Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RFID technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Niniejsza praca ilustruje metodę połączenia systemu ekspertowego z technologią RFID. W pierwszej części artykułu można odnaleźć ogólne definicje RFID oraz systemu ekspertowego. Część druga zawiera ramowy opis fuzji dwóch analizowanych metod na przykładzie ruchu chorych w szpitalu, od przyjęcia wstęp[...]
EN In this paper we show method of connection of expert system and RFID technology. In first part we can find definition of the RFID and the expert system. Next part includes description of fusion of two analysed methods over traffic of patient in hospital, first recognition, through mainly book, recei[...]
2
100%
Research in Logistics & Production
2015 Vol. 5, No. 2 201--209
EN Article contains basic information about automatic identification systems and a wide range of applications, not only logistics. The research section concerns practical utility. People who took part in it are students from the technical school. Measurements were obtained in a special laboratory, equi[...]
3
75%
Logistyka
PL Kierownictwo każdej firmy jest zainteresowane podnoszeniem wydajności pracy, zapewnieniem wysokiej jakości usług i produktów oraz minimalizacją kosztów. W wielu przypadkach osiągnięcie tych założeń jest możliwe, między innymi, dzięki wdrażaniu nowych technologii. W wielu branżach, na przykład w logi[...]
EN Every company management is interested in increasing work productivity, in ensuring high quality of services and products and in cost minimization. In many cases achieving these goals is possible, for example, due to implementation of a new technology. In many types of business (for example logistic[...]
4
75%
Logistyka
PL Współczesne procesy gospodarcze, a w szczególności procesy transportowe, charakteryzują się dużą intensywnością zachodzących zmian. W celu sprawnego zarządzania powyższymi procesami wykorzystuje się nowoczesne technologie identyfikacji. Należą do nich kody kreskowe, karty inteligentne, rozpoznawanie[...]
EN Today's business processes, in particular, transport processes, are characterized by high intensity change. For the efficient management of these processes using modern technology to identify. These include bar codes, smart cards, voice recognition, character recognition and image, as well as radio [...]
5
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Standardowe systemy poboru opłat parkingowych charakteryzują się rozmieszczoną w sposób stały infrastrukturą urządzeń umożliwiających dokonanie zapłaty za czas postoju. Rozwiązanie tego typu jest kosztowne na etapie zakupu i instalacji oraz w trakcie eksploatacji systemu. Dla użytkowników systemu cz[...]
EN The standard systems of collecting fees for car parking are based on meters distributed for good and allowing for paying a fee for car parking. Such solution is expensive at the stage of purchase and installation and at the stage of exploitation as well. For users of the system the walking distance [...]
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono podstawy koncepcyjne i ewolucję technologii RFID oraz jeden ze standardów tej technologii - MIFARE.
EN The paper presents basie ideas and evolution of RFID technology as well as MIFARE - an example standard for that technology.
7
75%
Napędy i Sterowanie
PL Racjonalna gospodarka maszynami i urządzeniami wydobywczymi ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo załóg górniczych. Istotnym problemem jest obiektywna i niezawodna identyfikacja elementów maszyn prowadzona w środowisku kopalnianym, często w trakcie produkcyjnej eksploatacji złoża. Stosowane dotychcz[...]
8
75%
Logistyka
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania technologii RFID do automatycznej identyfikacji w usługach zdrowotnych. Artykuł omawia problemy sektora opieki zdrowotnej związane z bezpieczeństwem pacjentów oraz nieefektywnością wykorzystania materiałów i sprzętu medycznego. W dalszej części artyk[...]
EN The purpose of this article is to present the use of RFID automatic identification technology in healthcare. The article discusses problems of patient safety as well as ineffective use of medical materials and equipment and then in later part of the article the author presents possible solutions to [...]
9
75%
Logistyka
2014 nr 6 36--39
PL W artykule przedstawiono istotę technologii RFID oraz możliwe obszary jej zastosowania. W dalszej jego części dokonano szczegółowego opisu możliwości wykorzystania systemu w obszarze magazynowania. Wykorzystano przy tym faktyczne dane uzyskane od przedsiębiorstwa. Zbadano przydatność i zasadność wpr[...]
EN At the beginning the article was presented the essence of RFID technology and the possible areas of its application. Because the article is directly related to the warehouse, in its later part was made a detailed description of the possibilities of using the system in the storage area. Here were use[...]
10
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 5 (122) 18--21
PL Niniejszy artykuł jest poświęcony przemysłowemu zastosowaniu radiowej technologii identyfikacji (RFID) w obsłudze i serwisowaniu wózków transportowych.
EN This article is dedicated to the industrial use of radio identification technology (RFID) to operate and to service transport trolleys.
11
75%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 1 139--148
PL ITG KOMAG, przy współpracy z firmą ELSTA Sp. z o.o. i ELSTA ELEKTRONIKA Sp. z o.o. SKA, od lat prowadzi prace nad systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie majątkiem w zakładach górniczych. Doświadczenia z wdrażania opracowanych rozwiązań z użyciem technologii RFID skłaniają do doskonalen[...]
EN The KOMAG Institute of Mining Technology, in collaboration with ELSTA Group, had worked on IT systems supporting the management of assets in the mining industry for many years. Experience gained from the implementation of developed solutions using RFID technology results in the necessity to extend t[...]
