Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Podjęto próbę oceny zmian właściwości kompozytu PP/mączka drzewna w warunkach przyspieszonego starzenia. Metodą wytłaczania otrzymano dwa kompozyty: jeden - z dodatkiem kompatybilizatora, drugi - bez. Wytłoczone kompozyty rozdrobniono i metodą wtryskiwania wykonano kształtki do badań wytrzymałościow[...]
EN We tried to determine the changes of properties of PP/wood flour composites in conditions of accelerated ageing. Two different types of composites, without and with coupling agent, were prepared by extrusion process. These composites were granulated and in order to measure mechanical properties, tes[...]
2
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The advantage of plasma treatment is that it modifies only the top few nm of the surface, the modification is uniform and it leaves the bulk properties of the material unchanged. Plasma treatment with oxygen or nitrogen plasma provides polar functional groups on the surface, which alters th[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 38--40
PL Recykling materiałowy jest priorytetową formą procesu utylizacji pojazdów samochodowych. Znajdujące się w pojeździe wyroby wytworzone z tworzyw polimerowych stanowią cenny materiał, który po recyklingu może zostać poddany ponownemu przetworzeniu na użyteczne wyroby. Znaczna ilość stosowanych tworzyw[...]
EN Material recycling is a priority form of the process of disposing of vehicles. Production of the vehicle made from plastics are a valuable material that can be recycled and reprocessed into useful products. A significant amount of materials used in vehicles pose problems for recycling. One such exam[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 239-242
PL Szyby warstwowe z folią PVB są powszechnie stosowane w pojazdach samochodowych. Rozwój transportu i towarzyszący mu wzrost produkcji samochodów, powoduje wzrost ilości odpadów związanych z produkcją szkła bezpiecznego. Recyklat folii PVB odznacza się znaczną elastycznością, odpornością na uderzenia [...]
EN In this Laminate glass with a PVB are commonly used in motor vehicles. Development of transport and accompanying rise in the production of cars, increases the amount of waste from the production of safety glass. In this paper, the processing and mechanical properties of polymer composites manufactur[...]
5
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 243-245
PL W artykule przedstawiono problemy recyklingu wyrobów z wielowarstwowych materiałów polimerowych stosowanych w pojazdach samochodowych. Analizowano możliwości rozdrabniania i segregacji poszczególnych materiałów oraz kierunki ich wykorzystania Przedstawiono recykling wyrobu z kompozytu WPC -PP (polip[...]
EN This paper presents recycling problems of products with multilayer polymeric materials used in vehicles. We analyzed the possibility of shredding and separation of individual materials and directions for their use presents a composite product recycling WPC-PP(polypropylene) modified wood fiber.
6
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W związku z przewidywanym uruchomieniem w firmie Basell-Orlen w Płocku nowej, największej w świecie instalacji produkcji polipropylenu na rynek w Polsce trafi znaczna ilość polipropylenu, tj. 400 tys. ton rocznie zamiast dotychczasowych 90 tys. ton. Artykuł omawia główne kierunki zastosowań poliprop[...]
EN A great increase in polypropylene production will be observed in Poland due to the development of new, the largest in the world polypropylene production line in Basell-Orlen Polyolefins. The annual tonnage of polypropylene on the Polish market will increase from 90 thousand tons to 400 thousand tons[...]
7
100%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 2 (134) 30--38
PL Fizyczna modyfikacja włókien polipropylenowych (PP) za pomocą nieorganicznych dodatków zapewnia bardziej intensywne umocowanie włókien PP w kompozytach konstrukcyjnych, co powoduje znaczną poprawę funkcji włókien PP w stosunku do przenoszenia i absorpcji energii odkształcenia i obciążenia kompozytów[...]
EN The physical modification of polypropylene (PP) fibres with inorganic additives ensures more intense anchoring of PP fibres in constructional composites, which leads to great improvement of the function of PP fibres in relation to the transmission and absorption of deformation energy in the formatio[...]
8
99%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 107-112
EN The influence of co-rotating twin-screw extrusion of polymer blends on their thermal properties has been presented in this paper. The polymer blends that have been taken into consideration consisted of PE and PP processed by BTSK 20 without any compatibilizer. The contents of minor phase, i.e. PP in[...]
9
85%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 10 1954-1957
10
85%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Przedmiotem pracy są zagadnienia dotyczące procesów interakcyjnych zachodzących w nowoczesnym układzie izolacji kondensatorów energetycznych wysokiego napięcia między dielektrykiem stałym, w postaci dwukierunkowo orientowanej folii polipropylenowej (PP), i syntetycznym syciwem węglowodorowym. W pier[...]
EN The paper deals with some problems concerning the interactions between biaxially oriented polypropylene film and synthetic biodegradable impregnating agents in modern insulation system of high voltage power capacitors. In the first part of the paper, the processes greatly affecting dielectric behavi[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem pracy była modyfikacja czwartorzędowymi solami amoniowymi glin smektycznych dla poprawy ich mieszalności z polimerami, a następnie użucie ich jako napełniaczy wybranych polimeów: polamid 6(PA6), polipropylen (PP) termoplastyczne poliuretany (PUR), nienasycone poliestry (UP) i żywice epoksydowe[...]
