Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rotliegend
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 17--26
PL Budowa geologiczna basenu Poznania, stanowiącego część polskiego permskiego basenu czerwonego spągowca, stwarza bardzo korzystne warunki do wielkoskalowej sekwestracji CO2. Znacznej miąższości utwory o korzystnych parametrach petrofizycznych, których przestrzeń porowa jest wypełniona solanką, tworzą[...]
EN Rotliegend geology of the Poznań Basin, being part of the Polish Permian Basin, provides favourable conditions for large-scale CO2 storage. The Rotliegend deposits of significant thickness and advantageous petrophysical parameters, where the pore space is filled by brine, form a mega-structure seale[...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
2017 Vol. 43, no. 3 191--199
EN Within the framework of the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, studies were carried out for improving the effectiveness of using seismic surveys in the prospecting and exploration of gas fields in the Rotliegend formation. The completed experimental seismic surveys provided new, ver[...]
3
88%
Geological Quarterly
2014 Vol. 58, No. 1 193--206
EN Analysis of the porosity-depth, permeability-depth, and permeability-porosity relationships, as well as the parameter of reservoir potential RQ (result of relationship porosity v. permeability) of in the Upper Rotliegend sandstones of fluvial and aeolian origin and also of shallow marine (Weissliege[...]
4
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 543-551
PL Przedstawiono wyniki badań utworów czerwonego spągowca wykonanych metodą NMR. Przeprowadzono grupowanie danych charakteryzujących się jednakowymi parametrami opisującymi przestrzeń porową. Pozwoliło to na uporządkowanie zbioru 226 prób, poprzez systemowy podział, na mniejsze grupy. Zastosowana anali[...]
EN The paper presents results of rotleigendes formations examinations accomplished with use of NMR method. The data, characterised by the same parameters describing porous space have been grouped, which enabled arranging of 226 samples collection by means of systematic division on smaller groups. Appli[...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
6
75%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2011 nr 444 135--147
PL Artykuł przedstawia wyniki badań skał czerwonego spągowca z czterech otworów wiertniczych, usytuowanych w zachodniej części monokliny przedsudeckiej. Do badań zastosowano standardową analizę petrograficzną (analizę mikroskopową, analizę planimetryczną), poszerzoną o analizę katodoluminescencyjną, ba[...]
EN The paper presents the results of studies of Rotliegend rocks from four boreholes located in the western part of the Fore-Sudetic Monocline. Standard petrographic (microscopic and planimetric) analysis accompanied by cathodoluminescence, SEM and XRD studies has been applied. The rocks are represente[...]
7
75%
Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
EN The paper presents results of estimation of natural gas prognostic resources in the Polish part of the Rotliegend basin and indicates zones of possible accumulation. Generation potential of Carboniferous source rocks was estimated using the genetic method. Quantity of the free gas introduced into th[...]
8
75%
Geological Quarterly
EN Natural gas in the Polish Rotliegend Basin occurs in porous and permeable aeolian sandstones, and traps are mostly structural. Lithological traps are rare and occur on the northern slope of the Wolsztyn Ridge where fluvial and aeolian sandstones overlap with alluvial facies. Both fluvial and aeolian[...]
9
63%
Przegląd Geologiczny
EN The Rotliegend Basin is filled with terrigenic complex over 1200 m in thickness. The complex comprises sediments of eolian, fluvial and playa depositional systems (Fig. 1). Reservoir volume of the pore space accessible for the reservoir media is ca. 830-990 km3. Gas exploration in this stratigraphic[...]
10
63%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 343-343, 349
EN Fluid inclusions - tiny portions of palaeofluids trapped in minerals filling pore space in sedimentary rocks - were analysed. The studies covered carbonate, quartz and anhydrite cements in the Rotliegend rocks from several boreholes in north, north-western, central and south-west parts of the Polish[...]
11
63%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 322-322, 332
EN Diagenetic illite tends to crystallize most often as fibres and it forms net-like textures reducing filtration abilities of sandstones. Rocks containing this type of illite show a very low permeability or may even be impermeable. K-Ar datings of crystallization of these fibres define the time when p[...]
12
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 8 497-504
PL Celem opracowania było określenie zależności pomiędzy wartościami wymiaru fraktalnego (pudełkowego) badanych prób piaskowców czerwonego spągowca a ich właściwościami zbiornikowymi. Badane próbki pochodziły z 3 rejonów (Czarna Wieś-Parzęczewo, Środa Wielkopolska-Kromolice oraz Siekierki-Miłosław), kt[...]
EN The aim of this study was to determine the relation between values of fractal dimension (box counting dimension) of pore structure and reservoir properties of tested Rotliegend sandstone samples. The samples represent three regions (Czarna Wieś-Parzęczewo, Środa Wielkopolska-Kromolice and Siekierki-[...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
PL Spośród osadów z pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu niecki śródsudeckiej (z rejonu Uniemyśl-Chelmsko, Mieroszów i Radków-Wambierzyce), wśród których dominują zlepieńce i fanglomeraty oraz skaty dolomityczne wyróżniono 9 wydzieleń litologicznych. Średnia zawartość złota waha się od 0,8 do 21[...]
