Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  RES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2016 Nr 1 34--40
PL Regulacje Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej i nowa ustawa OZE w Polsce wpływają na system elektroenergetyczny, a szczególnie na źródła wytwarzania energii elektrycznej. Szczególną uwagę należy skierować na OZE w generacji energii elektrycznej, ponieważ jest to najskute[...]
EN The EU regulation in the field of energy-environment policy and the new RES act in Poland have had strong impact on power system development and the structure of electricity generation sources. The use of renewable energy sources has been significantly increased since a few last years. The tendency [...]
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
EN Along with the Poland accession to the European Union, the strict environmental protection standards have been introduced. It forces the farmers to change the existing methods of heat energy obtainment from traditional materials into environmental friendly ones. One of the many methods that Poland h[...]
3
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr III/1 635--647
EN The study shows an analysis of renewable energy sources in terms of their use in agritourist farms. The conducted survey aimed at finding out whether it was the respondents’ age, farm size or incomes obtained from different sources that had the biggest impact on decisions to invest in ecological ene[...]
4
75%
Energetyka
2015 nr 5 340--346
PL Omówiono jedną z już funkcjonujących instalacji, mającej znamiona dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, która została określona w wydanej przed 30 czerwca 2014 r. koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Obecnie, pod względem formalnoprawnym, znajdujemy się w okresie przejściowym mię[...]
EN Discussed is one of the already functioning installations that appears to be a dedicated multi fuel one and which was defined in the licence for generation of electric energy awarded before 30 June 2014. Presently, under the existing legal framework, we are in a period of transition between the old [...]
5
75%
Acta Energetica
2013 nr 4 14--26
PL Streszczenie W artykule podjęto próbę oceny współzależności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych oraz słonecznych, rozproszonych na znacznym obszarze, dla których warunki morfologiczne i klimatyczne można uznać za zbliżone do warunków polskich. Wstępna analiza danych pochodząc[...]
EN In the paper an estimation of the correlation between power generation from wind and photovoltaic farms distributed over a large area has been presented. The climatic and morphological conditions for the considered area are similar to the Polish conditions. The initial analysis of data provided by d[...]
6
75%
Rynek Energii
2016 Nr 2 33--39
PL Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) z 2015 roku określa mechanizmy i instrumenty wspierania wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła z OZE. Planowana nowelizacja ustawy, głównie w zakresie systemu aukcyjne-go oraz taryf gwarantowanych dla prosumentów, zwiększa niepewność inwestorów. Kon[...]
EN The law on renewable energy sources (RES), accepted in Poland in the year 2015, defines some supporting mechanisms of the production of electricity and heat from renewable energy sources. The planned amendment to the law, mainly in the auction system and feed-in tariffs for prosumers, increases unce[...]
7
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2016 nr 1 29--37
PL W artykule omówiono korzyści i niedogodności wynikające z zastosowania generatorów piezoelektrycznych w kopalniach rud miedzi. Przebadano dwa modele generatorów piezoelektrycznych na specjalnie zaprojektowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Omówiono zalety generatorów, do których należą: korzyś[...]
EN This paper discusses the benefits and disadvantages of using piezoelectric generators in copper ore mines. Two piezoelectric generator models were tested at a measuring station specially designed for this purpose. The advantages of such generators are discussed, mainly: benefits arising from the cap[...]
8
75%
Rynek Energii
2017 Nr 3 32--36
PL System aukcyjny wpływa na rynek OZE. Do opracowania optymalnej strategii inwestora OZE przystępującego do aukcji OZE, przy ustalonej cenie referencyjnej i kosztach inwestycyjnych a przy innych składnikach kosztów obarczonych ryzykiem, dobrym narzędziem wydaje się być podejście tzw. real options appr[...]
EN The auction system affects the RES market. Developing the optimum strategy for the RES investor acceding to the auction, under conditions of the determined reference price and investment costs whereas the other components costs are stochastic in character, a good tool seems to be the so-called real [...]
9
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 1(7) 64-74
PL Autorzy artykułu twierdzą, że rozproszone magazyny energii elektrycznej (RMEE) gromadzą energię z generacji OZE i dlatego same stanowią OZE. Wychodzą z założenia, że skoro szereg odnawialnych źródeł energii (generacja wiatrowa, solarna) cechuje niestabilność związana z niekontrolowanymi czynnikami z[...]
EN The authors of the article hold an opinion that Distributed Storage Systems (DSS) store electricity generated by Renewable Energy Sources (RES) and therefore they can be justifiably regarded as RES. Since a majority of RES, such as wind or solar power, are characterized by a high instability of gene[...]
10
75%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 2 73--84
PL Rozwój fotowoltaiki na świecie w ostatnich latach i związany z tym spadek cen modułów fotowoltaicznych spowodował, że wzrosło zainteresowanie wielu państw, w tym Polski, w zakresię zwiększenia udziału instalacji PV w krajowym bilansie OZE. Na szczególną uwagę zasługują mikroinstalacje prosumeckie o [...]
