Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PUR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 975--979
2
94%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/2 1297--1308
EN Polyurethane foams due to their easily regulated domain structure are group of polymers with highly variable properties. They are widely used to provide comfort in many areas of daily life. Because of toxic products polyurethane foam waste cannot be disposed by means of thermal degradation, they als[...]
3
94%
Izolacje
PL W artykule omówiono budowę, sposób uzyskania i cechy szczególne materiałów poliuretanowych PUR/PIR. W celu oceny właściwości systemów ETICS z zastosowaniem płyt poliuretanowych przeprowadzono badania podstawowych właściwości systemów ETICS z PUR i PIR oraz porównano je do systemu ociepleń opartego n[...]
EN The article discusses the structure, mode of derivation and the properties of PUR/PIR materials. A study of the basic properties of ETICS using PUR and PIR was conducted in order to compare the properties of ETICS using polyurethane panels; these were subsequently compared to a styrofoam-based therm[...]
4
84%
Instal
2011 nr 9 16-20
PL Artykuł porusza tematy związane z badaniami parametrów wytrzymałościowych preizolowanych zespołów rurowych sieci ciepłowniczych wykonywanymi zgodnie z wymaganiami normy EN 253:2009 w kontekście zjawiska starzenia się izolacji PUR.
EN In the article author talk over testing methode of mechanical properties preinsulated bonded pipes described and executed with requirements of European standard EN 253:2009 in connection with effect of aging the PUR insulation
5
84%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 4 300-304
6
84%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono podstawowe właściwości pianek poliuretanowych oraz zakres ich zastosowania w budownictwie.
EN The article presents the basic properties of polyurethane foams and their applicability in the constructions sector.
7
84%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 8 1422-1427
PL Z żywicy epoksydowej zawierającej 1% montmorylonitu (MMT) i różne ilości (5%, 10%, 15%) poliuretanu kondensacyjnego otrzymano nanokompozyty epoksydowo-poliuretanowe. Oligomer poliuretanowy zsyntezowano z zawierającego segmenty sztywne produktu kondensacji mocznika, kwasu fenolosulfonowego i formalde[...]
EN Com. epoxy resin was modified by addn. of nanosized montmorillonite (1%) and an elastomeric oligourethane resin (5–15%), compounding a oligooxypropylene tricarbamate (soft segments) with a polyurethane made by condensation of PhOH sulfonic acid and urea with CH₂O (hard segments), cured with triethyl[...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 41--45
PL W procesie recyklingu pojazdów samochodowych niektóre elementy z materiałów polimerowych stwarzają problemy z ich utylizacją. Szczególne problemy są z wyrobami o przeznaczeniu termoizolacyjnym wykonanymi ze sztywnych pianek poliuretanowych (PUR). W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania recykl[...]
EN In the recycling of vehicles, some parts of polymeric materials create problems with their utilization. The particular problems are associated with the products for thermal insulation made from rigid polyurethane foam (PUR).The paper presents the possibility the use of recycled PUR as fillers for th[...]
9
84%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 3 226--232
PL Artykuł przedstawia problematykę związaną z nakładaniem i badaniem powłok poliuretanowych nałożonych na armaturę stalową (w odniesieniu do zasuw i zaworów) przeznaczoną do instalowania w ziemi. Z uwagi na wątpliwości co do zasadności stosowania metod badawczych opisanych w dostępnych specyfikacjach [...]
EN This article presents problems related to the application and testing of polyurethane coatings applied to steel fittings (for valves) intended for installation in the ground. In view of the doubts as to the applicability of the test methods described in the available specifications, to perform these[...]
10
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule stanowiącym przegląd literatury dotyczący poliuretanów (PUR) omówiono zagadnienia związane z otrzymywaniem surowców - diizocyjanianów i dioli - oraz klasycznych wielkocząsteczkowych związków poliuretanowych. Opisano w skrócie techniki formowania poliuretanów. Podano także kilka przykładów[...]
