Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RFID system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2010 nr 6 10-13
2
100%
Logistyka
2014 nr 4 4076--4083
EN The aim of the article is to show practical possibilities of LabView application in an EPC/EMC/RFID laboratory. This paper presents advantages and disadvantages of LabView graphical development environment for controlling of test equipment in case of electromagnetic compatibility of RFID systems. As[...]
3
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2014 nr 1 51--54
PL Właściwy sposób demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu stawia wymagania nie tylko zakładom zajmującym się zagospodarowaniem i rozbiórką, ale również odpowiedniemu podejściu już w fazie projektowania i wytwarzania tego typu środków te[...]
EN Proper disassembling methodology and reaching the assumed recycling level of electric and electronic equipment waste is necessary for dismantling companies. It is also required to use environmentally friendly methods of design and manufacture stages. In this process all components are approved for a[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2373-2382
PL Referat poświęcony jest zagadnieniom monitorowania położenia autobusów komunikacji miejskiej. Zaprezentowano koncepcję systemu monitorowania pojazdów komunikacji miejskiej (autobusów). Przedstawiono technologie oraz urządzenia możliwe do zastosowania w podsystemie lokalizacji pojazdów, a także techn[...]
EN The paper is devoted to the issues of monitoring the position of city buses. There are presented the concept of monitoring of public transport vehicles (buses). There are compared technologies and equipment available for use in vehicle location subsystem, and technologies which can be applied in rem[...]
5
75%
Logistyka
2014 nr 6 9190--9199
PL W artykule proponowane jest zastosowanie systemu RFID jako sposobu na poprawienie efektywności procesu kontroli transportu zwrotnego urządzeń transportowych w przedsiębiorstwie szkółkarskim. W tym celu wskazano potrzebę usprawnień procesu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej oraz dokonano mapowania[...]
EN The paper proposes the use of system RFID as a way to improve the efficiency of the process of reverse transport control of transport equipment in the enterprise of arboriculture industry. For this purpose, the ratio analysis is presented and the need for improvements in the process is indicated. Th[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The Institute for Sustainable Technologies-NRI in Radom has started a project aiming at the development of the device for assembly of the miniature integrated circuits in RFID systems with use of gluing method. The modular construction and variable configuration of the machine allow flexible adaptat[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN The article presents the model of the modular system for graphic and electronic personalisation of the documents with implemented Radio Frequency Identification circuits. The concept and the structure of the technical system were presented using the computer model. Also the structure of the control [...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono proces syntezy elastycznej anteny dedykowanej do pracy w półpasywnych, indukcyjnie sprzężonych systemach RFID pasma HF. Szczegółowej analizie poddano problem dopasowania anteny i chipu. Przeanalizowano także możliwość wykonania zaprojektowanej anteny w procesie druku strumieniowe[...]
EN The synthesis process of flexible antenna dedicated to semi-passive transponders of HF RFID system with inductive coupling is presented in the paper. The problem of antenna matching to a chip is considered in details. The emphasis is put on the possibility of manufacturing the antenna in the ink-jet[...]
9
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 95--99
PL Wytwarzanie odpadów jest integralną cechą aktywności gospodarczej człowieka, natomiast ich zagospodarowanie jest dużym problemem wszystkich rozwijających się gospodarek. Istnieje konieczność, aby nie spowodować szkód w środowisku naturalnym. Konieczność ta wynika z potrzeby oszczędzania zasobów, ogr[...]
EN Waste generation is an integral feature of human activity, but their management is a big problem all developing economies. It is necessary not to cause damage to the environment. This necessity arises from the need to conserve resources, reduce the space necessary for their disposal, treatment and s[...]
10
63%
LogForum
2018 Vol. 14, no. 2 221--233
PL Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification). Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji syste[...]
EN Background: The RFID (Radio Frequency IDentification) stands for a modern technique of wireless identification of objects, which at the present stage of development is frequently used in automated processes in various sectors of economic activity. Today, as technology more and more often surprises u[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL Przedstawiono istotę systemów radiowej identyfikacji obiektów i ich strukturę. Dokonano rozróżnienia na systemy o sprzężeniu indukcyjnym i o sprzężeniu propagacyjnym między czytnikiem i identyfikatorami. Objaśniono sposób przekazywania danych w torze od identyfikatora do czytnika za pomocą zwrotnej [...]
EN There was presented the essence of RFID system and its components. The systems are divided into the inductively coupled and radiatively coupled ones. There was explained the method of data transmission between transponders and reader by backward modulation of the magnetic field or by modulation of t[...]
12
51%
Logistyka
2014 nr 3 6404--6418
PL Artykuł przedstawia proces ewolucji systemów automatycznej identyfikacji zasobów bibliotecznych, która miała miejsce w bibliotece AMW. Pokazuje jak wdrożony system kodów kreskowych oraz system RFID wpływał na sposób pracy biblioteki i poziom automatyzacji poszczególnych procesów bibliotecznych.
EN That article introduces evolution process of automatic identification systems of library resources, which was conducted in library of Polish Naval Academy. It presents influence of implemented barcode system and RFID system in mode of working library and level of automation library processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last