Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  OOŚ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
2006 nr 2 41-47
2
100%
Przestrzeń i Forma
2016 nr 26 105--114
PL Zmiany Dyrektywy OOS, przyjęte w kwietniu 2014 r. przez Parlament Europejski, nakładają obowiązek oceny wizualnego wpływu inwestycji na krajobraz w ramach procedury ocen oddziaływania na środowisko. Oceny te mają służyć lepszemu zachowaniu dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego Europy. Celem artyk[...]
EN Amendments of EIA Directive, adopted in April 2014 by the European Parliament imposes the duty to assess the visual impact of the investment on the landscape as a part of environmental impact assessment. The purpose of the amendments was to ensure better preservation of cultural and landscape herita[...]
3
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 5 104-105
4
63%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 1 93-107
PL W artykule przedstawiono zastosowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko stacji demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji. Określono potencjalne konsekwencje planowanego przedsięwzięcia w miejscu lokalizacji dla środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz zdrowia ludzkiego. Ocena oddz[...]
EN The article presents an application of EIA (environmental impact assessment) procedures to car-breaking installation investment. The purpose of EIA is to define anticipated consequences of human activity and to point all applicable clean-up activities, i.e. to set an economic development according t[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 107--119
PL [...] Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemowo- -dynamicznego modelowania modularnego pozwalającego na integrację różnych podejść i metod stosowanych w OOŚ w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę transportu oraz przedstawienie idei modelu symulacyjnego, zbudowanego zg[...]
EN Common transport policy of European Union has been searching for many years for effective tools to reduce environmental hazards caused by transport. One of such tools is the assessment of the impact of various projects, including investment in transport infrastructure, on the environment, so called [...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W Polsce tworzona jest i zatwierdzana prawna ochrona obszarow Europejskiej Ekologicznej Sieci Natura2000. Istnieją już Ustawy i rozporządzenia właściwych Ministerstw dotyczące m.in. prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie obszarow sieci Natura2000, a także ograniczeń wynikających z ich statu[...]
EN In Poland, legal protection of the areas belonging to the European Ecological Natura 2000 Network is created and approved. The article presents the legal foundations of their creation as well as the procedures that allow to run an economic activity within the range of the network without environment[...]
7
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2014 nr 4-5 46-52
PL Wielu przedsiębiorców traktuje nakaz sporządzenia OOS jako oskarżenie o potencjalne zniszczenia w środowisku spowodowane przez planowaną działalność. Uznają raport za dokument, w którym muszą się tłumaczyć ze zniszczeń, jakie mogą, ale nie muszą wystąpić. Dołączenie do niego punktu, gdzie za pomocą [...]
8
63%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 3-4 71-75
EN Evaluation of influencing the environment (OOS) is a new element, introduced by legal regulations into practice of spatial planning. They constitute a complex, multi-stage process of striking conscious decision involving planned investment decisions. The process ranges from a period of planning and [...]
9
63%
Recykling
2009 nr 11 58-58
PL Opublikowana 3 października 2008 r. ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa OOŚ) jest konsekwencją uwzględnienia zarzutów wystosowanych wobec Polski przez komisję Europejską.
10
63%
Management
2018 Vol. 22, no. 1 138--153
PL W artykule omówiono teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania techniki oceny cyklu życia (LCA) w procesie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). LCA umożliwia uwzględnienie wpływu całego systemu produkcyjnego na środowisko, w tym również procesów powiązanych z etapem łańcucha dostaw, użytkowania[...]
EN This article discusses the theoretical and practical aspects of the application of the life cycle assessment (LCA) technique in the environmental impact assessment (EIA) process. LCA enables to consider the environmental impacts of the whole production system, including upstream and downstream proce[...]
11
51%
Architektura Krajobrazu
2003 nr 1-2 58-73
EN The paper presents different examples of existing and planned system of Gdańsk Agglomeration's bypasses, localised mostly in suburban landscapes. It shows not only the potential threats for the suburban landscapes caused by construction and operation of new roads, but also the chances of improvement[...]
12
38%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 267-275
PL Referat przedstawia najważniejsze problemy barier środowiskowych w realizacji programu przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, czyli inwestycji liniowych wynikające z ocen oddziaływania tych inwestycji na środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na duży wpływ obszarów chronionych, w tym Natura [...]
EN The paper presents the most important environmental barriers in realization of the program of the reconstruction of networks of roads and railways, following the process of environmental impact assessment (EIA, SEIA). Special attention is focused on impacts of protected areas including the Nature 20[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last