Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PLC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2002 T. 6, z. 2 139-150
PL W pracy omówiono problemy praktycznej realizacji cyfrowej, w środowisku sterownika PLC, algorytmu regulacyjnego typu predyktor Smitha, stosowanego do regulacji układów z dużym opóźnieniem. Omówiono struktury rozważanego algorytmu sterowania w aspekcie ich realizacji praktycznej z wykorzystaniem stan[...]
EN In the paper the problems of the PLC realisation of the special control algorithm so called Smith predictor were discussed. The algorithm block structures were analysed in the aspect of the practical implementation in the PLC with the standard programming tools (LD and IL languages) use. The main co[...]
2
88%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper considers the issue of vertical position control of a ball placed on a disc. The aim of this work is to create a fuzzy logic controller able to manage the issue of ball and wheel. The second chapter describes the identification system. In the next chapter a Fuzzy controller is described. [...]
3
75%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 436-442
PL Artykuł opisuje projekt i realizację niskobudżetowego ale zarazem funkcjonalnego i uniwersalnego kompaktowego sterownika programowalnego PLC (ang. Programmable Logic Controller) oraz dedykowanej aplikacji narzędziowej umożliwiającej jego elastyczne oprogramowanie. Przedstawiany sterownik bazuje na j[...]
EN The paper describes project and implementation of a low-cost but functional and universal programmable logic controller PLC in compact case and dedicated utility application for that PLC, which allow user to its effective programming. The main central processing unit of presented controller is based[...]
4
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Język UML (ang. Unified Modeling Language) jest efektywnym narzędziem w modelowaniu rożnego rodzaju systemów. Jego podzbiorem są diagramy statechart oparte na mapach stanów Davida Harela. Umożliwiają modelowanie procesów współbieżnych i przedstawianie specyfikacji na różnych poziomach abstrakcji. Di[...]
EN The Unified Modeling Language (UML) is the effective tool in the modeling of different kinds of systems. The statechart diagrams based on the David Harel's state maps represent its subset. The statechart diagrams enable the concurrent modeling processes and the presenting of specification on differe[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 121-124
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dokonań w zakresie wykonania makiety skrzyżowania dróg oraz opracowania algorytmów I programów dla potrzeb sterowania ruchem na bazie programowalnego sterownika modułowego (S7 – 200 CPU 222) tj. w warunkach ograniczonej pamięci programu i danych oraz og[...]
EN The aim of this article is to present the achievements in the field of the execution of a road junction model as well as the design of traffic managing algorithms and programs based on a modular programmable controller (S7 – 200 CPU 222), i.e. under conditions of restricted program and data memory a[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2011 Nr 16 139-148
PL Profilometr z głowicą konfokalną jest urządzeniem laboratoryjnym przeznaczonym do pomiarów i odtwarzania kształtu powierzchni obiektów w nanoskali. W opisywanym urządzeniu zastosowano układ ze stolikiem obrotowym do pozycjonowania kątowego próbki oraz stolikiem liniowym do przemieszczania głowicy po[...]
EN The profilometer with con focal sensor is a laboratory apparatus for contact less measurement surface topography and form measurement in nanoscale. The presented solution utilises rotary stage for angular positioning of measured sample and linear stage for positioning of measurement sensor in parall[...]
7
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Praktyczne zastosowanie wyrobów wytwarzanych niekonwencjonalnymi metodami, takimi jak SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selectve Laser Sintering) oraz metali o strukturze mikro- i nanokrystalicznej jest uwarunkowane znajomością charakterystyk ich właściwości. W pracy przedstawiono wyniki badań uzy[...]
EN Practical application of products made by unconventional methods such as SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selective Laser Sintering) as well as metals with micro- and nanocrystallic structure requires knowledge of broad characteristics of their properties. The paper present investigation results [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2000 Nr 46 33-41
PL W artykule przedstawiono podstawowe cechy języków programowania sterowników PLC, objętych głównie normą IEC 1131-3. W szczególności uwzględniono: sekwencyjny język graficzny (SFC), język diagramów przepływowych (FC); język schematów bloków funkcyjnych (FBD), język schematów drabinkowych (LD), język [...]
EN This paper presents the basic characteristics of the programmable languages of the controllers (PLC) subjected mainly to the IEC 1131-3 standard. The following aspects are discussed in more details: sequential function chart language (SFC), flow chart language (FC), function block diagram language ([...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 36 179--182
PL Modele obiektów rzeczywistych otrzymuje się na różnorodne sposoby i wykorzystuje w różnorodnych celach. Do badania obiektów automatyki stosuje się najczęściej programy komputerowe, np.: Matlab-Simulink, Scilab, GNU Octave, itp. Można również stosować pamięć operacyjną sterowników [1, 2]. W referacie[...]
EN Models of real objects are obtained in a variety of ways and for a variety of uses. To test automation objects are most commonly used computer programs such as Matlab-Simulink, Scilab, GNU Octave, etc. Can be also use the main memory of PLC. This paper describes the virtual model of two connected ta[...]
