Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2999
first rewind previous Strona / 150 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polski Przegląd Kartograficzny
PL Artykuł przedstawia dorobek kartografii geograficznej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych w kontekście zmian politycznych i gospodarczych, postępu technologicznego oraz nowych kierunków w teorii i metodologii kartografii. Na tym tle scharakteryzowano dzisiejszy stan[...]
EN The present state and development of Polish cartography during the past decade was chiefly influenced by the political changes after 1989, which resulted in, among others, the suppression of censorship and development of market economy. Thanks to these changes, the general access to large- and mediu[...]
2
100%
Postępy Fizyki
2007 T. 58, z. 6 257-260
EN The organization and activity of physical exploratories in several Polish cities are presented.
3
100%
Tribologia
2006 nr 5 141-146
PL W numerze 2/206 Tribologii ukazała się publikacja prof. Michała Hebdy pt. „Tribologia w Polsce do 1900 roku”, zawierająca informacje o tworzeniu się w Polsce środowisk naukowych, atakujących problemy tribologiczne oraz rozwoju w Polsce nauki o tribologii, a także krytyczne uwagi dotyczące jakości na[...]
4
100%
Drogownictwo
2000 nr 1 31-31
PL Na konferencji prasowej Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad poinformowała dziennikarzy o planach realizacji autostrad w Polsce.
5
100%
Drogownictwo
2001 nr 12 380-382
PL Aktywność sejsmiczna na niektórych obszarach Polski jest znaczna.
6
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2002 nr 1 1-8
PL Po przedstawieniu ogólnej sytuacji w zakresie zapotrzebowania na roboty budownictwa górniczego, Autorzy omówili zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych, a następnie włączanie się ich do wykonywania robót poza górnictwem. W dalszej części artykułu skupiono się na zagadnieniach projekt[...]
EN After presentation of a general situation with regard to demand for mining construction works the authors discussed the problems of mining works development companies' restructuring and then integrating them into works executed outside the mining sector. The further part of the article deals with de[...]
7
100%
Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2: Wiadomości Matematyczne
2004 [Z] 40 169-174
8
100%
Landform Analysis
2008 Vol. 9 11--15
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 9 470-473
PL Przedstawiono obiekty mostowe zbudowane w latach 1959-1990. Podano ich krótką charakterystykę.
EN Cable stayed bridges built in the years 1959-1990 with condensed technical characteristics have been described.
10
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 1 3-5
11
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
12
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 478-495
EN Energy from national security perspective, is a driving force of any country's economy, an element of national and state sovereignty, and a social, economic and, what is worth stressing, political problem. In an external dimension, the feeling of security is guaranteed by stable and not threatened b[...]
13
80%
Logistyka
PL Polska w świadomości Polaków jest krajem morskim. Świadomość ta szczególnie narasta w miesiącach letnich, gdy jako turyści przyjeżdżamy tu na wakacje. Jest to obszar dostępny do różnego rodzaju niezgodnego z prawem działania, a także dający możliwości do bezpośredniego zagrożenia infrastruktury pols[...]
EN In the consciousness of poles, Poland is the maritime country. This consciousness grows particularly in summer months, when as a tourists we arrive here on vacations. Sea is the area available for various types of illegal activity and can directly threaten the Polish coast and port infrastructure. Y[...]
14
80%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 6 21--23
PL Na mapie wschodniej Polski powstają nowe kilometry dróg. W wielu przypadkach są to nowe obwodnice, które wyprowadzają uciążliwy ruch tranzytowy i zwiększają bezpieczeństwo. Swoich obwodnic doczekali się już mieszkańcy Jędrzejowa, Jarosławia, Frampola i Olecka. Wkrótce zakończy się budowa obwodnic Ki[...]
EN New kilometers of roads are being constructed in eastern Poland. In numerous cases these are new ringroads, that direct the burdensome transit traffic out of build-in areas and increase safety. The inhabitants of Jędrzejów, Jarosław, Frampol and Olecko can boast their own ringroads. The construction[...]
15
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 11-12 46-48
16
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 2 2-8
17
80%
Acta Energetica
2010 nr 2 45-54
PL Artykuł przedstawia aktualny (czerwiec 2010) stan zaawansowania prac związanych z realizacją programu jądrowego w Polsce. Uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej planowane jest na 2020 rok. W celu zrealizowania tego projektu konieczne jest przygotowanie odpowiedniego zaplecza zarówno prawnego, ja[...]
18
80%
Logistyka
PL Przedmiotem badań jest analiza wpływu zjawisk szokowych na wyniki funduszy inwestycyjnych polskich akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych w latach 2008 i 2011. Omówiono narzędzia wspomagające proces zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na charakterysty[...]
EN The research is to analyze the impact of shock events on the results of the Polish investment fund shares during the destabilization of financial markets in 2008 and 2011. Discusses the tools to help manage the process of Polish investment funds. Particular attention Was paid to the characteristics [...]
19
80%
Logistyka
PL Transport śródlądowy w krajach Unii Europejskiej ma duże znaczenie nie tylko ze względu na niskie koszty przewozu ładunków, ale również ze względów proekologicznych. Polskie rzeki żeglowne w znacznym stopniu odbiegają od standardów zachodnio europejskich. Należy mieć nadzieje, że sytuacja transportu[...]
EN Inland water transport in the European Union is very important not only because of the low cost of freight, but also for environmental reasons. Polish rivers navigable significantly differ from the modern standards of western Europe. It is assumed that the situation of inland waterway transport will[...]
20
80%
Przegląd Geologiczny
EN The plans for development of nuclear energy to cover Poland's needs for power raise the question of perspective domestic uranium resources. Prospecting for uranium deposits has been carried out with varying intensity since the end of the 1940s until the 1990s. In the early 1960s these works resulted[...]
first rewind previous Strona / 150 next fast forward last