Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Polish energy policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 385--390
PL Rodzaje i charakterystyka odnawialnych źródeł energii w Polsce. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Rozwój odnawialnych źródeł energii – krajowy plan działań. Porównanie udziału energii z odnawialnych źródeł w Polsce i Unii Europejskiej.
EN Types and characteristics of renewable energy sources in Poland. Polish energy policy until 2030. Development of renewable energy sources – national renewable energy action plan. Comparison of the renewable energy share in Poland to the renewable energy share in the European Union.
2
86%
Rynek Energii
2009 nr 2 32-35
PL Artykuł omawia problematykę związaną z zagadnieniami rynku energii elektrycznej w kontekście polskiej, europejskiej i światowej polityki energetycznej. Wskazuje aktualną tematykę oraz problemy do rozwiązania, z którymi w najbliższym czasie będzie musiało zmierzyć się środowisko energetyków.
EN The paper discusses the problems connected with the questions of energy market in the context of the Polish, European and world energy policy. It shows current subject matters and problems to the solution by power industry and research personnel.
3
86%
Energetyka
2015 nr 9 569--577
PL Zaprezentowano zastosowanie teorii kosztu termoekologicznego do analizy termodynamicznej założeń polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Wskaźnik kosztu termoekologicznego obejmuje sumę zużycia egzergii nieodnawialnych bogactw naturalnych na wytworzenie produktu użytecznego (również nośni[...]
EN Presented is the application of the thermo-ecological cost theory for the thermodynamic analysis of the Polish and the EU energy policy. The thermo-ecological cost index comprises the cumulative exergy consumption of the non-renewable resources for the creation of some useful product (including an e[...]
4
86%
Polityka Energetyczna
PL Celem polityki energetycznej w każdym kraju jest określenie działań dla zabezpieczenia bieżących i przewidywanych w przyszłości potrzeb energetycznych, a to dlatego, że energia jest Jednym z podstawowych czynników rozwoju. Z tego powodu kraje świata, szczególnie te uprzemysłowione, analizują swoją p[...]
EN In each country the energy policy is aimed at securing current ? and future energy demand. The reason is that the energy is one of the main factor of development. Therefore, in all countries, in particular in the developed ones, the energy policy for the very near future is brought up to dates and t[...]
5
86%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 18--22
PL W artykule omówiono kwestię przyszłości węgla jako surowca energetycznego w Polsce i w Europie w odniesieniu do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przedstawiona w tekście próba prognozy mocy zainstalowanych w Europie potwierdza istotną rolę węgla w produkcji energii elektrycznej.
EN The article describes the future of coal as energy source in Poland and in Europe in respect of EU climate policy. The below stated analysis of installed capacities in Europe confirms the core role of coal in energy production.
6
72%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 4 (127) 19--22
7
72%
Polityka Energetyczna
2016 T. 19, z. 2 65--79
PL Wybrany przez Unię Europejską kierunek polityki energetycznej, powiązanej z polityką klimatyczną i społeczną, powoduje stopniowe odchodzenie od modelu scentralizowanej energetyki opartej na wielkoskalowych źródłach wytwórczych. Nastąpi przeorientowanie sektora na zasoby energetyczne o charakterze ro[...]
EN European energy policy along with climate and social policies have contributed to a gradual moving away from the model of centralized power sector with large-scale generation units. Instead, a progressive shift towards dispersed energy resources, including dispersed sources, energy storage, demand s[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 4(57) 75-95
EN The article deals with the issues connected with choosing the sources used to produce energy and also their influence on natural environment. The energy security, energy legislation binding currently in Poland, European Union’s legislation and energy policy and global politics are also presented in [...]
9
72%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono problemy związane z wdrożeniem założeń europejskiej polityki energetycznej w warunkach gospodarki polskiej. Przedstawiono również wybrane zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju energetyki w wymiarze europejskim i krajowym w świetle obowiązujących uregulowań prawno-ekon[...]
EN The problems connected with the assumptions of the European energy policy introduction under Polish economy conditions are presented. The selected issues from the range of the balanced energy industry development are presented as well in the light of legal-economic settlements in force as well as in[...]
10
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 125--129
PL W ostatnich latach obserwuje się wznowienie zainteresowania rozwojem i zastosowaniem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy. Badania w tym zakresie prowadzą min. Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Argentyna, Korea Południowa. W pracy zaprezentowano kierunki polskiej polityki energet[...]
EN In recent years there has been renewed interest in the development and application of nuclear reactors of small and medium power. Research in this area leads min. Japan, Russia, the United States, India, China, Argentina, South Korea. The paper presents the directions of the Polish energy policy aga[...]
11
58%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 5 282--291
EN The article describes the subject of underground hydrogen storage in the context of energy storage using hydrogen as a carrier, and shows its role in the Polish energy policy. The review of the most recent papers was performed to provide the information about hydrogen properties and options for unde[...]
12
58%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2017 T. 5 107--119
PL Celem artykułu jest podsumowanie siedemdziesięciu lat obecności węgla brunatnego na krajowym rynku energetycznym, opisanie aktualnego udziału tytułowego surowca w produkcji energii elektrycznej w Polsce, dokonanie analizy możliwych skutków zmniejszenia jego wydobycia i zaproponowanie alternatywy w p[...]
EN Points of the article are: summarizing the seventy years of lignite presence on the national energetic market, describing current share of raw material in electricity production in Poland, analyzing possible effects of reduction of its output and proposing an alternative in case of burn-out of depos[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last