Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pomerania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2
100%
Geological Quarterly
EN Miospore assemblages from the Łobżonka Formation from three boreholes situated in the Laska–Czaplinek zone in Western Pomerania represent the lower part of the Lycospora pusilla (Pu) Biozone established for that area. An assemblage from one sample may represent this zone or the preceding Prolycospor[...]
3
88%
Geological Quarterly
2005 Vol. 49, No. 4 471--480
EN The Mid-Polish Swell (MPS), uplifted in the latest Cretaceous-earliest Tertiary at the site of the earlier Permian-Mesozoic Mid-Polish Trough (MPT), is adjoined to the south-west by a chain of salt diapirs which are probably underlain by a system of late Variscan deep faults in the pre-Zechstein bas[...]
4
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Celem pracy była ocena zmienności stężenia ditlenku siarki i ditlenku azotu na Pomorzu w zależności od głównych elementów meteorologicznych. Zależność tę opisano za pomocą analizy korelacji oraz regresji pojedynczej i wielokrotnej, stosując program STATISTICA 6. W pracy uwzględniono dobowe wyniki st[...]
EN The aim of the study was to assess variability of concentrations of sulfur dioxide and nitrogen dioxide in relation to main meteorological factors. This relationship was described by correlation analysis and linear and multiple regressions using the STATISTICA 6 software. 24 hour concentrations of S[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Artykuł jest próbą scharakteryzowania okresu okupacji hitlerowskiej na Półwyspie Helskim w latach 1939–1945. Problematykę tę ukazano przez pryzmat aspektów wojskowych, funkcjonowania społeczności lokalnej oraz niemieckiej, tzw. wielkiej ewakuacji roku 1945. Rozważania oparto przede wszystkim na dost[...]
EN The article is an attempt to characterize a period of the Nazi occupation on Hel Peninsula in 1939–1945. It shows military aspects, functioning of the local community and the so-called German grand evacuation in 1945. Considerations are based primarily on available national and foreign language lite[...]
6
75%
Landform Analysis
2010 Vol. 12 35-47
PL W artykule przedstawiono metodykę cyfrowego opracowania analogowych map geomorfologicznych przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej (GIS). Metoda zaprezentowana została w oparciu o wyniki prac nad opracowaniem dwóch map geomorfologicznych - Mapy Geomorfologicznej Niziny WielkopolskoKuj[...]
EN This paper presents a methodology of preparation of digital geomorphological maps using geographical information systems (GIS). The presented method is based on the results of the study on the preparation of two geomorphological maps – Geomorphological map of the Wielkopolska-Kujawy Lowland (Krygow[...]
7
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2017 nr 10 385--394
PL Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym się one znajdują. W tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie systemów klimatyzacji precyzyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niez[...]
EN Failure-free functioning of IT equipment relies on proper microclimate in the compartments it is installed. The suitable solution here is the use of precise air conditioning systems, keeping narrow range of air parameters all year round, with changing heat load. Current regulations have strong impac[...]
8
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 363--369
PL Rys historyczny inwestycji kolejowych na Pomorzu. Aktualne inwestycje modernizacyjne i rewitalizacyjne oraz remonty i prace utrzymaniowe. Charakterystyka nowych odcinków linii kolejowych i ich nowoczesnych rozwiązań.
EN Historical background of railway investments in Pomerania Region. Current modernisation and regeneration investments as well as renovations and upkeep works. Characteristics of new railway lines and their modern solutions.
9
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 35 19--28
PL W rolniczo-leśnym krajobrazie Pomorza wyspy krajobrazowe to najczęściej małe płaty leśne położone w obrębie pól oraz płaty polne usytuowane wewnątrz większych kompleksów lasu. Pełnią one ważną bio- i fizjocenotyczną rolę, stąd określenie stopnia ich izolacji stanowi istotny element oceny struktury p[...]
EN Environment islands in the agricultural and forest landscape of Pomerania, are most often a small patches of forest, located within the fields and a patches of the field located within the larger forest complexes. Small environmental islands play an important bio- and physiocenotic role, hence the l[...]
10
75%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 35 9--18
PL Zaprezentowana w pracy propozycja delimitacji tła krajobrazu Pomorza oparta została o numeryczną mapę form pokrycia terenu. Przedstawiono w niej autorską metodę umożliwiającą wyznaczenie obszarów o dominującym tle krajobrazowym i kartograficzną ich prezentację. Wykorzystano w niej jedną z modyfikacj[...]
EN Presented at paper proposal of landscape structure in Pomerania Region delimitation was based on a numerical map land cover (CORINE). The original method allows to determine the areas of the dominant background of landscape and enables the cartographic presentation. It uses one of the modification o[...]
11
75%
Logistyka
2015 nr 4 1673--1678, CD2
PL W referacie przedstawiono wyniki badań identyfikacyjnych dziedzictwa w ikonografii łodzi, statków i okrętów w kościołach polskiego Pomorza. Wymieniono przykłady zdobnictwa w ujęciu tematycznym oraz historycznym – od wieku XVI, aż po lata współczesne. Wykazano wielkie bogactwo wizerunków jednostek p[...]
