Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 205
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RFID
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 9 26-27
PL Jak podaje "Frontline Solutions", czasopismo o strategiach zarządzania łańcuchami dostaw, firma Rockwell Automation testuje technologię radiowej identyfikacji RFID w swoich dwóch oddziałach (zakładzie produkcyjnym oraz centrum dystrybucyjnym) w USA. Dzięki testom Rockwell chce ocenić wpływ technolog[...]
2
80%
Logistyka
PL Przedmiotem badań autorów są obiekty rzeczywiste - lądowe terminale przeładunkowe funkcjonujące na terenie naszego kraju , w którym podczas prowadzonych badań zaobserwowano wiele niedogodności, z jakimi musza borykać się pracownicy i klienci, w wyniku czego zaproponowano konstruktywne propozycje dot[...]
EN Real objects are the object of the authors investigations- land trans-shipping terminals functioning on the terrain of our country which in during guided investigations many inconveniences workers and customers with which have to struggle, was observed constructive proposals relating the modificatio[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2012 nr 29 (101) 102-108
PL W wyniku przeprowadzenia krytycznej analizy funkcjonowania przeładunkowych terminali w krajowym systemie transportowym zaprezentowano system identyfikacji JTI, który pozwali rozwiązać problemy decyzyjne, a także usprawni procesy przepływu JTI przez terminal przeładunkowy.
EN In the result of the critical analysis execution of functioning trans-shipping terminals in the national forwarding system the identification JTI system was presented. It used to solve decision problems, and also it will improve the processes of the flow JTI through the trans-shipping terminal.
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 15 174-184
5
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano rozwój systemów identyfikacji radiowej RFID. Opisano zalety tych systemów, jak również obawy, jakie niesie wprowadzenie identyfikatorów RFID.
EN Radio Frequency Identification Systems are described in this paper. Its influence on technology, science and the general public are explained too.
6
80%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents the results of laboratory tests of passive RFID tags, which were conducted at the laboratory in order to determine the application area of this technology. The study was conducted in three stages: transponders reviews, that involved reading parameters such as the positional relati[...]
7
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 7 25-26
PL Technologie identyfikacji radiowej RFID zastosować można niemal w każdym sektorze gospodarki, w każdej firmie i na każdym etapie jej działalności. Zdecydowana większość wdrożeń RFID nie bez kozery odbywa się w celu poprawy procesów zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie, a tym samym redukc[...]
8
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 12 24-25
PL Departament Obrony USA to organizacja, która na równi z firmą Wal-Mart, amerykańskim gigantem handlu detalicznego, wpływa na rozwój standardów i technologii RFID na świecie. Oprócz prowadzenia prac regulujących amerykański rynek RFID Departament Obrony USA pracuje nad udoskonaleniem tej technologii.[...]
9
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2005 nr 11 26-27
PL W niniejszym numerze podsumuję dotychczasowe działania sieci hipermarketów Wal-Mart w zakresie lansowania oraz wdrażania technologii RFID wśród kluczowych dostawców. O korporacji Wal-Mart, którą można uznać za pioniera w dziedzinie ulepszania procesów zarządzania łańcuchem dostaw, pisałem już w marc[...]
10
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 12 25-26
PL W połowie listopada 2006 r. amerykańska firma farmaceutyczna Cardinal Health opublikowała wyniki pilotażowego wdrożenia technologii RFID w kanale dystrybucji leków. Informacje i dane zebrane podczas tego wdrożenia wskazują mocne i słabe strony nowej technologii. Pilotażowe wdrożenie miało na celu sp[...]
11
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 5 24-25
PL Naukowcy z Uniwersytetu Arkansas podali niedawno, iż koncernowi Wal-Mart udało się osiągnąć za pomocą technologii RFID większą niż zakładana na poziomie 16% redukcję braków magazynowych. Badania naukowe dowodzą, iż nieefektywne zarządzanie stanem magazynowym jest odpowiedzialne za 25% wszystkich prz[...]
12
61%
Archives of Transport System Telematics
EN There are nowadays more intelligent information systems in transport, and the RFID technology (radio frequency identification) is increasingly expanding, particularly for its versatility and ability to use without the need for constant renewal of the technical base (no need for regular investment, o[...]