EN Modyfication of smectic clays with quaternary ammonium salts (QAS) to improve their miscibility with polymere. Modified clays were used as fillers of some polymers: polyamide (PA6), polypropylene (PP), thermoplastic polyurethanes (PUR), unsaturated polyesters (UP) and epoxy resins (EP). Six types of[...]
12
80%
Instal
2016 nr 2 46--49
PL Błona biologiczna to dynamiczna struktura składająca się z mikroorganizmów, wydzielanych przez nie wielkocząsteczkowych substancji polimerowych (peptydy, polisacharydy) oraz innych substancji zawieszonych w macierzy zewnątrzkomórkowej. Obecność biofilmu zwiększa koszty utrzymania sieci dystrybucji w[...]
EN Biofilm is a dynamic structure consisting of microorganisms, their exopolymeric substances (peptides, polysaccharides) and other suspended substances in the extracellular matrix. The presence of biofilm increases the costs of maintaining the drinking water distribution system and also research on th[...]
13
80%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 567--570
PL Polilaktyd (PLA) jest materiałem należącym do tworzyw biodegradowalnych. Z uwagi na wyższą cenę w porównaniu z tradycyjnymi tworzywami, uzasadnione jest jego powtórne wykorzystanie (recykling). Z tego samego powodu stosuje się mieszaniny PLA z innymi tworzywami. W pracy wykonano badania mieszanin o [...]
EN Polylactide/polypropylene blends were studied for mech. strength after multiple processing. Even fivefold processing did not result in any decreasing the mech. strength of the blends.
14
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Podstawowym problemem kompozytów z napełniaczami pochodzenia naturalnego, jest ich duża podatność na działanie wilgotności oraz wrażliwość na temperaturę przetwarzania. Przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania w charakterze napełniacza rozdrobnionej słomy ryżowej, która spośród napełniacz[...]
EN The basic problem with composites filled with fillers of natural origin is the high susceptibility to humidity and processing temperature. The studies on the possibility of use of grinded rice straw as a particulate filler, which characterizes an especially high content of SiO2 (silica), which proba[...]
15
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad polipropylenem wzmacnianym mikrowłóknami lignocelulozowymi pozyskanymi z łusek zbożowych, które zostały dodatkowo poddane obróbce enzymatycznej i kompatybilizowane były z niepolarną osnową polipropylenową za pomocą wosku polipropylenowego szczepionego bez[...]
EN (PLA filled with lignocellulosic microfibres - comparison of processing methods) This article comprise the results of research on polypropylene reinforced with lignocelluosic microfibres obtained from grain husks, which were treated with enzymes and compatibilzed with non-polar matrix by means of ma[...]
16
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Powstające odpady z produkcji wyrobów o wielomateriałowym składzie poddano procesowi rozdrabniania z jednoczesnym rozdziałem poszczególnych składników. Przeprowadzono badania nad wpływem parametrów procesu rozdrabniania a jakością uzyskanych materiałów. Analizowano wielkość rozdrobnionych materiałów[...]
EN The resulting waste from the production of multi-material compositions was subjected to a process of comminution with simultaneous separation of the individual components. Research on the influence of the parameters of the grinding process and the quality of the obtained materials was conducted. The[...]
17
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Aktualne przepisy stawiają określone wymagania przedsiębiorstwom wytwarzającym produkty z materiałów polimerowych w zakresie zagospodarowaniu odpadów. Stosunkowo prostym sposobem jest tzw. recykling materiałowy, który polega na ponownym zastosowaniu odpadów z procesów produkcyjnych lub też wykorzyst[...]
EN Manufacturers of polymer materials are obliged to fulfil recent regulations concerning waste management. A relatively simple way of waste management is so called material recycling. It relies on re-using of production wastes or using wasted products for the manufacturing of new products. Sometimes m[...]
18
80%
Przetwórstwo Tworzyw
EN The influence of co-rotating twin-screw extrusion of polymer blends on their mechanical, thermal and rheological properties has been presented in this paper. The polymer blends that have been taken into consideration consisted of PE and PP processed by co-rotating twin-screw extruder BTSK 20 (fig. 1[...]
19
71%
Polimery
PL PP, otrzymany w obecności układów katalitycznych: (a) heterogenicznego δ-TiCl3-AlEt2Cl w obecności wodoru lub (b) homogenicznego rac-Et(Ind)2ZrCl2 metyloaluminoksan, modyfikowano jarzącymi wyładowaniami małej częstotliwości w powietrzu. W cienkiej warstwie powierzchniowej mody-fikowanego PP stwie[...]
EN PP prepared (a) over a δ-TiCl3-AlEt2Cl heterogeneous catalytic system in the presence of hydrogen and (b) rac-Et(Ind)2ZrCl2-methylalumoxane homogeneous system, was modified by low-frequency glow discharges in air. Functional groups containing oxygen were found to appear in a min surface layer. Un[...]
20
71%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 6 54-60
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last