10
75%
Selected Engineering Problems
2013 nr 4 47--52
EN This paper presents an interactive control system of overhead crane, carried out with the use of advanced software PLC. It allows the realization of a wide range of transport tasks with visualization of the crane and its workspace.
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 469--474
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z problematyką eksploatacji i utrzymania zintegrowanych systemów sterowania opartych na sterownikach PLC. Rozważane systemy sterowania dedykowane są zastosowaniom kolejowym, przez co wymagany poziom bezpieczeństwa powinien zostać określony na poziomie SIL4. O[...]
EN Article describes the issues of maintenance and operation high level reliability integrated control systems, based on PLC controllers. Described control systems are dedicated to railway applications, where required is security level SIL4. Discussed questions, applied diagnostics methods of the contr[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 8 793-795
PL Sterowniki klasy micro mogą być z powodzeniem wykorzystywane do automatyzacji nieskomplikowanych instalacji przemysłowych, zawierających do kilkudziesięciu zmiennych procesowych o charakterze dwustanowym i/lub analogowym. W artykule przedstawiono metodykę tworzenia strukturalnego oprogramowania ster[...]
EN Micro programmable controllers can be successfully used for automation of unsophisticated industrial installations, containing up to several dozen process variables of two-state and/or analog nature. This paper presents a methodology of creation of structural control software as an example of t[...]
13
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2016 T. 47, nr 2 61--65
PL Przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań eksploatacyjnych sprężarkowej pompy ciepła pracującej w systemie powietrze-woda. Instalację hydrauliczną stanowiska wykonano zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła. Wykonano dwa obiegi grzewcze: nisko- i wysokotemperaturowy. Op[...]
EN A test stand is presented enabling operational investigation of compressor heat pump working in air-to-water system. Hydraulic installation of the stand has been made according to the recommendation of heat pump manufacturer. Two heating circuits (for low and high temperature) were made. Automatic c[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2017 Nr 11 141--143
PL W jednym z poprzednich numerów Zeszytów Naukowych Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej ukazał się artykuł na temat implementacji protokołu Modbus dla komunikacji ze sterownikiem pewnej firmy. Na jednym z rysunków została przedstawiona budowa ramki tego protokołu, zawierające[...]
EN In one of previous Research Notes of the Faculty Electronics and Computer Science of the Koszalin University of Technology the article about implementation of Modbus protocol for communication with PLC from one manufacturer was published. The structure of protocol frame, with command for the PLC, wa[...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 3 3736--3742, CD 1
PL W praktyce przemysłowej bardzo często spotyka się obiekty o jednym optymalnym punkcie pracy. W celu regulacji tego typu obiektu można zastosować regulator ekstremalny. W trakcie przeprowadzania analizy układów regulatorów stwierdzono, że najczęściej nie posiada się dokładnych informacji o procesie. [...]
EN In industrial practice it is very common to control a process with one optimal operating point. It is desirable to operate in optimal point in order to improve performance and reduce cost of the process. Extreme controller can be used in order to control process to operate in its optimal state. Cont[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 9 121--124
PL Programowalny układ logiczny do zastosowań przemysłowych (PLC) stał się standardowym elementem elektronicznym układów automatyki przemysłowej. Układ ten wytwarzany jest przez wielu producentów. W ofercie handlowej spotyka się wiele typów PLC różniących się wielkością, możliwościami oraz różnorodnośc[...]
EN The programmable logic controller (PLC) has become a standard electronic component of industrial automation systems. Such components are produced by many manufacturers. Commercial offers include many types of PLCs that differ in size, functionality, and diversity of additional modules extending avai[...]
17
75%
Science, Technology and Innovation
EN In the paper a problem of real-time requirements meeting at PLC is presented. Basic parameters associated to real time and factors determining their value were discussed. Real-time reliability indices for PLC and methods of their estimation and experimental testing was also proposed. Results were de[...]
18
71%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy taniego, uniwersalnego sterownika mikroprocesorowego ze swobodną konfiguracją wejść i wyjść cyfrowych. Zaprojektowany i wykonany sterownik może zostać zaliczony do grupy sterowników PLC ze względu na całkowicie dowolną konfigurację wejść i wyjść cyfrowych, a[...]
EN A novel construction of the microprocessor controller with the easy programmable inputs and outputs is presented in the paper. The brief foredesign, construction and special software to programming the controller are described. The software is created specially for this controller and makes possible[...]
19
71%
Present Problems of Power System Control
2011 Nr 1 23-28
PL W artykule opisano klasyczne sterowniki mikroprocesorowe oraz programowalne sterowniki logiczne PLC pod kątem ich użycia w aplikacjach przemysłowych. Zostały zaprezentowane podstawowe różnice zarówno w budowie sprzętowej jak i oprogramowaniu.
EN This paper describes microprocessor controllers and Programmable Logic Controllers for industry applications. The differences in hardware and in programming are presented.
20
71%
Elektro Info
2006 nr 3 28-32
PL W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie instalację systemów automatyki bez zastosowania w niej programowalnych sterowników logicznych (PLC). Stwierdzenie to dotyczy zarówno automatyzacji procesów przemysłowych, jak i rozwiązań w instalacjach domowych (sterowanie oświetleniem, roletami, układam[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last