Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PKS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie dokonano podsumowania problemów funkcjonowania i rozwoju przewozów pasażerskich realizowanych przez przedsiębiorstwa PKS w ciągu ostatnich 15 lat. Pokazano zagrożenia wynikające z braku narzędzi prawnych służących rozwojowi tej branży, powolnej legislacji, oraz braku długofalowej polityk[...]
EN Some problems of passenger transport operation and development of transport services carried out by the PKS undertakings in last 15 years have been presented in the paper. The threats resulting from the lack of legal tools for the development of the branch, too slow legislation process and lack of l[...]
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, zrealizowanych w kwietniu i maju 2005 roku w przedsiębiorstwach PKS. Celem badań była próba identyfikacji czynników, determinujących pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku regionalnych przewozów pasażerskich.
EN Some results of research carried in April and May, 2005 at the PKS undertakings have been presented in the paper. The aim of the research was to identify the factors determining the competition position of undertakings at the regional passenger transport service market.
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Radykalna decentralizacja PKS w połowie 1990 r. Prywatyzacja bezpośrednia i pośrednia. Niekorzystny wpływ przemian gospodarczo-ustrojowych na kondycję przedsiębiorstw towarowych i nieco lepsza sytuacja PKS obsługujących ruch pasażerski. Struktura PKS według form własności na początku 2008 r., liczby[...]
EN The sweeping decentralization of PKS enterprise in the middle of 1990. The direct and indirect privatization, unfavourable influence of the economic and political system transformations on the commodity enterprises standing and slightly better PKS enterprises standing, which are serving the passenge[...]
4
89%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL 16 stycznia 1946 r. wydany został dekret o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa". Obecnie na rynku transportowym funkcjonują 172 przedsiębiorstwa, używające wspólnej marki PKS. W 2006 roku świętują one jubileusz sześćdziesięciolecia działalności.
5
89%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zwrócono uwagę na uwarunkowania, jakie należy rozpatrywać i dobrze je poznać, aby zmniejszyć ryzyko, jakie powstaje, gdy wspólnicy stają się po części przedsiębiorcami, wprowadzając swoje części zasobów pieniężnych do kapitału spółki i zaciągając zobowiązania względem Skarbu Państwa i inn[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 133--137
PL [...] Region pilski, usytuowany na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, stanowi obszar wiążący Wielkopolskę i Kujawy z Pojezierzem Pomorskim. [...]
EN In the region of Pila’s province (like in the whole of Poland) there were changes in the transport system in the nineties. Among others they embraced the motor transport. Since 1990 two independent Companies of National Motor Transport have been operating in the region, in Pila and Walcz. Althoug[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono sytuację Przedsiębiorstw Komunikacji Samochodowej (PKS) na rynku przewozów pasażerskich w transporcie publicznym w okresie po transformacji ustrojowej w 1989 roku. W syntetycznym ujęciu przedstawiono warunki funkcjonowania rynku transportowego z uwzględnieniem pomocy państwa dla [...]
EN In the article a situation of Passener Transport Companies on the transport market in the public transport in the period after the political transformation in 1989 was reviewed. In the synthetic terms conditions of transport market functioning were presented including the state aid for Passener Tran[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano zmiany jakie nastąpiły w przedsiębiorstwach PKS od 1990 roku. Państwowe przedsiębiorstwa PKS po zmianie organizacyjno-prawnej stały się samodzielne w działalności gospodarczej. Zmiany strukturalne, prawne i organizacyjne miały na celu doprowadzenie do prywatyzacji tych prze[...]
9
75%
Przegląd Komunikacyjny
PL Ocena funkcjonowania komunikacji autobusowej w województwie małopolskim po prywatyzacji lokalnych przedsiębiorstw PKS. Znaczenie komunikacji autobusowej dla regionu. Skutki prywatyzacji w wybranych powiatach. Możliwości rozwoju komunikacji autobusowej w tym regionie.
EN The assessment of the Polish bus communication functioning in the Little Poland voivodeship after the local PKS enterprises privatisation. The signification of the bus communication for the region. The privatisation.s results in the chosen districts. The possibilities of the bus communication develo[...]
10
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące funkcjonowania jednego z przedsiębiorstw PKS – przedsiębiorstwa PKS w Hrubieszowie – będącego przewoźnikiem na rynku regionalnych przewozów autobusowych. Omówiono charakterystykę oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa, personel, a także tabor auto[...]
11
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przedsiębiorstwa i spółki PKS w Polsce są u progu dużych zmian w strukturze własnościowej. Na ogólną liczbę blisko 170 przedsiębiorstw i spółek PKS w kraju struktura przekształceń własnościowych przedstawia się następująco: 56 przedsiębiorst zostało skomercjalizowanych i działa w formie spółek akcy[...]
12
71%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Taking the example of the carrier enterprises of PKS, a systems analysis of the conditions of activities of theses enterpises during the period of entrance into the European Union has been performed. A method of system based approach to plan restructurizing and developing transportation enterprises [...]
13
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Komunalizacja przyczynia się do przenoszenia uprawnień własnościowych ze szczebla "centralnego" na szczebel samorządowy. Majątek i kapitał spółki mogą być sprawniej zagospodarowane dla potrzeb społeczności lokalnej. Potrzebny jest konsensus pomiędzy trzema interesariuszami: Skarbem Państwa, samorząd[...]
14
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł przedstawia historię komunikacji miejskiej w Lubinie a trakże zapoznaje z polityką transportową miasta i regionu. Omawia stan taboru oraz rodzaje eksploatowanych autobusów.
15
71%
Przegląd Komunikacyjny
PL Samorządy terytorialne w nowym systemie władzy a przyszłość PKS - pytania oczekujące odpowiedzi. Przekształcenia PKS w latach dziewięćdziesiątych i obecna sytuacja ekonomiczna w tej branży. Konkurencja na autobusowym rynku przewozów pasażerskich. Stagnacja w zarządzaniu przedsiębiorstwami PKS i odkł[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest przedstawienie wysokości kosztów eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej oraz relacji pomiędzy wartością taboru a kosztami napraw. Obiektem badań są autobusy wykorzystywane w trzech przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Do badania roz[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W wyniku prywatyzacji wiele przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej znika z mapy kraju. Jedne zostają kupione przez większe firmy transportowe inne przejmowane są przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. Przedsiębiorstwa PKS są też likwidowane. Co dzieje się z nazwą PKS po zmiani[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 130 47--59
PL Globalizacja gospodarki i pogłębiające się procesy integracyjne, zachodzące w turbulentnym otoczeniu wymuszają adaptacyjne i elastyczne zarządzanie przedsiębiorstwem a także konieczność budowy jego strategii. Każde przedsiębiorstwo chcące konkurować na rynku musi stale monitorować swoje otoczenie po[...]
EN The globalization of the economy and the deepening integration processes taking place in the turbulent environment force the adaptive and flexible management of the enterprise and the necessity to build its strategy. Any enterprise wishing to compete on the market must constantly monitor its environ[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiono efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie Sp. z o.o., udzielonej przez państwo polskie w 2011 r. Omówiono również sytuację finansową PKS w latach 2007-2009, tj. w okresie przed złożeniem wniosku o pomoc. W syntetycznym ujęciu przestawiono działania [...]
EN In the article economic effects of the state aid for restructuring in Polish Long-Distance Bus Service in Staszów Sp. z o.o. granted by the Polish state in 2011 were discussed. Financial situation of PKS Staszów Sp. z o.o. from 2007-2009 that is in the period before submission of an area aid applica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last