Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podkarpacie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2
86%
Wiadomości Konserwatorskie
2010 Nr 28 155-158
PL Artykuł porusza problem zniszczeń zabytków nieruchomych na terenie województwa podkarpackiego spowodowanych przez tegoroczne wiosenne powodzie. Największe straty odnotowano na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Zalane zostały dwa zabytkowe zespoły w Tarnobrzegu Wielowsi: zespół kościoła parafialn[...]
EN The article discusses the issue of the damage caused to historical buildings in the Podkarpackie Voivodeship by this year spring flooding. The most serious damage was registered in the area of Tarnobrzeg County. Two historical complexes in Tarnobrzeg Wielowieś were flooded: the complex belongin[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 28, t. 1 127-136
PL Przedstawione w pracy badania w sposób zasadniczy wpływają na obliczenia odkształceń podłoża budowlanego. Poznanie procesów odbudowy spójności i określenie spójności maksymalnej, prowadzącej do zeskalania pozwoli na wykorzystanie lessu jako materiału do wbudowywanie w konstrukcje ziemne. Uzyskane dl[...]
EN Represented in the work investigations fundamentally influence calculations of the subsoil deformations. Coming to know processes of reconstruction of cohesion and determination of the maximum cohesion, leading to the petrification, permit using of loess as material to ground constructions. The stre[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2013 z. 53 115--122
PL W pracy zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych w trzech charakterystycznych obszarach Leska. W obszarze I (rynek), II wypełnionym współczesną, mało atrakcyjną zabudową wielorodzinną (bloki) i III stanowiącym obszar zabudowy jednorodzinnej (domy zlokalizowane w prywatnych ogrodach). Przepro[...]
EN This paper presents the results of research carried out in three characteristic areas of Lesko, Poland: Area I (the market square); Area II filled with contemporary, rather unattractive multifamily buildings (blocks of flats); Area III making the zone of single-family objects (detached houses). The [...]
5
86%
Logistyka
2014 nr 3 6246--6255
PL Sprawnie funkcjonujący transport jest elementem bez którego niemożliwy jest rozwój i poprawne działanie systemu gospodarczego. Zależność ta jest ważna zarówno dla małego obszaru – regionu danego kraju, całego państwa jak i kontynentu. Od systemu transportowego wymaga się szeregu cech do których zali[...]
EN A well-functioning transport is an element without which any development and correct operation of the economic system are possible. This relationship is important both for a small area - the region of the country, all the country and the continent. A number of attributes which include: punctuality, [...]
6
81%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 4 41-43
PL Obecnie Podkarpacie jest wielkim placem budowy autostrady A4 prowadzącej do granicy z Ukrainą, mimo że budowa wyodrębnionych odcinków miała zakończyć się przed rozpoczęciem Euro 2012. Powódź, protesty podkarpackich samorządowców, prace archeologiczne, rozwiązanie kwestii ujęcia wody dla Łańcuta i po[...]
EN Currently Podkarpacie (Subcarpathia) is a large construction site of the A4 motorway, leading to the border with Ukraine, despite the fact that the construction was to be completed before the Euro 2012 championships. Flood, protests of Subcarpathian self-governments, archeological works, the solutio[...]
7
81%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Renewable energy is an alternative and competitive form for the conventional sources of energy with a developed transmition network. This proposal shows an introductory analysis of the utilisation possibilities of biomass for energy generation at the conditions of land dissipated development. In her[...]
8
81%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 165-174
PL Prognozowanie stateczności osuwisk wymaga znajomości parametrów wytrzymałościowych gruntów ze strefy poślizgu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań parametrów wytrzymałościowych glin oraz pyłów lessopodobnych przeprowadzonych w aparacie bezpośredniego ścinania.
EN The prognose of landslide safety factor requires the knowledge of soils strength parameters from surrounding sliding surface. In this paper the results of clayay wastes and loesslike silts strength parameters using direct shear box method researches are presented. Researches of typical soils from s[...]