EN Transitional sediments between Rotliegend and Zechstein from Intra-Sudetic Trough (Uniemyśl-Chełmsko, Mieroszów and Radków-Wambierzyce study areas) may be subdivided into 9 lithological units consisting principaly of conglomerates and fanglomerates, and dolomitic rocks. The average gold content vari[...]
14
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 159--167
PL System naftowy karbon–czerwony spągowiec w niemiecko-holenderskiej części basenu wykazuje szereg podobieństw i różnic w stosunku do polskiej części basenu. Głębokości występowania złóż gazu w niemiecko-holenderskiej części basenu są większe (1000–5300 m) niż w polskiej (1000–3700 m) i do 4000 m w st[...]
EN Carboniferous-Rotliegend Petroleum System in the German-Dutch part of the South Permian basin shows a number of similarities and differences in relation to the Polish part of the basin. Depth of occurrence of gas deposits in the German-Dutch part of the basin are larger (~1000–5300 m) than in Poland[...]
15
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 6 393--402
PL Geologiczne poziomy wodonośne stanowią obecnie największy znany potencjał sekwestracyjny ditlenku węgla. W przeciwieństwie do wgłębnych struktur naftowych stopień geologicznego rozpoznania poziomów solankowych jest znacznie mniejszy. Typując przyszłe poziomy geologiczne dla podziemnego składowania C[...]
EN Deep saline aquifers have the largest long-term CO2 storage potential, but there are many problems with their exploration and qualification, due to the lack of tightness confirmation. It is very important to reduce the cost of their exploration done mainly by expensive drilling. In existi[...]
16
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 502--512
PL Utwory czerwonego spągowca, ze względu na obecne w nich złoża gazu, są od dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań geologicznych. Współcześnie obszar występowania tych utworów (dotychczas kojarzony ze złożami konwencjonalnymi) budzi zainteresowanie również pod kątem złóż niekonwencjonalnych (an[...]
EN Rotliegend sandstones are well known conventional gas reservoirs and have been a subject of intense geological investigation for decades. Nowadays, even more attention is paid to Rotligend sandstones as they may also be reservoirs for unconventional gas – tight gas. This paper presents the results o[...]
17
63%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 159--166
PL Geologiczne poziomy wodonośne stanowią obecnie największy znany potencjał sekwestracyjny ditlenku węgla. W przeciwieństwie do wgłębnych struktur naftowych stopień geologicznego rozpoznania poziomów solankowych jest jednak znacznie mniejszy. Typując przyszłe poziomy geologiczne dla podziemnego składo[...]
EN Deep saline aquifers have the largest long-term CO2 storage potential, but there are many problems with their exploration and qualification due to the lack of tightness confirmation. It is very important to reduce the cost of their exploration done mainly through expensive drilling. In ex[...]
18
63%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 3 185--189
PL Głównym celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy możliwości wykorzystania wybranych złóż gazowych niecki zielonogórskiej do konwersji na PMG. Ocena została wykonana dla złóż Brzostowo, Czeszów i Żuchlów. Przydatność struktur złóż gazu ziemnego do konwersji na podziemny magazyn gazu oc[...]
EN The purpose of this article is to analyze the possibility for the development of underground gas storage in selected gas fields located in the Zielona Góra basin. The evaluation was performed for the gas fields, Brzostowo, Czeszów and Żuchlów. The selected gas fields were rated for structure tightne[...]
19
63%
Nafta-Gaz
1999 R. 55, nr 3 145--153
PL Próbki rdzeni reprezentujące czerwony spągowiec, pochodzące z ośmiu otworów wiertniczych z obszaru południowo - wschodniej części monokliny przedsudeckiej, poddano szczegółowej analizie facjalnej, wydzielając kompleksy litofacjalne. Zostały one zakwalifikowane do czterech środowisk sedymentacji klas[...]
EN Monocline have been subject to detailed facial analyses. Having separated lithofacial complees, authors qualified them as belonging to 4 clastic land environments. As well are separated lithofacies representing marine environments. Petrophysical examinations of the samples enabled evaluation of thei[...]
20
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 12 884-891
PL Z analizy ciśnień złożowych oraz zmian mineralizacji i chemizmu wód wgłębnych w utworach czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej wynika, że kierunki przepływu wód podziemnych są odśrodkowe. Wody te płyną od centralnej części basenu dolnopermskiego w kierunku jego brzeżnych partii, tj. z północn[...]
EN The analysis of reservoir pressures and changes in mineralization and chemistry of deep waters in the Rotliegendes of the Fore-Sudetic Monocline reveals that the groundwaters flow centrifugally. Groundwaters run from the central part of the Lower Permian Basin outwardly to the edge parts, i.e. from [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last