Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 138
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PAHs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wyniki badań próbek stałych i ciekłych, pobranych na terenie miasta Łuków, pod względem zawartości WWA. Analiza danych Centralnego Rejestru Onkologicznego (dotycząca statystyki zachorowań i zgonów mieszkańców tego miasta) pozwoliła na uwzględnienie korelacji pomiędzy zanieczysz[...]
EN We present the results of the analysis of PAHs content in stable and liquid samples taken from the town of Łuków. The data from the Central Oncology Register (statistics for morbidity and mortality of the inhabitants of Łuków) made us take into account the correlation between pollution and alimentar[...]
2
86%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Środki transportu w przeważającej większości są napędzane paliwami płynnymi pochodzącymi z prze-robu ropy naftowej. Niewłaściwa gospodarka tymi paliwami przyczynia się do powstania lokalnych wycieków migrujących w głąb profilu glebowego. Może to prowadzić do zanieczyszczenia rozprzestrzeniającego si[...]
EN Inappropriate management of products from petroleum processing leads to local leaks of these products which can migrate through soil profile. It can lead to pollution which disperses pararelly with groundwaters stream. In Ibis work results of investigations of first water level where the layer of pe[...]
3
86%
Proceedings of ECOpole
PL Przedstawiono wyniki badań obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w 3 tłuszczach: masło extra, smalec, masmix. Zawartość PAHs w próbkach tłuszczu na zimno wzrasta w szeregu: smalec, mało extra, masmix, po obróbce termicznej w szeregu: masło extra, smalec, masmix.
EN The result- ot the investigation on PAHs concentration in 3 tats extra huliei lard, masmiv have been presented. The PAHs content in raw lai samples have increased in the order lard, extra butter, masmix, but after frying the order has: extra butter, lard, masmix.
4
86%
Inżynieria Ekologiczna
2014 Nr 40 44--54
PL W pracy omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2011 i 2012 roku obejmujące występowanie 5 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Ich dopuszczalne stężenia określane są Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 roku. Analizie poddane zostały benzo(a)piren, benzo(b)fluora[...]
EN The paper discusses the results of studies conducted in 2011 and 2012, including the presence of five polycyclic aromatic hydrocarbons. Their limits are determined by Regulation of the Minister of the Environment dated 9 November 2011. Have been analyzed benzo (a) pyrene, benzo (b) fluoranthene, ben[...]
5
86%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 12 1655-1661
PL Techniki ekstrakcyjne odgrywają szczególną rolę na etapie przygotowywania próbek do identyfikacji i wydzielania analitów z próbek środowiskowych. Anality, będące głównie stałymi substancjami organicznymi, z materiałów stałych można wyodrębnić albo za pomocą gazu, albo przy użyciu rozpuszczalnika. W [...]
EN Extraction methods are especially important during the stage of preparing the samples to the identification and separation of the elements from environmental samples. Analytes, which are mainly solid organic substances, can be separated from solid materials either by a gas or a solvent. Nevertheless[...]
6
81%
Przegląd Geologiczny
PL Produkcja gazu z węgla kamiennego należała do szczególnie uciążliwych dla środowiska ze względu na przenikanie do środowiska aromatycznych węglowodorów z nieszczelnych urządzeń produkcyjnych, mało wydajnych urządzeń oczyszczających gaz i ścieki technologiczne, a także z powodu stosowanych praktyk za[...]
7
81%
Journal of Ecological Engineering
EN The results of the research assessing the possibility of using spider webs for the indication of organic pollutants (PAHs) in the long period of time in the air polluted with road traffic emissions are presented. It was proved that webs could be used for the indication of pollutants of this type. Be[...]
8
81%
Journal of KONES
EN In this research work the influence of an inert catalyst on toxic emission from a self-ignition engine has been investigated. In particular polycyclic aromatic hydrocarbons (pahs) emissions, which are known to have mutagenic and carcinogenic properties, have been studied. The experimental results sh[...]
9
81%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2015 nr 157 (37) 69--79
PL Celem pracy było określenie podatności na rozkład małocząsteczkowych WWA (3,- i 4,- pierścieniowych związków) podczas ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Badania fotolizy prowadzono z wykorzystaniem roztworów wodnych z dodatkiem standardowej mieszaniny wzorcowej WWA. Analizowano takie węglo[...]
EN In natural environment photolysis takes place in the surface layer of surface waters and soil. The yield of photolysis depends on the irradiation intensity, pH and temperature. In the waters there is a natural organic matter, which components can both inhibit and facilitate the process of oxidation [...]
10
72%
Przegląd Geologiczny
EN The GC-MS method was used for analysis of aromatic fraction components of organic pollutants isolated from airborne dust from industrial-urban region (Upper Silesia, Poland). The results of investigations have confirmed that composition of the analyzed pollutants in summer time were dominated by pro[...]
