of heat transfer coefficien[...]
7
84%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Wpływ dozowania flokulanta na kinetykę flokulacji gęstej zawiesiny kaolinu badano w mieszalniku zbiornikowym wyposażonym w przegrody i mieszadło turbinowe Rushtona dla mocy mieszania 168 W/m[^3] i stężenia kaolinu 0,58 g/l. Wytworzone flokuły oddzielane były z zawiesiny na drodze sedymentacji. Badan[...]
EN The effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of kaolin slurry was investigated in baffled tank agitated by a Rushton turbine at given mixing intensity 168 W/m[^3] and kaolin concentration 0,58 g/l. Created flocks were separated by sedimentation. The tests have been carried out at the m[...]
8
84%
Chemical and Process Engineering
PL Badano wpływ typu mieszadła na rozkład wielkości kropel w układzie ciecz.ciecz charakteryzującym się małą lepkością fazy rozproszonej. Pokazano, że zarówno w przypadku rozpadu kropel w dużej dyspersji, jak i jednoczesnego rozpadu i koalescencji kropel z nieruchomą powierzchnią mniejsze krople są wyt[...]
EN The influence of impeller type on the behaviour of droplets with partially mobile and immobile drop interfaces is considered. It is shown that in the case of pure breakage as well as during breakage and coalescence of droplets with immobile interfaces smaller drops are produced by pitched blade turb[...]
9
84%
Chemical and Process Engineering
2007 Vol. 28, z. 4 1103-1112
PL Przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem niekonwencjonalnych układów ciecz-ciało stałe, w których właściwości fizyczne cieczy modyfikowano surfaktantami. Stosowanym w badaniach środkiem powierzchniowo czynnym był Rokafenol. Fazą stałą, dyspergowaną w wodzie z dodatkiem surfaktantu, był granulowan[...]
EN The results of an experimental study are presented performed for a non-conventional solid-liquid system where the physical quantities of the liquid are modified by surfactants. The studied surface-active agent was Rokafenol. The solid phase, suspended in water-surfactant systems, was granulated poly[...]
10
84%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przestawiono trójwymiarowy model obliczeniowy CFD hydrodynamiki zawiesiny katalizatora w reaktorze zbiornikowym z turbiną Rushtona. Przeanalizowano wpływ rozmieszczenia cząstek stałych katalizatora na eliptycznym dnie reaktora. Obliczenia numeryczne przeprowadzono dla rożnych rozmiarów cząst[...]
EN In this study, three dimensional computational fluid dynamics (CFD) model of catalyst slurry hydrodynamic in Rushton turbine- stirred tank reactor has been developed. The effect of solid catalyst particles distribution in elliptical reactor bottom has been investigated. The numerical calculations ha[...]
11
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 103-104
PL W pracy przedstawiono wyniki matematycznego modelowania procesu mieszania w zbiorniku w skali technicznej wraz z eksperymentalną weryfikacją uzyskanych wyników. Klasyczny model matematyczny oparty o technikę CFD został wzbogacony o dodatkowy, własny algorytm liczenia mocy przekazywanej przez mieszad[...]
EN The paper presents results of mathematical modeling of mixing process in a technical-scale tank together with the experimental validation. The classic mathematical CFD model was extended using the own algorithm for computation of bulk phase mixing power. The measurements of mixing power were perform[...]
12
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 5s 13-16
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wytwarzania zawiesin ciała stałego w mieszalnikach wyposażonych w pojedyncze i podwójne 'turbiny Rushtona i Smitha. Wykazano, że w układach dwumie-szadłowych następuje obniżenie krytycznych wartości częstości obrotów, przy których wytwarzana jest zawiesina, przy cz[...]
EN The results of tests for solid particles suspended in liquid in stirred vessels equipped with one and two Rushton and Smith turbines have been presented. It has been shown that in double turbines systems a decreasing of critical values of agitator speed, characteristic for suspending of solids, has [...]
