Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Phaeozems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Buforowość gleb definiowana jest jako zdolność gleby do przeciwstawiania się jej zakwaszaniu lub alkalizacji. Najczęściej właściwości buforowe gleb związane są z sorpcją i adsorpcją jonów, ze zobojętnieniem i wytrąceniem składników wprowadzonych do gleby, procesami przechodzenia związków w formy jon[...]
EN The study was undertaken for the estimation of buffer equilibria in soils of different typology nom the selected regions of Poland with regard to their vulnerability to degradation. Several different soils have been chosen for the investigation: (Tulibowo - Luvisols, Szadłowice - Phaeozems, Włocławe[...]
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy analizowano charakterystyczne cechy strukturotwórcze, takie jak: dynamiczną i statyczną wodoodporność agregatów glebowych, stan agregacji wtórnej po dynamicznym i statycznym działaniu wody, kapilarną pojemność wodną, zmiany objętościowe wywołane pęcznieniem i skurczem agregatów glebowych ora[...]
EN The paper analyses characteristic structure-forming properties such as: the dynamic and static water resistance of soil aggregates, the secondary aggregation following the dynamic and static water action, capillary water capacity, volume changes caused by swelling and shrinkage of soil aggregates an[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Przeprowadzone badania miały na celu poznanie właściwości fizycznych i chemicznych czarnych ziem właściwych, a w szczególności ich zróżnicowania w glebach wytworzonych z odmiennych utworów geologicznych. W badanych glebach oznaczono m.in.: uziarnienie, gęstość objętościową oraz gęstość fazy stałej, [...]
EN The performed investigations aimed at determining physical and chemical properties of proper Phaeozems, especially their diversification in soils developed from different geological formations. The following parameters were determined in the examined soils: texture of soil, bulk density, specific de[...]
4
80%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 233--237
PL Badaniami objęto czarne ziemie zlokalizowane w parku zdrojowym w Inowrocławiu, będące pod stałym wpływem tężni. Ten specyficzny czynnik antropogenny powoduje wzrost stężenia jonów sodowych i chlorkowych, zmieniając tym samym istotnie skład kompleksu sorpcyjnego i roztworu glebowego analizowanych gle[...]
EN The research covered Phaeozems (WRB 2007) located in the Spa Park in the town of Inowroclaw, which are under continuous influence of graduation towers. This specific anthropogenic factor induces the increased concentration of calcium, sodium and chloride ions, and thus significantly modify the compo[...]
5
80%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last