9
81%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2009 R. 19, nr 3 19--35
10
81%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
11
81%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2011 R. 20, nr 1 25--30
12
81%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2005 R. 15, nr 3 19--21
13
81%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 114--115
PL Celem pracy jest przedstawienie możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu tj. w rejonie gdzie istnieją korzystne warunki społeczno – ekonomiczne i przyrodnicze do prowadzenia tego typu działalności.
14
72%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Rolnictwo województwa podkarpackiego wyróżnia się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Znacznie zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych, a zwłaszcza konieczność gospodarowania na terenach płaskich, podgórskich i górskich, stwa[...]
EN The agriculture of Podkarpackie voivodeship has one feature which makes it distingnishable from other povinces. It is known for its land divisions, an excess of supplies of man - power as well as for low efficency of agrarian production. Significant differences in soil and natural conditions and par[...]
15
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Nurt zwany często stylem zakopiańskim zaczął się krystalizować u schyłku XIX wieku. W Polsce odwoływał się do motywów narodowych i rodzimych pierwiastków. Zakopane odkryte przez Tytusa Chałubińskiego stało się kolebką nowych projektów w architekturze i sztuce. Mało do tej pory znane są projekty i re[...]
EN Trend, frequently called Zakopianian style, came into being in late XIX century. In Poland, it referred to native motives. Zakopane discovered by Tytus Chałubiński became the center of new projects in architecture and art. However, we barely know projects and realizations of Zakopianian style in Pod[...]
16
72%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od wieków architektura sakralna jest elementem wyróżniającym się w polskim krajobrazie. Jej lokalizacja oraz walory estetyczne i prestiżowe wyróżniają ją w świadomości człowieka. Staje się ona więc znakiem nobilitującym otoczenie, pełniąc rolę znaku dla miejsca, które przez to dzieło architektoniczn[...]
EN Sacred architecture from aged has created distinctive elements in the landscape. Across the whole country, its location, architectural forms and values, always a special prestige marked out sacred objects from others. The silhouette of the ecclesiastic towers give to every place individual and chara[...]
17
72%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W Małopolsce i na Podkarpaciu wydobywa się rocznie prawie 25 mln ton kruszyw naturalnych, w tym około 18 mln Mg kruszyw żwirowo-piaskowych. W artykule przedstawiono charakterystykę górnictwa kruszyw naturalnych uwzględniającą stan obecny oraz perspektywę rozwoju branży. Zarysowane zostały również pr[...]
EN In Małopolska and Podkarpacie almost 25 million tons of natural aggregate is mined annually, including about 18 tons of sand-gravel aggregate. The article presents characteristics of natural aggregate mining including current state and prospects for future development. Problems connected with confli[...]
18
72%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W artykule prezentowano analizę środowiska województwa podkarpackiego zanieczyszczanego odpadami turystycznymi. Województwo podkarpackie jest popularne z miejsc aktywności turystycznej oraz dobrej sieci infrastruktury turystycznej. Jak pokazują badania, Podkarpacie jest województwem z nieznacznym za[...]
EN The article presented an analysis of regional environmental podkarpacki tourist contaminated waste. Podkarpackie province is popular with places of tourist activity and good tourist infrastructure networks. Research shows that Podkarpacie is a province with a slight pollution. Surface waters are the[...]
19
72%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
20
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Planowe postępowanie z odpadami komunalnymi jest jedną z form ochrony środowiska naturalnego. Wspólnoty Europejskie stawiają sobie za cel wysoki poziom tej ochrony i zobowiązują do niej nie tylko państwa, jako kraje stowarzyszone ale i ich obywateli - podmioty prawne, fizyczne, jednostki gospodarcze[...]
EN The planned management of municipal waste is one of the forms of protection of the natural environment. The high level of this protection is considered a priority by European communities which impose this protection requirement not only on states as associated countries but also on their citizens - [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last