13
84%
Technical Transactions
2017 Vol. 6(114) 191--196
PL Przeprowadzono jakościową analizę przepływu cieczy generowanego przez mieszadło turbinowe tarczowe Rushtona, usytułowane ekscentrycznie w mieszalniku bez przegród. Na podstawie symulacji numerycznych CFD określano wpływ położenia mieszadła w zbiorniku na wybrane parametry przepływu, tj. model przepł[...]
EN A qualitative analysis of a liquid flow generated by a Rushton turbine eccentrically located in an unbaffled mixing vessel is presented in this paper. On the basis of CFD simulations the influence of the impeller position in the vessel on the flow pattern, velocity distributions and turbulence param[...]
14
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 4 32-33
PL Badano wpływ dawki fiokulantu na proces flokulacji zawiesiny gliny w mieszalniku z przegrodami wyposażonym w turbinę Rushtona przy intensywności mieszania 168 W/m3 i stężeniu gliny 0,78 g/l. Modelowa zawiesina agregowała pod wpływem fiokulantu organicznego Sokoflok 16A (roztwór 0,1 wt %). Powstałe f[...]
EN Effect of flocculant dosage on clay slurry flocculation was investigated a baffled tank agitated by the Rushton turbine at mixing intensity 168 W/r and clay concentration 0.78 g/1. The model wastewater was flocculated wi organic flocculant Sokoflok 16A (solution 0.1 wt %). Created flocks we separate[...]
15
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 111-112
PL W mieszalniku z przegrodami i turbiną Rushtona badano efekt dozowania 0,575 flokulantu przy intensywności mieszania 40 W/m3 i stężeniu kaolinu 0,44 g/1. Badania zostały przeprowadzone w modelowym ścieku (zawiesinie wody i kaolinu) dla bezwymiarowego czasu flokulacji wynoszącego ntF = 1200. Modelowe [...]
EN The effect of flocculant dosage onto flock size was investigated in a baffled tank agitated by the Rushton turbine at mixing intensity 40 W/m3 and kaolin concentration 0.44 g/l. The tests were carried out at model wastewa-ter (suspension of tap water and kaolin) at dimensionless flocculat[...]
16
67%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2007 Nr 4-5 146-151
PL W pracy przedstawiono zastosowanie wielowarstwowej sieci per-ceptronowej do opisu pola prędkości cieczy w strumieniu przyściennym w mieszalniku z turbiną Rushtona. W wyniku badań wyznaczono sieci neuronowe o optymalnej topologii, mające zarówno dobre własności odwzorowujące, jak i uogólniające. Do o[...]
EN Application of artificial neural network for the description of a velocity field in the transitional boundary flow in a stirring tank has been presented. The network with optimal architecture having good generalization property was determined in this study. Additionally, results of the CFD modelling[...]
17
67%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 2 135--149
EN The scaling of turbulence characteristics such as turbulent fluctuation velocity, turbulent kinetic energy and turbulent energy dissipation rate was investigated in a mechanically agitated vessel 300 mm in inner diameter stirred by a Rushton turbine at high Reynolds numbers in the range 50 000 < Re [...]
18
67%
Chemical and Process Engineering
2014 Vol. 35, nr 1 137--147
EN The velocity field around the standard Rushton turbine was investigated by the Laser Doppler Anemometry (LDA) and Particle Image Velocime try (PIV) measurements. The mean ensemble-averaged velocity profiles and root mean square values of fluctuations were evaluated at two different regions. The firs[...]
19
67%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Pole prędkości wokół standardowej turbiny Rushtona przeanalizowano metodą CFD (Computer Fluid Dynamics) i porównano z wynikami uzyskanymi za pomocą laserowej anemometrii dopplerowskiej (LDA) w doświadczalnym zbiorniku cylindrycznym z przegrodami. W obliczeniach wykorzystano technikę LES (Large Eddy [...]
EN The velocity field around the standard Rushton turbine was investigated by the Computational Fluid Dynamics (CFD) calculations and compared with results obtained from the Laser Doppler Anemometry (LDA) measured in a pilot plant baffled cylindrical vessel. For calculations the Large Eddy Simulation ([...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last