Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PE
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 9 1006-1010
2
94%
Polish Maritime Research
2018 S 2 98--106
EN The health condition of rolling bearing can directly influence to the efficiency and lifecycle of rotating machinery, thus monitoring and diagnosing the faults of rolling bearing is of great importance. Unfortunately, vibration signals of rolling bearing are usually overwhelmed by external noise, so[...]
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 5 47-48
PL W artykule przedstawiono wpływ zawartości barwionych recyklatów na właściwości wyrobów odlewanych rotacyjnie. Badania przeprowadzono dla zielonych recyklatów PE uzyskanych z odpadów produkcyjnych powstających w technologii odlewania rotacyjnego przy produkcji pojemników do selektywnej zbiórki odpadó[...]
EN An influence of the PE recyclates content on mechanical properties of rotationally molded goods is presented in the paper. Researches were performed for green recyclates from the production of wastes obtained during the rotational molding technology, prepared from five blends with different content [...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 41--45
PL W procesie recyklingu pojazdów samochodowych niektóre elementy z materiałów polimerowych stwarzają problemy z ich utylizacją. Szczególne problemy są z wyrobami o przeznaczeniu termoizolacyjnym wykonanymi ze sztywnych pianek poliuretanowych (PUR). W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania recykl[...]
EN In the recycling of vehicles, some parts of polymeric materials create problems with their utilization. The particular problems are associated with the products for thermal insulation made from rigid polyurethane foam (PUR).The paper presents the possibility the use of recycled PUR as fillers for th[...]
5
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 5 172--191, CD
PL W dobie wzrostu znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości fundusze PE/VC stały się ważnym uczestnikiem rynków finansowych, będąc niekiedy jednym z nielicznych źródeł finansowania przedsiębiorstw znajdujących się w najwcześniejszych fazach rozwoju. W zamian za udziały wraz z środkami finansowymi [...]
EN In the era of increasing the importance of innovation and entrepreneurship PE / VC funds have become an important participant in the financial markets, being sometimes one of the few sources of financing for enterprises in the early stages of development. In return for sharing, together with financi[...]
6
83%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 107-112
EN The influence of co-rotating twin-screw extrusion of polymer blends on their thermal properties has been presented in this paper. The polymer blends that have been taken into consideration consisted of PE and PP processed by BTSK 20 without any compatibilizer. The contents of minor phase, i.e. PP in[...]
7
83%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 339-342
PL Badano mieszaniny asfaltu z PE i EPDM zawierające 1, 3 i 5% tych polimerów. Mieszaniny poddano dodatkowo modyfikacji przez utlenienie PE powietrzem w obecności H2SO4 jako katalizatora. Modyfikowane asfalty w porównaniu z niemodyfikowanymi wykazywały obniżoną penetrację i wrażliwość na temperaturę or[...]
EN The modification of asphalt by PE and EPDM polymers was studied. Series samples of asphalt modified by PE and EPDM containing 1, 3, 5 mass % of polymers were prepared. The oxidation of PE by air was carried with sulphuric acid as catalyst. The penetration 25 degrees centigrade temperature, penetrati[...]
8
67%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 10 863--872
PL Opisano badania, których celem była ocena stopnia degradacji wybranych handlowych opakowań polietylenowych zawierających prooksydanty, użytkowanych wcześniej przez konsumentów. Po użyciu opakowania zostały umieszczone w różnych rodzajach gleb (las, łąka, pole rolne, ugór). Stopień ich degradacji oce[...]
EN The aim of the research was to estimate the degree of biodegradation of the chosen biodegradable commercial packaging containing pro-oxidants, previously used by consumers and after usage placed in natural conditions. They were placed in four types of soil (forest, meadow, arable field, fallow). The[...]
9
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Od kilkunastu lat obserwuje się rozwój infrastruktury komunalnej, w której ważne miejsce zajmują sieci do transportu wody, rurociągi do odprowadzania nieczystości i instalacje do przesyłania paliw gazowych. Rury z PE do wody i gazu charakteryzują się lekkością, elastycznością, łatwym montażem i nisk[...]
EN The development of municipal infrastructure has been observed since more than ten years. Networks for water transport, pipes for sewage systems and installations for gas fuels transport play an important role in this field. PE pipes for water and gas arc light, elastic, easy to assembly and cheap in[...]
10
67%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 12 289-294
PL Przedstawiono technikę formowania wyrobów, zwłaszcza zbiorników, pojemników z tworzyw termoplastycznych w postaci proszku. Forma metalowa, na ogół lekka, blaszana z odpowiednią ilością proszku tworzywowego wykonuje ruchy obrotowe względem dwóch prostopadłych do siebie osi i podlega ogrzewaniu do odp[...]
11
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Folie izolacyjne, tzw. geomembrany z PVC i PE znajdują zastosowanie przede wszystkim w wykonawstwie składowisk odpadów. Służą do uszczelniania składowisk i wysypisk odpadów komunalnych i zapobiegają przedostawaniu się substancji szkodliwych będących w odpadach lub powstających w czasie ich składowan[...]
