Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nowa Huta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 20-21
PL Jak wyglądałaby dziś Nowa Huta, gdyby sześćdziesiąt dwa lata temu w umysłach jej projektantów nie pojawiła się koncepcja stworzenia tutaj miasta-ogrodu? Jaka byłaby ta najmłodsza i największa część Krakowa, gdyby nie ogromne zaangażowanie lokalnych instytucji i jej mieszkańców w kreowanie terenów zi[...]
2
75%
Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relics and Environmental Engineering
2009 nr 8 10 plik video 18:39
3
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Nowa Huta to przestrzeń złożona, pełna paradoksów, trudna do jednoznacznej oceny. Celem artykułu jest próba analizy przestrzeni zbudowanej Nowej Huty oraz przedstawienie wybranych idei, które wiązały się z powstaniem miasta w nieco szerszym kontekście, ale wciąż architektonicznym ‒ twórczości archit[...]
EN Nowa Huta represents a complex space, full of paradoxes and inner contradictions. It is difficult to evaluate. The aim of the article is the attempt to analize the built environment of Nowa Huta, to present selected ideas connected with the creation of the city and situating them in a broader, but s[...]
4
75%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 19 85--96
PL Projekty smart wkraczają w otaczającą rzeczywistość coraz prężniej. Coraz śmielsze i nowocześniejsze rozwiązania wspomagają życie człowieka, sprawiają, iż przebywamy w coraz bardziej ekologicznym świecie, stwarzają pomost pomiędzy życiem fizycznym a wirtualnymi elementami, bez których dzisiejszy świ[...]
EN Smart projects enter the surrounding reality. Increasingly bolder and more modern solutions support human life, make us live in an increasingly ecological world, create a bridge between physical life and virtual elements. One of the attempts to adjust the area to the modern world is the concept of d[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 1 16--17
PL Wspólne kreowanie ogrodów w krakowskiej Nowej Hucie stało się wśród jej mieszkańców popularnym sposobem na radzenie sobie z niezadowalającym wyglądem najbliższego otoczenia. Już nie małe przyblokowe ogródki, ale ogólnodostępne, dopracowane co do najmniejszego szczegółu ogrody sprawiają, że ta dzieln[...]
6
75%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 1 169--181
PL W kształtowaniu założeń urbanistycznych realizmu socjalistycznego aspekt sacrum z różnych przyczyn był zwykle deprecjonowany i marginalizowany. Celem pracy jest próba zmierzenia się z tą problematyką na przykładzie założenia urbanistycznego – Nowej Huty. Poruszone tematy będą dotyczyć genezy pojawie[...]
EN In shaping the urbanistic assumptions of socialist realism, the aspect of the sacred was often overlooked or marginalized for various reasons. This presentation is an attempt to tackle this problem on the example of urban planning – Nowa Huta. The topics discussed will be related to the origins of r[...]
7
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Powstawanie nowych kościołów w Nowej Hucie przypadło na okres od październikowej odwilży do schyłku PRL-u. Architekci niespodziewanie zyskali możność realizacji swoich koncepcji bez ideologicznej - socrealistycznej cenzury. Choć miało to być miasto bez Boga to jednak w latach 1967-2009 powstało w ni[...]
EN New churches in Nowa Huta were built during socialism in Poland. After Stalin's death, there was more freedom in designing and less ideological censorship for architects. Nowa Huta was founded as a town for workers, but without God. It was a socialistic idea for a perfect society. Despite this fact,[...]
8
63%
Geoinformatica Polonica
2000 T. 2 43-50
PL Rozmieszczenie i stężenie metali ciężkich w glebach zależą m.in. od czynników przestrzennych: odległości od źródeł zanieczyszczeń (emiterów), ukształtowania i zagospodarowania terenu (zabudowy i roślinności), litologii utworów powierzchniowych, gatunków gleb i in. Zastosowana metoda analizy przestrz[...]
EN Distribution and content of heavy metaIs in soil depend on some spatial factors, e.g: distance from emiters, landforms and landcover (buildings, vegetation), surficial (drift) geology, soil types etc. GIS allows searching, examining and modeling the relationships in question. Digital (raster) maps o[...]