EN The article constitutes a review of the literature on polyurethane (PUR) discussed issues relating to the receiving of raw materials - diisocyanates and diols - and polyurethane. Briefly describes polyurethane molding techniques. It also provides a few examples of recent applications of PUR.
11
84%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1259--1263
PL Zaproponowano metodę oceny dynamiki procesu spieniania pianek polistyreno-uretanowych (PSUR) za pomocą pomiarów temperatury. W wyniku procesu spieniania otrzymano materiał kompozytowy oparty na sztywnej matrycy pianki poliuretanowej (PUR), która jako napełniacz zawierała termoplastyczne kulki z eksp[...]
EN Two types of bicomponent systems for the prodn. of rigid polyurethane foams (high- and low-reactive) were mixed with polystyrene beads (EPS) to obtain 2 polystyrene-polyurethane composites (PSUR). The mixts. were poured into metal mold at room temp. The effect of EPS mass fraction on the PSUR foamin[...]
12
67%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Polyurethanes, the major polymer in plastic industry, have recently noticed a significant growth in production connected with intensive research and development. In order to obtain polyurethane rigid foams with enhanced properties new polyurethane foam was prepared based on modified raw materials. F[...]
13
67%
Izolacje
2015 R. 20, nr 1 40--43
PL W drugiej części artykułu dotyczącego izolacyjności cieplnej wysokoprężnej pianki poliuretanowej omówiono rezultaty pomiarów, tj. wartości współczynnika przewodzenia ciepła i oporu cieplnego, dla płaskich płyt uformowanych z pianki PU.
EN The second part of the article on thermal insulation of high-pressure polyurethane foam discusses the results of measurements, i.e. thermal conductivity and thermal resistance coefficients of flat panels made of PU foam.
14
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca zawiera wyniki badań nad modyfikacją żywicy epoksydowej przez zastosowanie dodatku poliuretanów otrzymanych z MDI lub PMDI oraz polioksypropylenotriolu (Rokopol 1003) w celu otrzymania kompozytów o strukturze IPN i osnów materiałów kompozytowych o poprawionych właściwościach wytrzymałościowych[...]
EN The present work investigates epoxy resin/polyurethane systems with IPN structure as composite as well as for composite matrix preparation. Polyurethanes (PUR) were synthesized from MDI or PMDI with the same polyol - polyoxypropylenetriol (Rokopol 1003). Composites containing 5-20% of polyurethane w[...]
15
59%
Izolacje
PL Aerozolowe, jednoskładnikowe montażowe pianki PUR są wręcz niezastąpione w wielu technologiach budowlanych. Zapewniają w nich szczelność przegród budowlanych przed niekontrolowanym przepływem wilgoci, powietrza lub innych gazów oraz przewodzeniem ciepła. Mają też wysoką rozprężność oraz unikalne wła[...]
16
59%
Instal
2016 nr 10 8--14
PL W dziedzinie technologii izolacyjnych sektor ciepłowniczy i energetyczny w Polsce stawia przede wszystkim na dwa rozwiązania: izolacje z materiałów włóknistych oraz rurociągi preizolowane z zastosowaniem pianek poliuretanowych (PUR). Obie technologie cechują się odmiennymi mechanizmami przepływu cie[...]
EN In terms of insulation technologies, companies from the heating and energy sectors in Poland usually rely on two main solutions: fibrous insulations and pre-insulated pipes using polyurethane foam (PUR) as insulation. Both solutions have different ways of conducting heat, which leads to a widely dis[...]
17
48%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem pracy była modyfikacja czwartorzędowymi solami amoniowymi glin smektycznych dla poprawy ich mieszalności z polimerami, a następnie użucie ich jako napełniaczy wybranych polimeów: polamid 6(PA6), polipropylen (PP) termoplastyczne poliuretany (PUR), nienasycone poliestry (UP) i żywice epoksydowe[...]
EN Modyfication of smectic clays with quaternary ammonium salts (QAS) to improve their miscibility with polymere. Modified clays were used as fillers of some polymers: polyamide (PA6), polypropylene (PP), thermoplastic polyurethanes (PUR), unsaturated polyesters (UP) and epoxy resins (EP). Six types of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last