EN The insulating foils, so-called geomembranes from PVC and PE are used first of all in construction of landfill sides. Geomembrane are intended to seal of landfill sides and protect against penetration of injurious matter present in waste material or appearing during their storage to soils or superfi[...]
12
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Prowadzone badania mają na celu poznanie wpływu winylo-funkcyjnych polisiloksanów o różnej strukturze na palność wypełniacza lignocelulozowego oraz przygotowanego kompozytu. W roli wypełniacza zastosowano włókno lniane, które zmodyfikowano polisiloksanami winylo-funkcyjnymi. Matrycę przygotowanych k[...]
EN The studies are designed to investigate the effect of various structured vinyl-functional polysiloxanes on the flammability of lignocellulosic filler and prepared composite. In the role of the filler was used flax fibre which has been modified with vinyl-functional polysiloxanes. The matrix of prepa[...]
13
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę kompozytów WPCs (ang. wood-plastic composites). Materiały te ze względu na swoje unikalne właściwości, będące połączeniem cech drewna oraz tworzyw polimerowych, stanowią alternatywę dla obu z nich. W niniejszej publikacji skupiono się na przedstawieniu[...]
EN The article presents a brief description of WPCs (wood-plastic composites). These materials due to their unique properties, which combine characteristics of wood and plastic polymers as an alternative to both of them. This publication focuses on the properties of WPCs composites filled with flour de[...]
14
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Proces wytłaczania folii z polietylenu z dodatkiem środka spieniającego, środka sieciującego i nukleanta był wykonywany przy temperaturze stref grzejnych cylindra 110, 115, 115°C i temperaturze głowicy 120°C. Sieciowanie i porowanie otrzymanego materiału prowadzono w temperaturze 230°C przez okres 3[...]
EN The composition of polyethylene, crosslinking agent, blowing agent and nucleant was extruded at 110, 115, 115 °C of heating zone of barrel and head temperature 120 °C. Crosslinking and blowing process of extruded material were realized at 230 °C and for 300 s. The influence of blowing agent content [...]
15
67%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Zużycie ścierne jest jednym z istotnych czynników decydujących o trwałości systemów przewodowych. W niniejszym artykule dokonano przeglądu czynników mających wpływ na zużycie ścierne rurociągów wykonanych ze stali oraz PE. Przedstawiono metodykę i wyniki badań ścieralności rur przeprowadzonych w kil[...]
EN Abrasive wear is one of the most important factors determining the stability of sewage systems. This article reviews the factors affecting the wear of pipelines made of steel and PE. The methodology and results of abrasive wear of pipes were carried out at several independent laboratories.
16
67%
Przetwórstwo Tworzyw
EN The influence of co-rotating twin-screw extrusion of polymer blends on their mechanical, thermal and rheological properties has been presented in this paper. The polymer blends that have been taken into consideration consisted of PE and PP processed by co-rotating twin-screw extruder BTSK 20 (fig. 1[...]
17
59%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 5 235-236
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu preparatu eksploatacyjnego Mind M na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150 dla próbek o styku konforemnym. Do analizy wybrano parametry: Rq, Rt, Rpk, Ra oraz przebieg temperatur w komorze olejowej dla zadanej drogi tarcia. Przykładowo dla prędkości[...]
EN Research results dealing with the influence of Mind M operating preparation on changes of lubricating properties of base oil SN-150 are presented in the paper. The parameters: Rq, Rt, Rpk, Ra and a course of temperature in the oil chamber were selected for analysis. For example, a gradual decrease o[...]
18
59%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 6 54-60
19
59%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 47 68--73
PL Operatorzy oczyszczalni w Polsce od kilkunastu lat obserwują wzrost stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych, zwłaszcza w odniesieniu do substancji organicznych. To efekt ograniczenia zużycia wody, renowacji sieci, wzrostu zamożności społeczeństwa, powszechnego marnotrawstwa żywności. Najpoważniejsz[...]
EN The operators of wastewater treatment plants in Poland have been observing an increase in the concentration of raw sewage for several years. In particular for organic substances. This is the effect of water consumption reduction, restoration of the sewerage networks, growing wealth, widespread waste[...]
20
59%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 9 337--340
PL W publikacji dokonano analizy wpływu wielkości oczyszczalni ścieków wyrażonej przez RLM na średnią mobilność oraz stabilność metali ciężkich. Badania dotyczyły dziewięciu oczyszczalni ścieków z województwa świętokrzyskiego o różnej wielkości wyrażonej przez RLM od 850 do 8000. Analizowanymi metalami[...]
EN The paper analyzes the influence of sewage treatment capacity expressed by the PE to the average mobility and stability of heavy metals. The study involved nine sewage treatment plants from the świętokrzyskie province with different capacity expressed by PE from 850 to 8000. Heavy metals: Cd, Cu, Cr[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last