Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Peltier module
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1241--1244, CD
PL W artykule omówiono model matematyczny zjawisk fizycznych opisujących działanie elementu termoelektrycznego jakim jest ogniwo. W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie ogniwa Peltiera w różnych gałęziach gospodarki takich jak: medycyna, transport czy elektronika. Wspomniany element termoele[...]
EN This article presents the practical usage of a Peltier module in the various industries such as medicine, transportation and electronics. This thermoelectric element could be more and more find in the devices which are responsible for the air conditioning of all kinds of objects or small items. It c[...]
2
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W niniejszej pracy podjęto badania mające na celu przebadanie modułu Peltiera pod kontem zastosowań w inżynierii rolniczej i agrofizyce. Określono najniższą temperaturę, jaką osiągnęła chłodzona powierzchnia modułu przy różnych natężeniach prądu. Przykładowo obliczono czas chłodzenia 10 l mleka w ad[...]
EN The work presents research undertaken in order to check the Peltier module for possible application in agricultural engineering and agricultural physics. Carried out analysis allowed to determine lowest temperature reached by cooled module surface at various current intensity values. As an example, [...]
3
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Rozwój mikroelektroniki i technologii półprzewodników spowodował iż cena rynkowa modułów Peltiera w ciągu ostatnich lat znacznie spadła. Spowodowało to, że zakres zastosowań tego modułu uległ znacznemu rozszerzeniu, w wielu zastosowaniach wypierając konwencjonalne układy ziębnicze (sprężarkowe i abs[...]
EN Development of microelectronics and semiconductor technology caused considerable drop of Peltier module prices over the recent years. Therefore a range of the module applications was largely extended, in many instances replacing conventional cooling systems (both compressor and adsorption type). The[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 245-246
PL Przedstawiono układ chłodzenie diod elektroluminiscencyjnych oparty na module Peltiera. Prezentowane stanowisko pomiarowe pozwala na dokonywanie pomiarów fotometrycznych przy ustalanej temperaturze złącza p-n diody. W układzie mierzy się temperaturę obudowy diody, obu stron modułu Peltiera, radiator[...]
EN The paper will describe the structure of laboratory equipment used to specify temperatures of all parts of the cooling system. This system with a Peltier module is designed for keeping the minimum temperature of HP LED. Directions of heat flow in ideal and real systems with their electrical and heat[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 150-159
PL Niniejszy artykuł przedstawia propozycję urządzenia chłodniczo-grzejnego zbudowanego na bazie ogniw Peltiera. Na rynku znajduje się niewiele urządzeń chłodniczo-grzewczych, które bez przerywania procesu badawczego mogą przechodzić z trybu grzania w tryb chłodzenia i na odwrót. Funkcję taką doskonale[...]
EN This article presents a proposal of device for refrigeration and heating constructed on the basis of Peltier modules. On the market there is little refrigeration and heating equipment, which, without interrupting the process of research may move from heating mode to cooling mode and vice versa. Pelt[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1237--1240, CD
PL W artykule omówiono model matematyczny zjawisk fizycznych opisujących działanie elementu termoelektrycznego jakim jest ogniwo Peltiera. W uproszczeniu omawiany element funkcjonuje jako mała „pompa powietrza” zimnego lub ciepłego. Proces wymiany temperatury między poszczególnymi elementami ogniwa rea[...]
EN The article discusses the mathematical model of physical phenomena describing the operation of the thermoelectric element which is Peltier module. Simply discussed element functions as a small cold or warm "air pump". The process of the temperature exchange between different parts of the cell is exe[...]
7
75%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 247--252
PL Ogniwa termoelektryczne, zwane również ogniwami Peltiera, są stosowane głównie do dwóch celów: generowania prądu elektrycznego i chłodzenia. Spośród tych zastosowań chłodzenie jest tematem wielu badań naukowych już od kilku dekad. Dzieje się tak, ponieważ ogniwa Peltiera mogą być umieszczane w różny[...]
