Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Podhale
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 8 338-341
PL W pracy przedstawiono szacunkową analizę wpływu eksploatacji wód termalnych otworami Bańska IG-1 i PGP-1 w Bańskiej Niżnej na zmiany mineralizacji tych wód oraz możliwości ich wykorzystania. Jedną z koncepcji zagospodarowania wód termalnych jest ich wielowariantowe wykorzystanie - przykładowo ich od[...]
EN The estimated analysis of the influence of the thermal water exploitation on the mineralization and the utilize of thermal water is presented. The thermal water is exploited by Banska IG-1 and PGP-1 wells in vicinity of Banska Nizna. One of the conceptions of thermal water's management is its multiv[...]
2
100%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 2 39-46
EN The function and role of a river in the rural landscape of Podhale were analysed on the example of the Biarka River. In the commune of Bukowina Tatrzariska, the river divides the area of Podhale and Polish Spisz. The villages of Brzegi, Jurgow, Czarna Gora and Biaika Tatrzariska are located on the r[...]
3
94%
Czysta Energia
2012 Nr 4 24-25
4
94%
Geological Quarterly
2016 Vol. 60, No. 3 561--571
EN The authors studied landslides in alluvial sediments on undercut steep banks of the rivers flowing in the western part of the Podhale region. The landslides are of rotational type. Landsliding processes are complex and they differ from those on solid rock slopes because of the heterogeneous litholog[...]
5
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL W Polsce wody geotermalne stosowane są głównie w ciepłownictwie oraz w balneorekreacji i balneoterapii. Wykorzystanie wód geotermalnych w uzdrowiskach i ośrodkach rekreacyjnych stanowi łącznie około 7% bezpośredniego wykorzystania, z czego na obiekty balneorekreacyjne przypada około 2,5%. Geotermaln[...]
EN Direct use of geothermal waters in Poland consist of district heating, balneotheraphy and balneorecreation, heating up a lawn of a football playground. Applications in resorts and balneorecreational centers give 7% of direct uses of geothermal waters overall and balneorecreation itself representing [...]
6
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 25--33
PL Artykuł przedstawia główne fakty z historii rozwoju ciepłowniczego projektu geotermalnego na Podhalu, efekty działalności Spółki PEC Geotermia Podhalańska SA w ostatnich pięciu latach oraz perspektywy rozwoju. Celem jest pokazanie możliwości wykorzystania źródła geotermalnego oraz wykazanie korzyści[...]
EN The paper presents the main facts from the history of the Podhale geothermal heating project development, the effects of PEC Geotermia Podhalańska SA’s activities in the last five years as well as development prospects. Its purpose is to show the possibility of using geothermal energy source, and to[...]
7
84%
Landform Analysis
2013 Vol. 24 3--10
PL Zbadano skutki procesów mrozowych na podciętych brzegach rzek w okresie listopad–kwiecień przełomu lat 2011/2012 r. Erozję powierzchni brzegów w dorzeczu Czarnego Dunajca (Kotlina Orawska, Pogórze Gubałowskie) oraz w dorzeczu Ropy (Beskid Niski) badano metodą prętów pomiarowych i łapaczami materiału[...]
EN The effects of frost processes on undercut riverbanks in the period November-April, at the turn of 2011/2012 were examined. Erosion of the riverbanks in the Czarny Dunajec basin (Orava Basin, Gubałówka Hills) and in the Ropa basin (Low Beskid) was studied by erosion pins and catchers of bank sedimen[...]
8
84%
Przegląd Geologiczny
2014 Vol. 62, nr 4 198--203
PL Resistivity tomography is a modern geophysical method is widely used in geological research. It is especially useful in the study of landslides and their bedrock. Such tests were performed on landslide Dzianisz located in the Podhale region. It was established on the right side of the stream Dzianis[...]
9
84%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 1 49--53
10
84%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2018 R. 57, nr 1 131--139
PL W 2018 r. mija 55. rocznica odkrycia i udokumentowania wód termalnych (geotermalnych) na Podhalu (na Antałówce w Zakopanem) w otworze Zakopane IG-I. Projekt robót wiertniczych otworu został opracowany przez prof. S. Sokołowskiego przy współpracy mgr. A. Sławińskiego. Analizując uzyskane rezultaty, p[...]
EN In 2018 takes place the 55th anniversary of the discovery of geothermal water in the Podhale region (Antałówka Hill, Zakopane) in the Zakopane IG-I borehole will be celebrated in 2018. The project of drilling the borehole was elaborated by Professor S. Sokołowski in cooperation with A. Sławiński M.S[...]
