Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 11 646-648
PL Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością stanowią jeden z ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo żywności. Z tego względu przepisy prawne określają wymagania, jakie muszą one spełniać, ustanawiają odpowiedzialność producentów za wyroby wprowadzane do obrotu i określają obowiązki, jakie w[...]
2
86%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono analizę polskich przepisów prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu nowych środków spożywczych pod kątem ich przydatności przy ocenie GMO proponowanych jako środki spożywcze lub żywności zawierającej produkty otrzymywane z GMO.
EN This article provides the detailed analysis of the scope of the Polish regulations and relates to their relevancy to the GMO proposed as food and to the foodstuffs derived from GMOs.
3
86%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie przedstawiono historię powstawania i zmian holenderskich wytycznych projektowania i innych materiałów o charakterze podręczników dobrych praktyk. W ramach opisu holenderskich wytycznych podano problemy związane z kategoryzacją dróg, zasady trwałego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz naj[...]
EN The history of formation and changes in Dutch guidelines of designing and other examples of good practice have been presented in the paper. Among others the problems concerning to road rating, rules of permanent road traffic safety and the most important features of designing have been also given. T[...]
4
86%
Przegląd Komunikacyjny
PL Polskie inicjatywy na arenie międzynarodowej po 1989 r., zmierzające do ostatecznego uznania granicy na Odrze i do integracji europejskiej. Zawarty między Polską a państwami "piętnastki" w grudniu 1991 r. Układ Europejski, dotyczący m.in. modernizacji szlaków żeglugi śródlądowej. Krajowe przepisy o [...]
EN Polish activities on an international scale after 1989, aimed at ultimate recognition of the Polish border on the river Oder as well as at European integration. The European treaty signed by Poland and the other 15 countries in 1995 among others referring to the modernisation of inland navigation ro[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 167-174
PL Obowiązek zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa obywateli Unia Europejska oraz poszczególne państwa UE (władze publiczne) realizują przede wszystkim poprzez ustanawianie, wprowadzanie w życie i nadzorowanie przestrzegania odpowiednich aktów prawnych (dyrektyw, ustaw, rozporządzeń). W pracy przedstawi[...]
EN The competent EU authorities and EU member states have to guarantee the safety of citizens through the processes of law - making and enforcement of legal acts (directives, laws, regulations). This study outlines the state supervision system developed after Poland joined the EU. The state supervision[...]
6
72%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wykonano kompleksowe badania wszystkich cech (pełne badania cech klasowych i gatunkowych) kruszyw łamanych ze skał litych stosowanych dla potrzeb polskiego drogownictwa wg PN oraz wszystkich cech tych kruszyw wg PN-EN. Jednocześnie badaniami objęto kruszywa reprezentujące klasy od I do III wg PN. Uz[...]
EN A complex research of every characteristic (complete research of class and grade characteristics) of aggregates broken from solid rocks used to satisfy the needs of polish highway engineering according to PN and all characteristics of these aggregates according to PN-EN. Simultaneously the research [...]
7
72%
Izolacje
PL W Polsce na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody w sektorze komunalno-bytowym zużywa się obecnie około 42% globalnego zużycia energii pierwotnej, w tym mieszkalnictwo 35%, a budynki użyteczności publicznej handlu i usług ok. 7%. Dla porównania, w UE odsetek ten wynosi 30-35%.
8
72%
Elastomery
PL W artykule podano i omówiono krajową listę pozytywną substancji dozwolonych do wytwarzania wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktów z żywnością, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz listą pozytywną substancji zamieszczoną w przepisach niem[...]
EN The Polish positive list of raw materials acceptable for manufacturing goods intended to come into contact with foodstuffs, in accordance with the Schedule No. 2 of the Guidelines of the Ministry of Health and Social Care, and the German positive list published in the Recommendation XXI BgVV were pr[...]
9
58%
Ekologia i Technika
EN Necessary changes in legislation within the framework of adaptation of Polish legislation to the legislation of EU contributed to a thorough revision of permissible concentrations and emission standards for a wide range of harmful substances including heavy metals. This paper presents a detailed rev[...]
10
58%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Konieczność zmiany ustawodawstwa w ramach dostosowywania prawa polskiego do dorobku legislacyjnego UE przyczyniła się do gruntownej rewizji standardów emisyjnych i dopuszczalnych stężeń całej gamy substancji, w tym i chromu. W tej pracy dokonano szczegółowego przeglądu krajowych regulacji prawnych w[...]
EN Necessary changes in legislation within the framework of adaptation of Polish legislation to that of UE contributed to thorough revision of emission standards of a wide range of substances, inc1uding chromium. In this paper the detailed review of Polish regulations which were put into action in the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last