EN Thermoelectric modules, also called Peltier modules, are used mainly for two purposes: electricity generation and cooling. Among that, cooling has been a subject of research for several decades. This is because Peltier modules can be used in different configurations in medical, industrial, laborator[...]
8
63%
Nowa Elektrotechnika
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 301-303
PL W publikacji opisano wielokanałowy system sterujący zespołem LED-ów średniej mocy. Każda z obsługiwanych, wąskopasmowych diod IR lub VIS, posiada własny sterownik. Dodatkowy podsystem, oparty na ogniwach Peltiera, zapewnia stabilizację temperaturową całego systemu. Wszystkie podzespoły systemu stero[...]
EN The publication describes multi-band control system medium power LEDs. This system supports narrowband IR and VIS LEDs. Each of these LEDs has its own driver. The control system was supplemented with temperature stabilization unit. The individual components of the system are controlled in parallel b[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2017 z. 127 189--198
PL Referat stanowi próbę syntetycznego usystematyzowania stanu wiedzy i technologii na temat ogniw Peltiera oraz obszarów ich zastosowania. To ważny temat, zwłaszcza w czasie, kiedy fotowoltaika zmierza w kierunku nieuchronnej technologii cienkowarstwowej, a świat poszukuje wysoko-sprawnych metod zapew[...]
EN This paper is an attempt to synthesize the state of knowledge and technology on Peltier modules and areas of their application. It is important, especially at a time when the photovoltaics is heading towards inevitable thin-film technology, and the world is looking for high-efficiency methods to ens[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 704--707, CD
PL W artykule przedstawiono, opracowany przez autorów układ sterowania ogniwa Peltiera. Ze względu na nieliniową zależność wydajności ogniwa od prądu do wyznaczania wartości sterowania zastosowano logikę rozmytą. W kolejnych częściach artykułu omówiono: rzeczywiste charakterystyki ogniwa Peltiera, spos[...]
EN The article presents the Peltier cell control system developed by the authors. Due to the non-linear dependence of the cell's efficiency on the current, fuzzy logic was used to determine the control value. In the following parts of the article the actual characteristics of the Peltier cells, the met[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 14 96-102
PL W referacie przedstawiono budowę oraz wyniki badań metrologicznych stanowiska do kalibracji elektronicznych czujników temperatury. Dedykowany zakres temperatury kalibracji wynosi od 0 do 50 °C. Kalibracja polega na równoczesnym odczycie wartości temperatury cieczy kalibracyjnej przez umieszczone obo[...]
EN This paper presents the construction and the results of metrological tests calibrator temperature sensors. Calibration temperature range is from 0 to 50 °C. Calibration is the simultaneous reading of liquid temperature calibration of sensors placed side by side: the reference and tested. The accurac[...]
13
63%
Mechanik
2018 R. 91, nr 12 1116--1119
PL Przedstawiono system kontroli i utrzymania temperatury w zbiorniku wykorzystywanym do testów zmęczeniowych elementów. Zaprojektowany system umożliwia osiąganie i utrzymanie stałej temperatury w zakresie od 17 do 45ºC z odchyłką ±0,5ºC. System kontroli temperatury został skonstruowany z zastosowaniem[...]
EN The system of control and maintenance of temperature in the tank used for fatigue tests of the elements is presented. The designed system enables reaching and maintaining a constant temperature in the range from 17 to 45ºC with a slope of ±0.5ºC. The temperature control system was implemented using [...]
14
51%
Materiały Elektroniczne
PL Odkrycie na początku XXI wieku nowych zjawisk oraz innowacyjnych metod wytwarzania pozwoliło na znaczny rozwój dziedziny materiałów termoelektrycznych oraz ich zastosowań. Rozwój ten idzie w parze z coraz większymi wymaganiami dotyczącymi pozyskiwania energii w wyniku eksploatacji paliw kopalnych i [...]
EN The discovery of new phenomena and innovative methods of production at the beginning of the 21st century has led to significant growth in the field of thermoelectric materials and their applications. The said progress is inextricably linked with new requirements for energy production as a result of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last