11
84%
Przegląd Geologiczny
2019 Vol. 67, nr 5 405--413
EN The landslide on the northern slopes of Magura Witowska is an example ofa consequent-structural type oflandslide. It has been developed due to several favorable conditions like: monoclinal layer deposition where the dip angle and direction of collapsing layers are close to those of slope exposition.[...]
12
83%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 9 507-511
PL Opisano zjawisko trzęsienia ziemi o sile 4,7 stopnia w skali Richtera, z epicentrum w okolicach Czarnego Dunajca. Omówiono uszkodzenia, które powstały w różnego rodzaju obiektach budowlanych i oceniono intensywność zaistniałego trzęsienia ziemi.
EN The earthquake had intensity of 4,7 grades of Richter scale with epicenter near Czarny Dunajec. The damages which emerged in different buildings are described and intensity of existed earthquake has been evaluated.
13
71%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 27 136-143
PL Historia geotermii pod Tatrami rozpoczęła się już w roku 1844, kiedy to Ludwik Zejszner opisał odkryte przez siebie na Jaszczurówce, w Zakopanem, źródło o temperaturze 20,4°C. W roku 1963 wody termalne o temperaturze 37°C uzyskano po raz pierwszy z otworu wiertniczego, wykonanego w Zakopanem, na Ant[...]
EN The history of thermal waters in the region begins in 1844, when Ludwik Zejszner wrote of a thermal spring at 20.4 degrees Celsius that he discovered in Jaszczurówka, Zakopane. In 1963 thermal waters at 37 degrees Celsius were reached the first time from the a well drilled in Antałówka, Zakopane. Wa[...]
14
71%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2011 R. 50, nr 1-2 221-224, 3 nlb.
PL Artykuł przedstawia rozwój ciepłowniczego projektu geotermalnego na Podhalu z podaniem istotnych parametrów technicznych i ekonomicznych oraz perspektyw rozwoju. Początki projektu geotermalnego były trudne ze względu na pionierski charakter przedsięwzięcia. Biorąc jednak pod uwagę uzyskane efekty je[...]
EN The paper presents the development of geothermal heating project in the Podhale region and provides with some information about its technical and economic aspects and future prospects. The beginning of geothermal project was difficult due to its pioneering nature. However, taking into account result[...]
15
71%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2007 T. 7, z. 2b 167-176
PL Badania prowadzono w latach 2002-2005 w cennych pod względem przyrodniczym terenach karpackich. Ich celem było określenie koncentracji działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu wczasowo-aturystycznego na wybranych obszarach Podhala oraz jakości wód powierzchniowych odpływających z tego obs[...]
EN Studies were carried out in the period of 2002-2005 in the naturally valuable Carpathian regions. The objective of the paper was to recognize the types and intensity of business activities connected with tourism services in selected regions of the Podhale as well as the quality of surface waters flo[...]
16
71%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na oryginalność budownictwa i sztuki podhalańskiej zwracano uwagę już w pierwszej połowie XIX stulecia, w drugiej połowie tegoż wieku zaś zaczęto gromadzić zbiory etnograficzne. Dopiero jednak dzięki działalności znanych osobistości z Warszawy: chirurga Władysława Matlakowskiego, prawnika Bronisława[...]
EN The originality of architecture and art of Podhale was already noted in the first half of the 19th century, while in the second half of the century ethnographic collections were established. However, it was thanks to the work of famous personages from Warsaw: a surgeon Władysław Matlakowski, a lawye[...]
17
71%
Przegląd Geologiczny
EN Occurrences of thermal waters, their TDS and chemistry are briefly characterised. When considering usage, the most important are thermal waters occurring in the Podhale Basin due to their high temperature (to 82"C at the surface), yield {to 270 m /s - outflow) and low TDS (to 3 g/dm ). Thermal water[...]
18
71%
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
2003 T. 48, z. 2 541--548
PL Artykuł przedstawia postawy ludzi wobec pracy w kontekście wysokiego bezrobocia. Po ogólnym zarysowaniu negatywnych konsekwencji braku pracy następuje prezentacja skali zjawiska w rejonie Podhala. Po niej zamieszczone są spostrzeżenia z obserwacji empirycznej postaw personelu w jednej z zakopiańskic[...]
EN The paper presents attitudes of people toward work in the context of high unemployment. Beginning of general statements on the nature and negative consequences of lack of jobs, the article shows the scale of unemployment in the region of Podhale (South Poland). Next in the text, conclusions of empir[...]
19
71%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2018 R. 57, nr 1 179--185
20
71%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2018 R. 57, nr 1 173--177
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last