11
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Opracowana została metoda, która w ramach jednej ekstrakcji umożliwia określenie 9 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) - benzo[a]antracenu, chryzenu, benzo[b]fluorantenu, benzo[k]fluorantenu, benzo[a]pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno[1,2,3-c,d]pirenu, dibenzo[a,i]pirenu, diben[...]
EN The multiresidue method for the determination of 9 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) - benzo[a]anthracene, chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo(k]fluoranthene, benzo[a]pyrene. dibenzo[a,h] anthracene, indeno[1,2,3-c,d]pyrene, dibenzo(a,i]pyrene, dibenzo[a,h]pyrene - and 7 indicating congeners[...]
12
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Celem pracy było określenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAHs (WWA) w zależności od intensywności i sposobu użytkowania gleby. Do badań wytypowano trzy gleby: glebę płową typową niecałkowitą wytworzoną z pyłu, czarnoziem niezdegradowany wytworzony z lessu i madę rzeczną[...]
EN The aim of the present study was to determine the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in relation to the intensity and type of soil management. Three types of soils were selected for the present studies, ie: Haplic Luvisol developed from silt (non-uniform), Haplic Phaeozem developed from loe[...]
13
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Obecnie najbardziej perspektywicznym, odnawialnym źródłem energii w Polsce wydaje się być biomasa. Jednym ze sposobów pozyskiwania biomasy są plantacje energetyczne wierzby. Zwiększenie plonu tego typu upraw i co za tym idzie ich efektywności energetycznej wymaga nawożenia. Do nawożenia plantacji en[...]
EN Today biomass seems to be the most Promising renewable energy source in Poland. Cultivation of energy species such as willow is one possible method of biomass supply. An increase in plant yield and energy efficiency of energy plantations requires fertilisation. Fertilisation of such plantations can [...]
14
72%
Environmental Biotechnology
EN Environmental pollution causes a variety of health problems, including cancer. Many known pollutants have carcinogenic properties and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) belong to this group. In this study, an in vitro culture of V79 cells of the Chinese hamster was subjected to three tested PAHs[...]
15
72%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2017 Vol. 24, nr 3 397--404
EN Produced water is actually the wastewater separated from petroleum crude oil. Electrochemical-oxidation experiments was conducted for degradation of 16 priority polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using DSA type Ti/IrO2 anode. Laboratory scale batch reactor was used for degradation studies. To g[...]
16
72%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono jedną z wielu możliwych koncepcji sposobu monitorowania zagrożenia tąpaniami (zagrożenia wystąpieniem wstrząsów). Sposób ten oparty jest na analizie emisji sejsmoakustycznej rejestrowanej w warunkach prowadzonej eksploatacji wyrobisk górniczych. Emisja sejsmoakustyczna jest [...]
EN One of many ideas of rock bump hazard monitoring (occurring of bumps) has been presented in the paper. This idea has been based on the analysis of a seismoacoustic emission recorded under conditions of underground mining. The seismoacoustic emission is one of the essential information carriers on a [...]
17
72%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
2006 Vol. 13, nr 11 1225-1230
PL Monitoring wód ujmowanych z piezometrów pozwala na kontrolę szczelności składowiska, a tym samym oszacowanie potencjalnego zagrożenia wód gruntowych. Związki organiczne zawarte w odpadach zdeponowanych na składowisku często są toksyczne oraz w sposób znaczący mogą przyczynić się do obniżenia jakości[...]
EN Monitoring of piezometric waters leads to control of landfill tightness and estimate of potential hazards for ground water. Organic compounds contained in wastes are often toxic and lead to adecrease of ground water quality. In this work three times analysis of water from landfill piezometers were m[...]
18
71%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W globalnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska znaczny udział ma motoryzacja. W wyniku niepełnego spalania paliw węglowodorowych do środowiska emitowane są substancje toksyczne takie jak: CO, węglowodory aromatyczne i parafinowe, aldehydy, ketony o alkohole oraz wielopierścieniowe węg[...]
EN Car emissions contribute markedly to the global pollution level in the environment. As a result of incomplete hydrocarbon fuel combustion, many toxic substances (carbon monoxide, aromatic and paraffin hydrocarbons, aldehydes, ketones, alkohols and PAHs) are relesed into the atmosphere. Taking into a[...]
19
71%
Acta Chromatographica
2015 Vol. 27, no. 2 239--254
EN Burning mine waste dumps release gases of significant content of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The main objective of the study was to determine the PAHs concentrations in gas sampled from the burning mine waste dump located in Ruda Śląska, Upper Silesia, Poland (N 50°16′46.2″; E 18°51[...]
20
71%
Journal of Ecological Engineering
2017 Vol. 18, nr 2 136--149
EN Coke oven battery is a complex and multifaceted facility in terms of air pollutant emissions. As far as stack or quenching tower does not cause major difficulties of emission measurement, the fugitive emission measurement from such sources as battery top elements (charging holes, ascension pipes) or[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last