Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 261
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2013 nr 11 17--19
2
88%
Przegląd Kolejowy
2000 Nr 2 32-34
3
63%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 36-37
PL W 2005 r. Sejm RP uchwalił szereg kolejnych zmian w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, mających na celu głównie jej "wyczyszczenie". Niektóre z wprowadzonych korekt charakteryzują się także istotną wartością merytoryczną.
4
63%
Problemy Rozwoju Budownictwa
5
63%
Elektro Info
2007 nr 3 111-114
PL Od 26 września 2005 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa budowlanego (Pb) wprowadzona ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2005, nr 163, poz. 1364), która zmienia w niektórych częściach ustawę z 7 lipca 1994 r. Prawo bud[...]
6
63%
Czysta Energia
2010 Nr 10 12-14
PL Rozmieszczenie inwestycji oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, może być dokonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego l[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zagadnienie prowadzenia odpowiednich zabiegów technicznych w aspekcie bezpiecznego użytkowania obiektów i zapobiegania awariom związane jest ściśle ze stanem właściwości tych obiektów. W referacie autorzy, na podstawie wybranych przykładów, zarysowują problem związany z realizacją postanowień ustawy[...]
EN Execution of suitable technical measures in order to attain the safe exploitation of building objects and to prevent their damages is a problem being closely connected with legal property state of these objects. On the ground of chosen examples the authors describe in this paper the problem bound wi[...]
8
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe definicje w ustawie Prawo budowlane. które ma istotne znaczenie wobec uruchomienia inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Kwestie, które niekiedy w praktyce nasuwają wątpliwości. Obiekty budowlane (budynki, budowle i obiekty małej architektury) jako przedmiot prawa budowlanego. Def[...]
EN The basic definitions in the law of the building act of parliament, which has got a significant importance in the face of launching of the infrastructure investments in transport. The issues, which sometimes in practice raise doubts. The building objects (buildings, building structures, as well as t[...]
9
63%
Materiały Budowlane
2004 nr 7 77-79
PL Omówiono 16. nowelizację ustawy Prawo budowlane z kwietnia 2004 r.
10
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 12 26--30
PL Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), skrzyżowanie jest to przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Ponieważ w[...]
EN According to the technical specifications for public roads and their location (Polish Journal of Law no. 43, item 430 of 1999 with subsequent alterations) an intersection is a road junction where roads either meet or cross at grade, which allows to completely or partially select the driving directio[...]
11
51%
Czysta Energia
2013 Nr 11 28--29
12
51%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 1-2 30-34
PL Nowe przepisy techniczne dla systemów drogowych barier ochronnych zmieniają całkowicie dotychczasowe podejście do metod ich projektowania i stosowania. W miejsce parametrów typowo produkcyjnych określających bariery wprowadzono parametry funkcjonalne, których podstawą wyznaczania są badania systemów[...]
EN New technical regulations for road safety barriers systems are transforming the current approach to the methods of their design and use. In place of typical production parameters defi ning the barriers introduced functional parameters, which are the basis for determining the study of systems carried[...]
13
51%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 62-63
PL Przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) mają na celu zapewnienie ładu, porządku i bezpieczeństwa w procesie inwestycyjno-budowlanym. Ustawodawca przyjął więc za generalną klauzulę wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie wszelkich prac b[...]
14
51%
Inżynieria Bezwykopowa
2012 nr 3 76-79
PL Nie sam spór czy konflikt jest źródłem nieporozumień oraz walki między stronami i ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania. Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie porozumienia jest rozwiązywanie sporów na drodze mediacji.
EN It is not the dispute or conflict alone which is the source of misunderstanding and struggle between people and parties, but the way they are solved. One of the best ways to reach an agreement is to resolve disputes through mediation. It is clear that the disputes used to be, are and will exist, bec[...]
15
51%
Materiały Budowlane
2007 nr 7 74-75
16
51%
Przegląd Budowlany
17
51%
Problemy Rozwoju Budownictwa
18
51%
Problemy Rozwoju Budownictwa
19
51%
Problemy Rozwoju Budownictwa
20
51%
Problemy Rozwoju Budownictwa
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last