EN The paper presents the results of identifying studies about the heritage in the iconography of boats, ships and vessels in the churches of the Polish seaside. Paper contains an examples of ornamentation in terms of themes and history - from the sixteenth century until the contemporary period and sho[...]
12
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 2b 211-224
PL Torfowiska śródpolne zwykle są położone w głębokich nieckach i ulegają eutrofizacji na skutek spływów powierzchniowych z pobliskich pól uprawnych. Zachodzące w siedliskach niekorzystne zmiany mogą prowadzić do ubożenia flory i zbiorowisk torfowiskowych. Celem podjętych badań było poznanie roślinnośc[...]
EN Peat bogs in the agricultural landscape are usually situated in deep synclines and subjected to eutrophication due to the surface washout from adjacent ploughed lands. Unfavourable changes taking place there may lead to the impoverishment of flora and peat bog communities. The aim of this work was t[...]
13
63%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 2 124-133
EN Słowino - a village in the district Sławno - is a characteristic example of the traditional cultural landscape in Western Pomerania. The village preserved the oval shape spatial form together with the church (dominant) in the countryside, farm building structure and numerous examples of half-timbere[...]
14
63%
Landform Analysis
2010 Vol. 13 107-115
PL Zgodnie z zasadą aktualizmu geologicznego, postawiono hipotezę, że początek formowania się wielu powierzchni sandrowych Pomorza był związany z fazą aktywną szarży lodowcowej. Istotnym etapem tego procesu było nacinanie wału moren czołowych i powstawanie przełomów. Dla 168 takich miejsc na bazie cyfr[...]
EN According to the concept of uniformity in geological processes it was assumed a hypothesis that the beginning of the Pomeranian outwash fans accumulation was controlled by the active phase of the glacier surge when processes of the end moraine ridges incision and the canyon formation started. There [...]
15
63%
Landform Analysis
2008 Vol. 7 143--153
PL W dolinie Wieprzy znajduje się stosunkowo niewiele form antropogenicznych o genezie pradziejowej lub wczesnośredniowiecznej widocznych obecnie w krajobrazie. Są to głównie kurhany oraz grodziska. Kurhany pochodzą z okresów od epoki brązu po wczesne średniowiecze, natomiast grodziska reprezentują wył[...]
EN Anthropogenic forms within the landscape of the central catchment of the Wieprza river are only a small part of the traces of primeval and medieval cultural activity. Likewise, the range of these remains is very narrow. So far only two types of such remains have been identified. They are barrows (ea[...]
16
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 491--505
PL W artykule przedstawiono zarys historii eksploatacji złóż bursztynu bałtyckiego na Pomorzu i Sambii. Pierwsza próba górniczego wydobycia bursztynu miała miejsce u wybrzeży Sambii w połowie XVII w. na zlecenie księcia elektora Fryderyka Wilhelma. Na wiek XVIII przypada pierwsza udana próba budowy kop[...]
EN The paper presents the historical overview of the mining of Baltic amber deposits in Pomerania (Poland) and Sambia (Russia). The first attempt to extract amber commissioned by the Duke of Prussia Frederick William took place on the coast of Sambia, in the middle of the 17th century. The first succes[...]
17
63%
Acta Geologica Polonica
EN Biostratographical results of this palynological study agree with those of previous research on graptolites from the Ordovician of the Skibno 1 borehole in the Koszalin - Chojnice Structural Zone, Polish portion of the Pomerania Terrane. They indicate that the investigated core interval can be attri[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 29 95--128
PL Przedmiotem artykułu są dwojakie konsekwencje przystąpienia Polski w 2009 roku do układu z Schengen. Jako pierwsze następstwo, otwartej przestrzeni znoszącej blokady graniczne, uznano w nim nieuchronność zmian infrastrukturalnych na pograniczach państw sąsiedzkich powiązanych tym układem. Szczegółow[...]
EN The subject of the paper are twofold consequences of the Poland access to the Schengen Treaty in 2009. The first result of opening the borders are inevitable in the infrastructure of the areas adjacent to the borders in the treaty countries. They are discussed using the example of the Polish-German [...]
19
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2009 nr 12 33--46
PL W artykule podjęto próbę przedstawienia typologii układów przestrzennych wsi na terenie Pomorza Zachodniego ukształtowanych w wielowiekowym okresie ich rozwoju i funkcjonowania po rok 1945. Przedstawiono kolejno: (1) specyficzny typ budynku będącego jednocześnie budynkiem mieszkalnym , gospodarczym [...]
EN The lecture involves an attempt to present typology of village space patterns on the territory of West Pomerania, shaped in the course of a number of centuries` development and functioning until 1945. there were subsequently presented : (1) specific type of a building play in the role of an apartmen[...]
20
63%
Logistyka
EN There are 9 public universities In Pomerania that provide educational services mainly at the local level - 97% of students come from the province of Pomerania. The best prospects in the labor market are graduates of medicine, dentistry and Scandinavian languages. With respect to the directions, whic[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last