9
63%
Przestrzeń i Forma
2013 nr 19 163--176
PL Nowa Huta jest przykładem wprowadzenia w życie cech socrealistycznej urbanistyki, którego unikalność wynika również z harmonijnego współistnienia architektury z bogatą tkanką zieloną. Swoistym przekrojem przez ten organizm jest aleja Solidarności. Artykuł ukazuje charakter i potencjał przestrzeni pu[...]
EN Nowa Huta is an example of the implementation of features of socialist realist urban planning, where uniqueness is raised by the coexistence of architecture and vegetation. Solidarności Avenue is a kind of cross-section of this urban system. The article presents the character and potential of public[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL O historii Nowej Huty powstało bardzo wiele opracowań naukowych i popularnonaukowych. Po ponad sześćdziesięciu latach, które minęły od rozpoczęcia budowy, nie wszystkie sekwencje jej kompozycji urbanistycznej pozostają czytelne dla użytkowników przestrzeni miejskiej. Gmina Miejska Kraków rozpisała j[...]
EN There is a considerable number of scientific and popular science papers on the history of Nowa Huta. More than sixty years after the commencement of construction, not all the sequences of its urban composition remain legible to the users of this urban space. In the autumn of 2011, the Municipal Comm[...]
11
63%
Zieleń Miejska
2014 Nr 4 38--39
PL Parkingi, parkingi, parkingi... Czy rzeczywiście takie są największe marzenia i potrzeby mieszkańców polskich miast? Analizując wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach w kilku dużych miastach oraz ich dzielnicach, m.in. w krakowskiej Nowej Hucie, można odnieść wrażenie, że tak właśnie jest.[...]
12
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2015 nr 15 178--185
PL O tym, że architektura i urbanistyka kształtowane są w dużej mierze przez ideologie i doktryny polityczne wiadomo nie od dziś. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie w jaki sposób postrzegana jest przez współczesnych odbiorców przestrzeni kompozycja architektoniczna i urbanistyczna miast, których [...]
EN It is common knowledge that architecture and urban planning are largely shaped by political ideologies and doctrines. This paper is an attempt at answering a question how contemporary space recipients perceive architectural and urban composition of cities whose foundation was based on ideologies. Th[...]
13
54%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 2 18-21
14
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Nowa Huta - wzorcowy przykład socrealistycznego miasta idealnego, część Krakowa, niegdyś nowoczesna i tętniąca życiem, od czasu transformacji 1989 r. ulega stopniowej degradacji. W artykule przedstawiono nowe formy i próby aktywizacji tego miejsca. Autorki zastanawiają się, czy i w jaki sposób Nowa [...]
EN Nowa Huta - a model example of a socialist realism ideal city, part of Kraków, once modern and teeming with life, gradually degraded since the 1989 transformation. The article presents some new forms and attempts to activate this place. The authors debate if and how Nowa Huta can act as "the heart o[...]
15
51%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2008 Nr 6 46-47
PL W ramach przedsięwzięcia .Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap I., w latach 2007-2008 zostało zrealizowane jedno z zadań: budowa kanału odciążającego kolektor B w Nowej Hucie. Projekt ten został częściowo sfinansowany ze środków unijnych.
16
51%
Wiadomości Konserwatorskie
2017 Nr 49 113--124
PL Nowa Huta to fenomen urbanistyczny i architektoniczny w granicach współczesnego Krakowa. Wyjątkową wartość kulturową współtworzą układ urbanistyczny miasta idealnego, unikalna „galeria” rozwiązań architektonicznych reprezentujących kolejne nurty stylowe z drugiej połowy XX w. oraz dziedzictwo niemat[...]
EN Nowa Huta is a town-planning phenomenon within the borders of contemporary Cracow. Its outstanding cultural value has been co-created by the urban layout of an ideal town, a unique “gallery” of architectural phenomena representing subsequent stylistic trends of the second half of the 20th century, a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last