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1469-1472
PL W artykule zaprezentowano problem syntezy obszaru poprawnej pracy dla propagacyjnych systemów RFID, przy założeniu ich prawidłowego funkcjonowania nie tylko w stanach statycznych (obiekty nieruchome), ale także w trudnych warunkach dynamicznych (obiekty zmieniające swoją lokalizację i orientację w p[...]
EN Nowadays there is often a need to design and implement innovative solutions in Radio Frequency IDentification (RFID). It should be noted that among all factors (Section 1) [4-8] affecting the operation of RFID systems the interrogation zone is the most useful parameter at the design stage [1, 2, 4].[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 1b 159--161
PL W artykule przedstawiono projekt systemu kontroli inteligentnego domu, opartego na wykorzystaniu czujników, określających ilość i rozmieszczenie ludzi w pomieszczeniach. Wykorzystano także radiowy system zabezpieczeń RFID w celu uwierzytelnienia lokatorów, który w trybie dwu-parametrowym proponowany[...]
EN Smart houses have received significant attention in recent years because they are considered to be an ideal living environment. The key point of smart space is that it is self-adjustable to an optimal state through interactions between people and electronic devices. Object detection technology was a[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 161--170
PL Wdrożenie systemu RFID jest decyzją całej firmy, ale dotyczy w głównej mierze logistyki przedsiębiorstwa. Pracownicy tego działu są w szczególności zainteresowani technicznymi parametrami systemu oraz kosztem inwestycji, gdyż z tego rozliczają się w pierwszej kolejności przed zarządem. Korzystają pr[...]
EN Implementation of RFID technology in the enterprise is a huge investment that requires a detailed analysis of the pre. Many companies have limited only to calculate the return on investment and to cursory assess the effects, without a closer assessment of the investment cost and the ability to finan[...]
16
61%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 143-148
EN The aim of this work was to investigate the influence of electromagnetic fields from various systems on the operation of radio waves based automatic identification systems (RFID).
17
61%
Logistyka
PL W niniejszym artykule została przedstawiona problematyka technologii automatycznej identyfikacji za pomocą fal radiowych. Jej rola w zarządzaniu łańcuchem dostaw i wpływ na budowanie pozytywnych relacji z klientami. Autorzy przeanalizowali wady i zalety stosowania systemu RFID w przedsiębiorstwie. W[...]
EN In this article are presenting the issue of automatic identification technologies using radio waves. Its meaning in supply chain management and the impact on building positive relationship with customers. Authors analyzed the pros and cons of RFID in the enterprise. In the final part are presenting [...]
18
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania technologii RFID w procesie lokalizacji środków komunikacji miejskiej. W kolejnych punktach opisano typy i możliwości współczesnych systemów RFID, przeprowadzono analizę dostępnych transponderów oraz umiejscowienie w systemie lokalizacji czytników i a[...]
EN The article presents usability RFID technology in the process of localization meanings of urban transport. In author opinion RFID is much more effective than GPS. In the following sections it was describe types and opportunities nowadays RFID systems, investigate accessible tags and location of the [...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 53 5-18
PL W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny wzrost zainteresowania technologią automatycznej identyfikacji za pomocą fal radiowych (tzw. RFID). Technologia ta niewątpliwie ma duży potencjał aplikacyjny i stwarza możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku przez usprawnienie przepływów [...]
EN Nowadays a application of the radio frequency identification (RFID) technology for automatic identification of goods gets a lot attention by a number of researchers. RFID technology has a big potential for business application and can be a source of competitive advantage of a company by the improvem[...]
20
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Technika RFID jest metodą automatycznej identyfikacji. Artykuł porusza problem dopasowania impedancyjnego w systemach RFID. Jeżeli antena jest dopasowana impedancyjnie do układu RFID to wtedy uzyskuje się największą możliwą moc, która może być wypromieniowana. Dopasowanie pomiędzy anteną a układem r[...]
EN The paper covers a basic knowledge of impedance matching in RFID systems. Impedance matching concepts between a Z-matching circuit and an antenna is analysed in this paper. The impedance match between the RFID circuit and the antenna can be characterized by the power transmission coefficient. The be[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last