EN The development of photovoltaics in the world in recent years and decreased the prices of photovoltaic modules caused the increased the attention of many countries, including Polish, in terms of increasing the share of PV installations in the national balance of Renewable Energy Sources (RES). Parti[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 39-42
PL W artykule przedstawiono podstawy elementów systemu rozproszonej generacji. Wskazano na budowę systemu elektroenergetycznego wyposażonego w sterowane odbiory, źródła rozproszone, magazyny energii i układy kontroli napięcia FACTS. Renesans tych źródeł „pozasystemowych” (ang. non-utility genera-tion –[...]
EN This paper explores some aspects of use distributed generation in power systems. Application of individual distributed gene-rators can cause as many problems as it may solve. A better way to realize the emerging potential of distributed generation is to take a system approach which views generation [...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 3/99 13--24
PL W pracy przedstawiono podstawowe terminy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Sklasyfikowano źródła generacji rozproszonej w zależności na wielkość generowanych mocy elektrycznych. Przedstawiono także scenariusze polskiego miksu energetycznego w perspektywie 2060 roku z uwzględnieniem OZE na rynku[...]
EN The paper presents key terms for renewable energy sources. Distributed generation sources are classified depending on the amount of the generated electric power. The paper present scenarios of Polish energy mix in the perspective of 2060 taking into account the renewable energy market. The authors[...]
13
75%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 4 29--30
PL Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawy z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Proponowane zmiany mają, zdaniem autorów, poprawić efektywność wykorzystania OZE i uprośc[...]
14
75%
Energia i Recykling : gospodarka obiegu zamkniętego
2018 nr 4 31
PL Rząd przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zdaniem resortu energii nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zwiększą wykorzystanie produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do celów [...]
15
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(2) 31--67
PL Artykuł prezentuje stan obecny produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz perspektywy jego rozwoju w oparciu o badania istniejących zasobów i możliwości ich wykorzystania. Województwo lubuskie nie jest znaczącym producentem energii elektrycznej w Polsce. Pod względem ilości produkcji energii zajm[...]
EN The article presents the present situation in terms of energy production from renewable energy sources and perspectives for development, based on research on the existing resources and possibilities of using them. The Lubusz Voivodeship is not an important energy producer in Poland. In terms of the [...]
16
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 4 105--108
PL Energetyka stanowi kluczowy czynnik rozwoju gospodarki, decyduje o jakości życia teraz i w przyszłości. W energetyce, podobnie innych gałęziach przemysłu, zasadniczymi czynnikami są ekonomia i ekologia. W ostatnich latach kładzie się szczególny nacisk na produkcję energii elektrycznej w oparciu o źr[...]
EN Energy is a key factor in the development of the economy, determines the quality of life now and in the future. Just like in other industries, an important factor is the economy and ecology. In recent years, puts particular emphasis on the production of electricity based on renewable sources (RES). [...]
17
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2016 nr 4 63--66
PL W ostatnich latach kładzie się szczególny nacisk na produkcję energii elektrycznej w oparciu o źródła odnawialne (OZE). Celem artykułu jest przedstawienie podstawowej analizy ekonomicznej opłacalności wymiany instalacji do wytwarzania energii elektrycznej zasilanej źródłami konwencjonalnymi na ekolo[...]
EN In recent years emphasis has been placed on the production of electrical energy from renewable energy sources (RES) because they seem ecologically safe and inexhaustible. This article presents a basic analysis of the economic viability of the replacement plant for the production of energypowered con[...]
18
71%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 1-M 175--184
PL Artykuł niniejszy dotyczy hybrydowej instalacji służącej do ogrzewania pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej zastosowanej w prywatnym domu w Batowicach (Kraków). System ten składa się z czterech źródeł ciepła, w tym trzech odnawialnych źródeł energii: solankowej pompy ciepła z trzema o[...]
EN This paper deals with hybrid heating installation for house heating and domestic warm water production used in private house in Batowice (near Kraków). The system consist of four heat sources, including three renewable energy sources: brine-water heat pump with three vertical boreholes, a fireplace [...]
19
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2010 R. 18, nr 2 101-111
PL Jednym z celów strategicznych Polski jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, co najmniej do 15% w 2020 r. (Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku). Polska energetyka systemowa jest zobligowana do wykorzystywania biomasy rolnej w procesie produkcji energ[...]
EN One of the strategic purposes of Poland is to increase the share of energy from renewable sources in total energy consumption at least to 15% in 2020 (Energetic Policy of Poland until 2030). Polish systemic energetics has been obliged to use the agricultural biomass in process of energy generation. [...]
20
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono charakterystykę kilku rodzajów biomasy, przydatnej do przetwarzania na biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe I, II i III generacji. Zaprezentowano korzyści i zagrożenia, wynikające z niezbędnego zwiększania udziału rolnictwa w energetycznym wykorzystaniu biomasy jako odnawialnego źr[...]
EN Presented are several types of biomass suitable for conversion to solid, liquid and gaseous biofuels of I, II and III generation. Considered are advantages and threats connected with indispensable increase of the share of agriculture in the use of biomass as the Renewable Energy Source (RES).
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last