12
75%
Maszyny Górnicze
2017 R. 35, nr 4 52--63
PL Artykuł poświęcono prezentacji nowej wersji systemu iRIS umożliwiającego identyfikowanie urządzeń, elementów i podzespołów maszyn górniczych poprzez zastosowanie technologii RFID. Opisano funkcjonalność oprogramowania oraz przedstawiono nowe wersje aplikacji dedykowanych do urządzeń mobilnych, w któ[...]
EN The article is dedicated to presentation of new version of iRIS system, which enable identifying the machines as well as subassemblies and components of mining machines by use of RFID technology. Software functionality is described and new versions of applications dedicated to mobile devices in whic[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1241--1243, CD
PL Przygotowany artykuł przedstawia zastosowanie technologii RFID w transporcie intermodalnym. Omówiona została w nim technologia, jej zastosowanie, a także wpływ na procesy transportowe, które bezpośrednio wpływają na koszty spedycji. Autorzy artykułu opisują zalety odgrywającej znaczącą rolę technolo[...]
EN This article presents the usage of RFID technology in intermodal transport. The article raises the issue of technology, its usage as well as the impact of transportation process which directly affects the shipping costs. The authors also describe the advantages of IT technology that allows to optimi[...]
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1171-1182
PL Niniejsza publikacja poświęcona jest technologii RFID (Radio Frequency Identyfication) i wykorzystaniu jej możliwości w zarządzaniu ruchem pojazdów na terenie przedsiębiorstwa w celu załadunku cementu luzem do naczep typu silos, oraz skonstruowanie systemu informatycznego o akronimie YMS (Yard Manag[...]
EN In order to provide much higher labour standards wepropose the implementation of the program, which is the system responsible for Qquar YMS yard management. This is a very detailed program distinguished by incredible intelligence to analyse and interpret the on going situation. The program monitors [...]
15
75%
Maszyny Górnicze
2015 R. 33, nr 1 33--38
PL W artykule przedstawiono rozwój systemu elektronicznej identyfikacji począwszy od relatywnie prostego oprogramowania Gather współpracującego z mikrokomputerem TRMC w wersji 1.0, aż po kompleksowy system elektronicznej ewidencji środków trwałych przystosowany do współpracy z wielozadaniowymi terminal[...]
EN Development of the system for electronic identification, beginning from relatively simple Gather software programme cooperating with version 1.0 of TRMC microcomputer to the iRIS comprehensive system for electronic inventory of fixed assets adapted for cooperation with multi-task mobile terminals[...]
16
75%
Logistyka
2013 nr 1 41--43
PL W artykule opisano opracowanie prototypu bramki RFID, która realizuje skuteczne i selektywne odczytywanie znaczników RFID bez konieczności zmian infrastrukturalnych otoczenia, co umożliwia uniezależnienie się od środowiska, w którym jest instalowana. Pole poprawnego odczytu jest tu kształtowane prze[...]
EN The most of currently used RFID gates have an essential di- sadvantage: they are non-selective. This nray lead to read of tags not intended to identification (for example from outside of the gate). Presented gate elinrinates these disadvantages - it implements effective and selective reading of RFID[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 11 141--144
PL Technologia RFID ma swoje początki już w latach 40-tych XX wieku, natomiast jej powszechne i ogólnodostępne wykorzystanie jest datowane na lata 70-te. Technika ta wymaga specjalistycznego oprzyrządowania do prawidłowego wykonania operacji automatycznej identyfikacji, do którego należą transpondery o[...]
EN Publication contains major information about automatic identification system. The most popular and innovation application have been included. They refers not only to logistic trade. RFID system is implicated and improved at the same time. Market is filling out with companies specialized in RFID impl[...]
18
75%
Logistyka
2015 nr 4 7521--7528, CD2
PL Głównym celem, dla którego stosowane są znaczniki RFID jest lokalizacja oraz identyfikacja obiektów. Funkcje te są zazwyczaj ze sobą bardzo mocno powiązane. Połączenie informacji o aktualnym położeniu przedmiotu bądź osoby z danymi pozwalającymi na identyfikację obiektu, w sposób wystarczający opisu[...]
EN The main purpose of using RFID tags is tracing and identifying objects. These two functions are strongly interconnected. Combination of information about the location of the object with its identification data describe its present condition in a sufficient way. An ongoing system should include data [...]
19
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania technologii RFID do zasilania danymi funkcjonującego w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. systemu gospodarki samojezdnymi maszynami górniczymi EKSPERTSMG będącego jedną z nielicznych prób wykorzystania kompleksowej informacji techniczno-ekonomicznej poc[...]
EN The paper presents the concept of utilizing the RFID technology to provide data to the currently in use at KGHM 'Polska Miedź' S.A mines EKSPERTSMG mining machinery management system, which is an example one of the few attempts at utilizing the comprehensive technical and economic data drawn from al[...]
20
63%
Logistyka
PL Transport towarów w pomieszczeniach infrastruktury logistycznej odbywa się najczęściej za pomocą urządzeń transportowych o charakterze stacjonarnym (taśmociągów, wind) lub mobilnym (wózki, pojazdy transportowe). Pierwszy sposób wymaga rozmieszczenia na stałe w obiekcie elementów konstrukcyjnych urzą[...]
EN Transport of the commodity in logistics infrastructure’s space is made more often by transport devices which are stationary elements (belt transporters, lifts) or mobile (carts, transport vehicle). The first way requires to locate construction elements of transport devices in object. It can complica[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last